Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 19.5.2014

Värdet av företagens lager minskade under första kvartalet 2014 från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade de sammanlagda lagren inom industrin, utvinningen av mineral, elproduktionen och handeln med 1,0 procent under första kvartalet jämfört med året innan. Inom industrin sjönk lagervärdet med 2,9 procent jämfört med året innan, medan lagren inom handeln ökade med 2,1 procent från året innan.

Inom utvinningen av mineral minskade lagren med 18,8 procent jämfört med året innan. Lagren inom elproduktionen ökade med 4,8 procent. Inom den kemiska industrin sjönk lagervärdet med 7,4 procent och inom metallindustrin 9,8 procent från året innan. Inom skogsindustrin ökade lagren med 3,2 procent jämfört med året innan.

Årsförändring av lagervärde inom industrin, utvinningen av mineral och elproduktionen I/2013–I/2014 (TOL 2008)

Årsförändring av lagervärde inom industrin, utvinningen av mineral och elproduktionen I/2013–I/2014 (TOL 2008)
* Övrig industri är näringsgrenar 18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar, 23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter, 31 Tillverkning av möbler och 32 Annan tillverkning.

Inom handeln ökade lagren mest inom partihandeln, med 4,0 procent. Inom bilhandeln ökade lagren med 0,7 procent och inom detaljhandeln med 0,4 procent jämfört med det första kvartalet år 2013.

Årsförändring av lagervärde inom handeln I/2013–I/2014, %, (TOL 2008)

Årsförändring av lagervärde inom handeln I/2013–I/2014, %, (TOL 2008)

Jämfört med föregående kvartal ökade lagervärdet både inom industrin och inom handeln. Inom utvinningen av mineral var lagervärdet större och inom elproduktionen mindre jämfört med föregående kvartal. Kvartalsförändringarna innehåller också säsongvariation, dvs. de svängningar som i stort sett sker regelbundet inom ett år i en tidsserie.

Med lager avses industrins och handelns lagerstatistik omsättningstillgångarna enligt företagens bokföring. Lagren omfattar tillgångsposterna material och förnödenheter, halvfärdiga arbeten, produkter och handelsvaror.

Lagerstatistiken revideras fr.o.m. offentliggörandet 19.5.2014 av första kvartalet år 2014. I lagerstatistiken publiceras i fortsättningen en indexserie i stället för en nivåuppgift i euro. Indexserien försöker beskriva lagerförändringen inom de näringsgrenar som omfattas av statistiken. Uppgiftsunderlaget för statistiken kommer att utvidgas till att omfatta utöver näringsgrenarna inom industri och handel också utvinning av mineral samt näringsgrenarna inom elproduktion.


Källa: Industrins och handelns lagerstatistik 2014, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Salla Simola 09 1734 3308, Anja Lindqvist 09 1734 3492, Olli-Jussi Sonni 09 1734 2288, varastotilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (251,5 kB)

Figurer

Uppdaterad 19.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. 1:a kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/2014/01/tva_2014_01_2014-05-19_tie_001_sv.html