Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tulo- ja varallisuustilaston laatuseloste

1. Tilastotietojen relevanssi

Tulo- ja varallisuustilasto kuvaa yksityisten henkilöiden veronalaisia tuloja, varallisuutta ja verotusta. Tilastossa ovat mukana kaikki henkilöt, jotka ovat saaneet veronalaisia tuloja tai omistaneet veronalaisia varoja. Tilaston perusaineisto on poimittu verohallituksen tietokannasta. Tilastoa on laadittu vuodesta 1921 lähtien vuosittain.

Verotietokannassa on välittömän verotuksen toimittamiseen tarvittavia tietoja, esimerkiksi tiedot veronalaista tuloista, varallisuudesta, vähennyksistä, maksuunpannuista ennakoista ja veroista. Siinä on myös verotuksen toimittamista palvelevia tunniste-, luokittelu- yms. aputietoja. Tilastossa käytetyt alueluokitukset: koko maa, suuralue, maakunta ja kunta. Muut keskeiset luokittelumuuttujat: tuloluokka, ikä ja sukupuoli.

Tilaston erityisluonne on verotuksen kuvaajana. Kuvausalue on osittain sama kuin verohallituksen maksuunpanotilastossa. Aineisto muodostaa perustan Tilastokeskuksen tulonjakotilaston tekemiselle. Aineistosta tehdään erityisselvityksiä aluetasolle ja analyyttisia selvityksiä verotuksen erityisalueista (metsäverotus, korkovähennykset jne.)

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Tulo- ja varallisuustilasto on kokonaistilasto. Tiedot on poimittu verohallinnon tietokannasta ja mukana ovat kaikki henkilöt, jotka ovat saaneet veronalaisia tuloja tai omistaneet veronalaisia varoja. Keskeiset tietoryhmät: veronalaiset tulot tulolajeittain, vähennykset, verot, varat ja velat. Perusaineisto on salainen.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tilastossa ovat mukana kaikki henkilöt, jotka ovat saaneet veronalaisia tuloja tai omistaneet veronalaisia varoja vähintään kahden euron edestä. Ns. rajoitetusti verovelvolliset tulonsaajat sisältyvät tilastoon silloin kun heillä on muita kun lähdeveronlain mukaan verotettuja tuloja tai varallisuutta. Verotietokannassa on välittömän verotuksen toimittamiseen tarvittavia tietoja, esimerkiksi tiedot veronalaista tuloista, varallisuudesta, vähennyksistä, maksuunpannuista ennakoista ja veroista. Tilaston laatu on suoraan riippuvainen lähdeaineiston laadusta.

Tulo- ja varallisuustilasto kuvaa ensisijassa verotusta. Se sisältää tietoja mm. veronalaisista tuloista, varoista, vähennyksistä ja veroista. Siitä ilmenee myös tulonsaajien ja veronalaisten tulojen jakautuminen esim. tulotasoittain. Tilasto ei kuitenkaan sovellu varsinaisesti tulonjakotarkasteluihin, koska siinä käytetty tulokäsite ei kuvaa tulonsaajien todellisia käytettävissä olevia tuloja. Tilasto sisältää tiedot vain veronalaisista tuloista. Verovapaita tuloja ovat esim. eräät sosiaaliset tulonsiirrot ja osa omaisuustuloista. Käytettävissä olevia tuloja laskettaessa on otettava huomioon paitsi nämä, myös maksetut tulonsiirrot. Verotusrekisteristä ei saada palkansaajien työpanostietoja. Tulonjakaumia ja keskiarvolukuja tarkasteltaessa kannattaakin muista, että tilastossa on mukana paljon esimerkiksi tilapäis- ja osa-aikatyötä tehneitä henkilöitä, opiskelijoita ja eläkeläisiä.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tilasto ilmestyy vuosittain. Ilmestymisajankohta on aina vajaan puolentoista vuoden kuluttua verovuoden päättymisestä. Tiedot ovat lopullisia. Tilastossa olevat tiedot ovat kertymätietoja koko vuodelta.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tulo- ja varallisuustilastoa on julkaistu vuosittain Tulot ja kulutus -sarjassa. Tietoja on saatavilla myös Tilastokeskuksen internet-sivuilta, maksuttomasta StatFin-tilastopalvelusta.

Tilastokeskus on toimittanut verotusaineistosta kuntatason tietoja vuodesta 1973 lähtien. Kunnittaisia tietoja tilaston aineistosta on myös Tilastokeskuksen ylläpitämässä aluetietokannassa. Aineistoista tehdään myös erityisselvityksiä asiakkaan pyynnöstä.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Tulo- ja varallisuustilastoa on tehty vuodesta 1921 lähtien. Vuonna 1993 siirryttiin luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien ansio- ja pääomatulojen osalta erilliseen verotuskohteluun. Yhtymät eivät enää ole erillisiä verovelvollisia vaan niiden tulo jaetaan vuodesta 1993 lähtien kokonaan osakkaille. Vähennysjärjestelmän suurimmat muutokset koskivat korkojen vähennysoikeuksia. Muut muutokset koskivat mm. tulolähdejakoa, veronsaajia ja verotusmenettelyä. Tulolähteitä ovat elinkeinotoiminnan tulolähde, maatalouden tulolähde ja henkilökohtaisen tulon tulolähde. Erillistä kiinteistötulolähdettä ei ole, vaan kiinteistöstä saatava tulo verotetaan sen tulolähteen tulona, johon kiinteistö kuuluu. Metsätaloudesta saatu tulo ei enää kuulu maatalouden kanssa samaan tulolähteeseen vaan henkilökohtaisiin tuloihin. Tulolähdejaon merkitys on lähinnä siinä, ettei tappioita voi vähentää toisen tulolähteen tuloista, poikkeuksena kuitenkin pääomatuloista vähennettävät tulolähteen tappiot. Pääomatuloja verotettiin vuosina 1993 - 1995 yhtenäisen 25 prosentin, vuosina 1996 - 1999 28 prosentin verokannan mukaan. Ansiotuloista vero määräytyy valtionverotuksessa progressiivisen veroasteikon mukaisesti. Pääomatuloista vero maksetaan valtiolle, ansiotuloista valtiolle ja verovelvollisen kotikunnalle ja seurakunnalle.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tulo- ja varallisuustilaston lisäksi Tilastokeskus julkaisee vuosittain otokseen perustuva tulonjakotilastoa. Tulonjakotilaston perusyksikkö on kotitalous ja keskeisin tulokäsite on käytettävissä olevat tulot. Tulonjakotilaston tietosisältö on laajempi kuin tulo- ja varallisuustilaston. Se sisältää tietoja myös ei-veronalaisista tuloista ja kotitalouksien saamista ja maksamista tulonsiirroista. Tulonjakotilaston perusaineisto on saatu haastattelemalla ja eri rekistereistä. Maatalouden tuloista Tilastokeskus julkaisee veroaineistoon perustuvaa maatilatalouden yritys- ja tulotilastoa.

Tulonsaajien ja asuntokuntien veronalaisista tuloista on tietoja myös väestölaskennoissa, työssä-käyntitilastossa ja asuinolotilastossa. Kokonaistuloja ja verotusta koskevia tietoja julkaistaan vuosittain myös kansantalouden tilinpidossa. Siinä käytetyt tulokäsitteet poikkeavat kuitenkin tulo- ja varallisuustilastossa käytetyistä.

8. Dokumentointi

Tilastossa käytetyt luokitukset löytyvät Tilastokeskuksen luokitus- ja metatietopalvelujen kotisivuilta sekä painetuista luokituskäsikirjoista.


Päivitetty 27.5.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Veronalaiset tulot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3843. 2003, Tulo- ja varallisuustilaston laatuseloste . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvt/2003/tvt_2003_2005-05-27_laa_001.html