Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.6.2014

Tehdyn työtunnin kustannus työnantajalle 31,4 euroa vuonna 2012

Työvoimakustannukset olivat Tilastokeskuksen työvoimakustannustutkimuksen ennakkotietojen mukaan keskimäärin 31,4 euroa tehtyä työtuntia kohden vuonna 2012. Palkkakustannukset muodostivat 76,6 prosenttia, sosiaaliturvan kustannukset 21,1 prosenttia ja muut kustannukset 2,3 prosenttia kokonaistyövoimakustannuksista.

Suurimmat tehdyn työtunnin kustannukset olivat valtiolla, 37,5 euroa ja yksityisen sektorin teollisuuden ja rakentamisen toimialoilla, 34,1 euroa. Pienimmät kustannukset olivat kuntasektorilla, 28,9 euroa. Suurimman osan työvoimakustannuksista muodostavat palkkakustannukset, jotka ovat sektorista riippuen 75,0–77,6 prosenttia kokonaistyövoimakustannuksista.

Työvoimakustannukset on saatu, kun työnantajan palkkakustannuksista, sosiaaliturvan kustannuksista ja muista työvoimakustannuksista on vähennetty työnantajan saamat kustannusten korvaukset (sairausajan palkkojen palautukset, työterveyshuollon korvaukset ja työllistämistuki). Kustannukset suhteutetaan tehtyihin työtunteihin. Tehdyt työtunnit on laskettu vähentämällä säännöllisen työajan ja ylityötuntien summasta poissaolot kuten vuosilomat ja sairauslomat.

Työvoimakustannukset vuonna 2012 1)

Sektori / toimiala Työvoimakustannus, euroa/tehty työtunti
Kaikki sektorit yhteensä 31,4
Yksityinen sektori yhteensä 31,9
- teollisuus ja rakentaminen 34,1
- palvelut 30,6
Kuntasektori 28,9
Valtio 37,5
1) ennakkotieto

Tehtyjen työtuntien määrä henkilötyövuotta kohti on julkisella sektorilla yksityistä sektoria pienempi. Tämä johtuu pääosin julkisen sektorin yksityistä sektoria pidemmistä vuosilomista. Työtuntien pienempi määrä kasvattaa julkisen sektorin tehtyä tuntia kohti laskettua kustannusta yksityiseen sektoriin verrattuna. Yksityisellä sektorilla teollisuuden ja rakentamisen toimialoilla (B-F) kustannustaso on keskimäärin palvelusektoria (G-S) huomattavasti korkeampi. Kustannusero johtuu teollisuuden palvelualoja korkeammasta palkkatasosta.

Työvoimakustannuksista 21,1 prosenttia on sosiaaliturvan kustannuksia

Sosiaaliturvan kustannukset muodostavat huomattavan erän kaikista työvoimakustannuksista - 21,1 prosenttia. Sosiaaliturvan kustannuksiin luetaan mukaan sekä varsinaisen sosiaaliturvan kustannukset, että tapauskohtaisen sosiaaliturvan kustannukset. Varsinaisen sosiaaliturvan kustannuksia ovat työnantajan lakisääteiset ja sopimusvaraiset sosiaalivakuutusmaksut, kuten työeläkemaksut, työttömyysvakuutusmaksut ja lisäeläkemaksut. Tapauskohtaisen sosiaaliturvan kustannuksia ovat sairausajan palkat, lapsen syntymään ja hoitoon liittyvät palkat, työterveyshuollon kustannukset sekä työsuhteen päättymisestä johtuvat korvaukset.

Varsinaisen sosiaaliturvan kustannukset muodostavat 19,0 prosenttia kokonaiskustannuksista. Sosiaaliturvan kustannukset ovat korkeimmat kuntasektorilla, jossa etenkin työeläkemaksut ovat muita sektoreita suuremmat.

Suurimman osan työvoimakustannuksista muodostavat palkkakustannukset, jotka voidaan eritellä välittömään ansioon, vapaapäivien palkkoihin ja kertaluonteisiin palkkaeriin. Välittömän ansion eli tehdyltä työajalta maksetun palkan osuus työvoimakustannuksista oli 60,8 prosenttia. Vapaapäivien palkat muodostavat kokonaiskustannuksista 10,8 prosenttia. Kertaluonteisten erien osuus kokonaiskustannuksista oli 5,0 prosenttia. Kertaluonteisiin palkkaeriin kuuluvat tulospalkkiot, lomarahat, palvelusvuosikorvaukset ym. korvaukset. Niiden osuus oli yksityisellä sektorilla julkista sektoria korkeampi suurempien tulospalkkioiden vuoksi.

Työvoimakustannusten rakenne vuonna 2012*, sektorit yhteensä, prosenttia kokonaistyövoimakustannuksista

Työvoimakustannusten rakenne vuonna 2012*, sektorit yhteensä, prosenttia kokonaistyövoimakustannuksista
*ennakkotieto

Työvoimakustannuksiin sisältyy palkkojen ja sosiaalikustannusten lisäksi muita työvoimakustannuseriä, kuten työpaikkakoulutuksen kustannukset, työ- ja suojavaatekustannukset sekä rekrytointikustannukset. Nämä kustannuserät muodostavat runsaan prosentin kaikista työvoimakustannuksista.

Työvoimakustannustilaston luvuissa ei ole mukana alkutuotantoa eikä alle kymmenen työntekijän yrityksiä.

Tämän julkistuksen tiedot ovat ennakollisia. Työvoimakustannustutkimuksen lopulliset tiedot julkaistaan 26.9.2014.


Lähde: Työvoimakustannustutkimus 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Jokimäki 029 551 3667, Pentti Jonninen 029 551 3581, tvk@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (243,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.6.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannustutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-3261. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tvtutk/2012/tvtutk_2012_2014-06-17_tie_001_fi.html