Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.6.2011

Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik var över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 arbetslösa även ett år tidigare. En dryg fjärdedel av de arbetslösa hade haft jobb och under 10 procent hade studerat. Andelen personer som övergått från arbetslivet till arbetslöshet var mindre jämfört med åren 2008 och 2009. Sysselsättningsstatistikens uppgift om arbetslösheten baserar sig på arbets- och näringsministeriets register över arbetssökande.

Verksamhet i slutet av föregående år för dem som var arbetslösa åren 2008–2010

Verksamhet i slutet av föregående år för dem som var arbetslösa åren 2008–2010

I slutet av år 2010 var antalet arbetslösa arbetssökande 268 235, av vilka 156 085 var män och 112 150 kvinnor. Från slutet av år 2009 minskade antalet arbetslösa med 31 600, dvs. 10,5 procent. Antalet arbetslösa män minskade med 13,3 procent och antalet arbetslösa kvinnor med 6,4 procent. Mest minskade arbetslösheten bland unga i åldersgruppen under 30 år: antalet arbetslösa unga män minskade med omkring 20 procent och antalet arbetslösa unga kvinnor med omkring tio procent. Den totala arbetslöshetsgraden minskade från 11,6 till 10,4 procent (1,2 procentenheter). Det relativa arbetslöshetstalet för under 30-åringar minskade från 13,9 till 11,6 procent (2,3 procentenheter)

Även om antalet arbetslösa minskade från slutet av år 2009, ökade antalet långtids- eller periodiskt arbetslösa med omkring 20 000 personer från året innan. Av dem som var ar-betslösa år 2010 hade omkring 143 100 personer, dvs. 53,4 procent, varit arbetslösa även året innan. Ett år tidigare var motsvarande siffror 122 600 och 40,9 procent. Flest långtids- eller periodiskt arbetslösa fanns det i åldersgruppen 55 år fyllda arbetslösa. Antalet 55 år fyllda arbetslösa uppgick till omkring 23 500 i slutet av år 2010 och av dem hade omkring 67 procent varit arbetslösa även i slutet av år 2009. Av unga arbetslösa under 25 år var omkring 28 procent långtids- eller periodiskt arbetslösa. Av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var nästan 60 000 sådana som varit arbetslösa utan avbrott längre än ett år.

Andelen långtids- och periodiskt arbetslösa av de arbetslösa efter ålder 2010

 Andelen långtids- och periodiskt arbetslösa av de arbetslösa efter ålder 2010

Risken för arbetslöshet störst bland unga män

Med risken för arbetslöshet beskrivs andelen sysselsatta som blivit arbetslösa. Risken kan beräknas efter kön och ålder eller t.ex. för olika näringsgrenar.

År 2010 var risken för en sysselsatt man att bli arbetslös 3,6 procent och för en kvinna 3,0 procent. Risken för arbetslöshet var störst bland 18–24-åriga (4,8 %) och 55 år fyllda män (4,5 %). Risken för arbetslöshet var i alla åldersgrupper större bland män än bland kvinnor, och skillnaden var störst i de yngre och äldre åldersgrupperna.

Jämfört med året innan minskade risken för arbetslöshet bland män med 2,2 procentenheter och bland kvinnor med 1,1 procentenheter. Mest minskade risken för arbetslöshet bland 18–24-åriga män, dvs. med 4,6 procentenheter (från 9,4 till 4,8 procent).

Risken för arbetslöshet bland sysselsatta efter kön och ålder år 2010

Risken för arbetslöshet bland sysselsatta efter kön och ålder år 2010

Av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 hade 114 380 personer varit sysselsatta i slutet av år 2008. Kvantitativt sett blev människor mest arbetslösa inom industrin, omkring 28 700 personer, näst mest inom byggverksamhet (12 800) och parti- och detaljhandel (12 600). Risken för arbetslöshet var störst inom byggverksamhet (8,2 %), inom tillverkning (7,5 %) och inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (6,9 %). Minst var risken däremot inom försörjning av el, gas, värme och kyla (1,5 %) och inom finansiell verksamhet (2,2 %).

Risken för arbetslöshet skiljer sig mycket mellan könen: inom nästan alla näringsgrenar var risken för arbetslöshet något större bland män, fastän skillnaderna jämnats ut från året innan. Även inom mansdominerade branscher som byggverksamhet och tillverkning är risken för arbetslöshet 0,5–1,8 procentenheter större bland män. Bara inom några enstaka näringsgrenar var risken för arbetslöshet större bland kvinnor än bland män.

Risken för arbetslöshet efter näringsgren

Risken för arbetslöshet efter näringsgren

Sett till landskap var risken för arbetslöshet störst i Kajanaland och Norra Karelen, där ungefär fem procent av dem som var sysselsatta i slutet av år 2009 var arbetslösa ett år senare. Risken för arbetslöshet var minst på Åland, i Österbotten och Mellersta Österbotten, där risken för arbetslöshet varierade mellan 1,2 och 2,9 procent.


Källa: Sysselsättningsstatistik 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaija Ruotsalainen (09) 1734 3599, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (244,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 29.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Bakgrundsuppgifter om arbetslösa 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2010/01/tyokay_2010_01_2011-06-29_tie_001_sv.html