Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 6.11.2013

År 2011 hade var femte kontorsstädare utländsk härkomst

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik arbetade av de personer som hade utländsk härkomst kvantitativt sett flest som kontorsstädare (omkring 8 400) år 2011. Övriga typiska yrkesgrupper bland personer med utländsk bakgrund 1) var försäljare, byggnadsarbetare, restaurangföreståndare och skiftledare. Av kontorsstädarna och byggnadsarbetarna med utländsk bakgrund hade största delen estnisk bakgrund, medan det vanligaste bakgrundslandet bland försäljare var Ryssland 2) . Bland restaurangföreståndare och skiftledare var det vanligaste bakgrundslandet Turkiet. Av de utländska restaurangföreståndarna och skiftledarna var omkring 84 procent företagare och av byggnadsarbetarna omkring 16 procent.

De vanligaste yrkesgrupperna bland sysselsatta med utländsk härkomst efter bakgrundsland år 2011

De vanligaste yrkesgrupperna bland sysselsatta med utländsk härkomst efter bakgrundsland år 2011
I figuren visas de fem vanligaste yrkesgrupperna bland sysselsatta med utländsk bakgrund och de fem vanligaste bakgrundsländerna.

År 2011 var antalet sysselsatta med utländsk bakgrund totalt 101 300 och deras andel av alla sysselsatta var omkring fyra procent. Av alla sysselsatta med utländsk bakgrund var andelen företagare omkring 11 procent. Företagarnas andel var störst bland dem med turkisk bakgrund (40,2 %). Av de sysselsatta med utländsk härkomst var 42 procent under 35 år, dvs. 10 procentenheter fler jämfört med de sysselsatta i samma ålder med finländsk härkomst.

Flest sysselsatta med utländsk bakgrund var från Ryssland och områden inom det forna Sovjetunionen, omkring 27 400. De näst största bakgrundsländerna sett till antalet sysselsatta var Estland (omkring 16 400 personer), tidigare Jugoslavien (3 300), Kina (3 100) och Turkiet (2 700). Av läkarna med utländsk bakgrund hade omkring två av fem rysk bakgrund eller kom från områden inom det forna Sovjetunionen. Av byggnadsarbetarna med utländsk bakgrund hade omkring varannan estnisk bakgrund.

Jämfört med personer med finländsk härkomst hörde relativt sett fler av dem med utländsk bakgrund till service- och försäljningspersonal eller arbetade som byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare samt inom yrkesklassificeringens huvudgrupp övriga arbetstagare (se figuren nedan). Till övriga arbetstagare räknas utöver städare bl.a. godshanterare, sjukhus- och vårdbiträden, köksbiträden samt tidningsutdelare, bud o.d.

Yrkestruktur hos sysselsatta efter härkomst år 2011, %

Yrkestruktur hos sysselsatta efter härkomst år 2011, %

Bland personer med bl.a. turkisk och brittisk bakgrund var yrkesgrupperna chefsyrkesgrupper på 3-siffernivån bland de tio vanligaste enligt Yrkesklassificeringen 2010. Personer med brittisk bakgrund arbetade bl.a. som försäljnings-, marknadsförings- och utvecklingschefer, medan personer med turkisk bakgrund var hotell- och restaurangchefer. Bland dem med tysk och brittisk bakgrund fanns det bland de tio vanligaste yrkesgrupperna flera olika yrkesgrupper på expertnivå. Inom specialistyrken arbetade personer med utländsk bakgrund bl.a. som universitets- och högskolelärare, som specialister inom systemarbete och som läkare. Till yrkesgrupper gemensamma för flera bakgrundsländer hörde t.ex. närvårdare, annan vårdpersonal och hemvårdare samt godshanterare och lagerarbetare. (Tabellbilaga 2.)

I Statistikcentralens sysselsättningsstatistik för år 2011 har yrken i huvudsysslan för löntagare och företagare i åldern 18–74 år årets sista vecka klassificerats i yrkesgrupper enligt standarden för den nationella Yrkesklassificeringen 2010 3) .


1) Med personer med utländsk bakgrund avses här samma som personer med utländsk härkomst. Begreppen härkomst och bakgrundsland har definierats under Begrepp och definitioner.
2) Ryssland och det forna Sovjetunionen.
3) I materialet saknades yrkesuppgift för ungefär 3,3 procent av alla sysselsatta och för ungefär 6,9 procent av de sysselsatta med utländsk bakgrund.

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Elina Mikkelä 09 1734 2973, Marketta Oinonen 09 1734 3602, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (269,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 6.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2011/04/tyokay_2011_04_2013-11-06_tie_001_sv.html