1. Taloudellinen huoltosuhde oli 143 vuonna 2015

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston tietojen mukaan taloudellinen huoltosuhde oli 143 vuonna 2015. Tämä tarkoittaa, että vuonna 2015 sataa työssäkäyvää henkilöä kohti oli 143 ei-työssäkäyvää henkilöä. Vuonna 2014 huoltosuhde oli 141. Työssäkäyviä 18–64-vuotiaita henkilöitä oli yhteensä 2 231 000 vuonna 2015. Luku laski vuodesta 2014, jolloin työssäkäyviä oli 2 249 000. Palkansaajia oli 2 000 000 sekä yrittäjiä 232 000. Työttömiä henkilöitä oli 375 000 ja työvoiman ulkopuolella olevia väestössä oli 2 856 000.

Kuvio 1. Taloudellinen huoltosuhde vuosina 1990–2015

 Kuvio 1. Taloudellinen huoltosuhde vuosina 1990–2015

Taloudellisella huoltosuhteella tarkoitetaan työllisten lukumäärän suhdetta työttömiin ja työvoiman ulkopuolella oleviin. Työvoiman ulkopuolisiksi lasketaan 0–14-vuotiaat, opiskelijat ja koululaiset, varusmiehet ja siviilipalvelusmiehet, eläkeläiset sekä muut työvoiman ulkopuolella olevat.

Työllisten lukumäärän noustessa suhteessa työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien määrään, taloudellinen huoltosuhdeluku laskee. Vastaavasti työttömien tai työvoiman ulkopuolella olevien lukumäärän kasvaessa suhteessa työllisten määrään, huoltosuhdeluku kasvaa. Taloudellisen huoltosuhteen vaihteluun voivat vaikuttaa esimerkiksi eläkeläisten määrän kasvu ja työllisyystilanne. Taloudellisessa huoltosuhteessa on esiintynyt suurta vaihtelua viimeisten vuosikymmenien aikana. 1990-luvun laman aikana taloudellinen huoltosuhde oli korkealla. Korkeimmillaan taloudellinen huoltosuhde oli vuonna 1993, jolloin sataa työllistä henkilöä kohden löytyi 172 ei-työllistä henkilöä. Matalimmillaan taloudellinen huoltosuhde oli vuonna 1989 (112).

1.1 Koko väestössä työllisiä oli 2 256 000 ja työttömiä sekä työvoiman ulkopuolella olevia yhteensä 3 230 000

Vuonna 2015 työttömänä oli 375 000 henkilöä. Työttömien määrä kasvoi edellisvuodesta 12 000 henkilön verran. Työelämän ulkopuolella olevista oli eläkeläisiä 1 368 000, opiskelijoita ja koululaisia 412 000, 0–14-vuotiaita 896 000 ja varusmiehiä ja siviilipalvelusmiehiä 7 600.

Työssäkäyntitilaston mukaan työttömyysaste oli 14,4 prosenttia vuonna 2015. Edellisvuodesta työttömyysaste kasvoi 0,5 prosenttiyksikköä. Työttömyysaste oli naisilla 12,5 prosenttia ja miehillä 16,2 prosenttia. Työttömyysaste kuvaa työttömien prosenttiosuutta työvoimasta, eli työllisistä ja työttömistä.

Kuvio 2. Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan vuosina 1990–2015

 Kuvio 2. Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan vuosina 1990–2015

Taloudellisen huoltosuhteen heikentymiseen vaikuttaa työttömien osuuden lisäksi väestön ikääntyminen ja tätä kautta eläkeläisten määrä. Vuonna 2015 Suomessa oli 1 368 000 eläkeläistä. Vuonna 2014 eläkeläisiä oli 1 348 000. Eläkeläisten määrä kasvoi vuodessa 20 000 henkilöllä.

1.2 Matalimmat taloudelliset huoltosuhteet olivat maakunnissa Ahvenanmaa, Uusimaa ja Pohjanmaa

Ahvenanmaalla taloudellinen huoltosuhde oli matalin maakuntien välisessä vertailussa vuonna 2015. Maakunnassa oli sataa työssäkäyvää kohti 100 työtöntä ja työelämän ulkopuolella olevaa henkilöä. Ahvenanmaalla työllisenä oli 14 200 ja työttömänä 620 18–64-vuotiasta henkilöä. Maakuntatasolla taloudellinen huoltosuhde oli matala myös Uudenmaan maakunnassa, jossa taloudellinen huoltosuhde oli 117 sekä Pohjanmaalla, jossa taloudellinen huoltosuhde oli 133. Korkeimmat taloudelliset huoltosuhteet vuonna 2015 olivat maakunnissa: Kainuu (178), Pohjois-Karjala (176) ja Etelä-Savo (175). Kainuussa työllisiä oli 26 800 ja työttömänä oli 6 100 18–64-vuotiasta henkilöä. Työttömyysaste oli vuonna 2015 korkein Kymenlaaksossa (18,6 %) ja matalin Ahvenanmaan maakunnassa (4,2 %).

Kuvio 3. Taloudellinen huoltosuhde maakunnittain 2015

 Kuvio 3. Taloudellinen huoltosuhde maakunnittain 2015

1.3 Eläkeläisten osuus suurin maakunnassa Etelä-Savo

Eläkeläisten määrän kasvu näkyy kaikissa maakunnissa. Eläkeläisten osuudessa on suurta vaihtelua maakuntien välillä. Eläkeläisten osuus maakunnan väestöstä oli vuonna 2015 korkein Etelä-Savon maakunnassa (33,8 %) ja pienin maakunnassa Uusimaa (19,6 %). Etelä-Savossa oli vuonna 2015 eläkeläisiä 50 800, Uudellamaalla eläkeläisiä oli 317 000.

Kuvio 4. Eläkeläisten osuus maakunnittain vuonna 2005 ja 2015

 Kuvio 4. Eläkeläisten osuus maakunnittain vuonna 2005 ja 2015

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Netta Hiitola 029 551 3552, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 17.2.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. työttömien taustat 2015, 1. Taloudellinen huoltosuhde oli 143 vuonna 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyokay/2015/03/tyokay_2015_03_2017-02-17_kat_001_fi.html