Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.9.2009

Antalet sysselsatta 95 000 färre i augusti än för ett år sedan

I augusti år 2009 fortsatte sysselsättningen att minska och arbetslösheten att öka. Den mätare som mäter arbetslöshetsnivån allra bäst, det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet, var i augusti 8,8 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för männen steg klart mer än för kvinnorna. Arbetslösheten bland unga ökade ytterligare och det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet bland unga var i augusti 22,4 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet sysselsatta i augusti år 2009 till 2 471 000, dvs. 95 000 färre än året innan. Antalet löntagare minskade, men antalet företagare ökade något. Antalet sysselsatta minskade i alla län.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i augusti 68,7 procent, dvs. 2,8 procentenheter mindre än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden sjönk till 67,4 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män sjönk med 4,7 procentenheter till 68,9 procent från augusti året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 0,9 procentenheter till 68,5 procent. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i augusti 2009 till 203 000, dvs. 52 000 fler än i augusti året innan. Antalet arbetslösa män ökade med 45 000 och antalet arbetslösa kvinnor med 8 000.

Förändringar i sysselsättningen 2009/08–2008/08 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning

  År/Månad Förändring
2009/08 2008/08 2009/08 - 2008/08
1000 personer Procent (%)
Befolkningen i åldern 15–74 år 4 028 4 008 0,5
Arbetskraften totalt 2 674 2 717 –1,6
Sysselsatta totalt 2 471 2 566 –3,7
– löntagare 2 132 2 236 –4,6
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 339 330 2,7
Arbetslösa 203 151 34,6
Utanför arbetskraften totalt 1 354 1 291 4,9
  Procent (%) Procentenheter
Relativt sysselsättningstal (15–64-åringar), % 68,7 71,5 –2,8
Relativt arbetslöshetstal, % 7,6 5,6 2,0
Arbetskraftsandel, % 66,4 67,8 –1,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Det relativa arbetslöshetstalet var 7,6 procent i augusti, dvs. 2,0 procentenheter större än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet steg i augusti till 8,8 procent. I april 2008 var trenden för det relativa arbetslöshetstalet på sin lägsta nivå hittills, dvs. 6,1 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för män steg med 3,4 procentenheter till 8,0 procent och relativa arbetslöshetstalet för kvinnor med 0,6 procentenheter till 7,1 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i augusti 17,7 procent, vilket var 5,9 procentenheter högre än i augusti året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga steg till 22,4 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 6,4 procent, och högst i Östra Finlands län, dvs. 10,3 procent.

I augusti fanns det 1 354 000 personer i arbetsför ålder som inte tillhörde arbetskraften . Detta var 63 000 fler jämfört med året innan.

Uppgifterna i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av augusti 2009 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 270 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 74 000 större än i augusti året innan. Arbetslösheten ökade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Mest ökade antalet arbetslösa arbetssökande i Birkaland (52 %), Södra Österbotten (52 %) och Egentliga Finland (50 %). I slutet av augusti var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 28 000, vilket var 23 000 fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 75 000 i slutet av augusti, vilket var 1 000 färre än i augusti året innan. Åtgärderna gällde 2,8 procent av arbetskraften. Det fanns 37 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbets- och näringsbyråerna, Det var 15 000 fler än i augusti året innan. I augusti anmäldes 32 000 nya lediga arbetsplatser till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 14 000 färre än i augusti året innan.

Förändringar 2009/08 – 2008/08 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2009/08 2008/08 2009/08 - 2008/08
1000 personer Procent (%)
Arbetslösa arbetssökande 270 195 38,0
– arbetslösa längre än ett år 41 42 –3,0
Åtgärder sammanlagt 75 77 –1,8
– sysselsatta genom stödåtgärder 33 37 –9,8
– i arbetskraftsutbildning 26 23 12,0
– i arbetspraktik, arbetsalternering 16 16 –3,4
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 32 45 –29,8
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen 010 604 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Pressmeddelande om statistikföring av studeranden i arbetskraftsundersökningen:
http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/2009/tiedote_008_2009-07-31_sv.html

Metodbeskrivning om permitteringar (på finska): http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2009-04-28_men_006.html

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden (på finska):
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html .

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu, inom ämnesområdet Population and social conditions.

Undersökning om lediga arbetsplatser: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index_sv.html


Källa: Arbetskraftsundersökning 2009, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 22.09.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. augusti 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/08/tyti_2009_08_2009-09-22_tie_001_sv.html