Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, mars

Publicerad: 21.1.2014

Det relativa arbetslöshetstalet för december 7,9 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i december 2013 till 205 000, vilket var 26 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,9 procent, medan det var 6,9 procent i december året innan. Antalet sysselsatta var nästan lika många som i december året innan. Under fjärde kvartalet (oktober–december ) var det relativa arbetslöshetstalet 7,7 procent, vilket var 0,7 procentenheter högre än under motsvarande period år 2012. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,2 procent år 2013, medan det var 7,7 procent år 2012.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2013/12

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2013/12

Antalet sysselsatta uppgick i december 2013 till 2 409 000 (felmarginal ±33 000), dvs. 3 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män var 24 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 20 000 fler än i december 2012. Antalet sysselsatta ökade inom den offentliga sektorn och minskade inom den privata sektorn jämfört med december året innan.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i december 66,9 procent, dvs. 0,4 procentenheter lägre än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män sjönk med 1,8 procentenheter till 67,2 procent från december året innan. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 1,1 procentenheter till 66,6 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,2 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i december 2013 till 205 000 (felmarginal ±18 000), dvs. 26 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 112 000 män och 93 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i december 7,9 procent, dvs. 0,9 procentenheter högre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,4 procent för män och 7,3 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,6 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i december totalt 655 000. Av dem var 234 000 sysselsatta och 47 000 arbetslösa. Arbetskraften av unga (sysselsatta och arbetslösa) uppgick således till 280 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i december 16,6 procent, dvs. 0,2 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 19,3 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 7,1 procent.

Förändringar i sysselsättningen 2012/12 – 2013/12 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2012/12 2013/12 2012/12 - 2013/12
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 082 4 091 0,2
Arbetskraft totalt 2 593 2 615 0,9
Sysselsatta 2 413 2 409 –0,1
– löntagare 2 079 2 084 0,2
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 334 325 –2,5
Arbetslösa 180 205 14,2
Ej i arbetskraften 1 489 1 477 –0,8
– Dolt arbetslösa 137 151 10,0
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 67,3 66,9 –0,4
Relativt arbetslöshetstal 6,9 7,9 0,9
Relativt arbetskraftstal 63,5 63,9 0,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för fjärde kvartalet 2013

Under fjärde kvartalet år 2013 var antalet sysselsatta i medeltal 2 422 000 personer, dvs. 25 000 färre än under motsvarande period år 2012. Antalet sysselsatta ökade mest inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik och minskade inom handeln.

Antalet arbetade timmar minskade med 1,8 procent bland de sysselsatta under fjärde kvartalet 2013 jämfört med året innan.

Antalet arbetslösa var i genomsnitt 203 000 personer under fjärde kvartalet 2013, dvs. 18 000 fler än under oktober–december 2012. Under fjärde kvartalet 2013 var det relativa arbetslöshetstalet 7,7 procent, vilket var 0,7 procentenheter högre än under motsvarande period år 2012.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick under fjärde kvartalet 2013 till 1 466 000, dvs. 18 000 fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 137 000 dolt arbetslösa , dvs. 10 000 fler än under motsvarande period år 2012.

Förändringar i sysselsättningen 2012/IV – 2013/IV enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Kvartal Förändring
2012/IV 2013/IV 2012/IV - 2013/IV
1000 personer Procent (%)
Arbetskraft totalt 2 633 2 625 –0,3
Sysselsatta totalt 2 448 2 422 –1,0
Arbetslösa totalt 185 203 9,6
– män 105 110 4,0
– kvinnor 80 93 17,0
Ej i arbetskraften 1 447 1 466 1,3
– Dolt arbetslösa 127 137 8,0
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Arbetskraftsundersökningens årsmedeltal för år 2013

År 2013 uppgick antalet sysselsatta till i genomsnitt 2 457 000 personer, dvs. 27 000 färre än år 2012. Det relativa sysselsättningstalet var 68,5 procent år 2013, medan det var 69,0 procent år 2012.

Det relativa arbetslöshetstalet var 8,2 procent år 2013. År 2012 uppgick det till 7,7 procent och år 2011 till 7,8 procent. År 2013 uppgick antalet arbetslösa till i genomsnitt 219 000 personer, dvs. 12 000 fler än år 2012.

År 2013 minskade antalet arbetade timmar bland sysselsatta med 1,9 procent jämfört med år 2012. Också arbetsinsatsen per sysselsatt minskade något.

Årsmedeltal från Statistikcentralens arbetskraftsundersökning år 2013 publiceras i tabellbilagorna för denna publikation och i databastabellerna för arbetskraftsundersökningen: http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/Tym/tyti/tyti_sv.asp . Den allmänna översikten över årsuppgifterna för år 2013 och tidsserieuppgifterna för åren 2004–2013 publiceras 1.4.2014.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av december 2013 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 330 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 48 000 fler än i december året innan.

Arbetslösheten ökade från december året innan inom alla ELY-centralers områden: mest i Nyland (25 %), Kajanaland (24 %) och Birkaland (22 %). I slutet av december var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 33 000, vilket var 10 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av december omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 111 000 personer, dvs. 9 000 fler än i december året innan. Servicen omfattade 4,3 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 44 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år, dvs. 9 000 fler än i december året innan. I december anmäldes 27 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 2 000 färre än i december året innan.

Förändringar 2012/12 – 2013/12 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2012/12 2013/12 2012/12 - 2013/12
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 1) 282 330 16,9
– arbetslösa längre än ett år 66 83 25,3
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 102 111 9,2
– sysselsatta 28 34 24,0
– i arbetskraftsutbildning, i träning 27 27 –0,8
– i arbetspraktik, i arbets- och utbildningsprövning 13 10 –24,4
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 35 41 17,7
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 29 27 –6,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
1) Den lagändring som trädde i kraft i början av år 2013 samt ändringen i permitteringsförfarandet fr.o.m. 1.7. ökar antalet arbetslösa arbetssökande något.

Länkar: Lagändring 1.1.2013
Ändring i permitteringsförfarandet 1.7.2013

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden

Jämförelse mellan Statistikcentralens och arbets- och näringsministeriets statistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu .

Undersökning om lediga arbetsplatser


Källa: Arbetskraftsundersökning 2013, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (740,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 21.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/12/tyti_2013_12_2014-01-21_tie_001_sv.html