Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.1.2015

Det relativa arbetslöshetstalet för december 8,8 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i december 2014 till 232 000, vilket var 27 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,8 procent, medan det var 7,9 procent i december året innan. Antalet sysselsatta var nästan lika många som i december året innan. Under fjärde kvartalet (oktober–december ) var det relativa arbetslöshetstalet 8,4 procent, vilket var 0,7 procentenheter högre än under motsvarande period år 2013. Det relativa arbetslöshetstalet var i genomsnitt 8,7 procent år 2014, medan det var 8,2 procent år 2013.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2004/12–2014/12, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2004/12–2014/12, 15–74-åringar

Antalet sysselsatta uppgick i december 2014 till 2 413 000 (felmarginal ±33 000), dvs. något fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 12 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 9 000 färre än i december 2013. Antalet sysselsatta ökade något inom den offentliga sektorn och minskade något inom den privata sektorn jämfört med december året innan.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i december 67,4 procent, dvs. 0,5 procentenheter högre än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 0,8 procentenheter till 68,0 procent från december året innan. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor var 66,8 procent, och det var nästan oförändrat jämfört med december året innan. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,3 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i december 2014 till 232 000 (felmarginal ±18 000), dvs. 27 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 128 000 män och 104 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i december 8,8 procent, dvs. 0,9 procentenheter högre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 9,4 procent för män och 8,2 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 9,2 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i december totalt 649 000. Av dem var 238 000 sysselsatta och 59 000 arbetslösa. Arbetskraften av unga (sysselsatta och arbetslösa) uppgick således till 297 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i december 19,8 procent, dvs. 3,2 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 21,9 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15-24 år av befolkningen i samma ålder var 9,0 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i december 2014 till 1 455 000, dvs. 22 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 138 000 dolt arbetslösa , dvs. 14 000 färre än i december år 2013.

Förändringar i sysselsättningen 2013/12 – 2014/12 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2013/12 2014/12 2013/12 - 2014/12
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 091 4 100 0,2
Arbetskraft totalt 2 615 2 645 1,1
Sysselsatta 2 409 2 413 0,1
– löntagare 2 084 2 061 –1,1
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 325 351 8,0
Arbetslösa 205 232 13,0
Ej i arbetskraften 1 477 1 455 –1,5
– Dolt arbetslösa 151 138 –9,0
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 66,9 67,4 0,5
Relativt arbetslöshetstal 7,9 8,8 0,9
Relativt arbetskraftstal 63,9 64,5 0,6
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för fjärde kvartalet 2014

Under fjärde kvartalet år 2014 var antalet sysselsatta i medeltal 2 418 000 personer, dvs. 5 000 färre än under motsvarande period år 2013. Antalet sysselsatta ökade mest inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (N) och minskade inom tillverkning (C).

Antalet arbetade timmar ökade med 1,6 procent bland de sysselsatta under fjärde kvartalet 2014 jämfört med året innan.

Antalet arbetslösa var i genomsnitt 223 000 personer under fjärde kvartalet 2014, dvs. 20 000 fler än under oktober–december 2013. Under fjärde kvartalet 2014 var det relativa arbetslöshetstalet 8,4 procent, vilket var 0,7 procentenheter högre än under motsvarande period år 2013.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick under fjärde kvartalet 2014 till 1 459 000, dvs. 7 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 148 000 dolt arbetslösa , dvs. 10 000 fler än under motsvarande period år 2013.

Förändringar i sysselsättningen 2013/IV – 2014/IV enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Kvartal Förändring
2013/IV 2014/IV 2013/IV - 2014/IV
1000 personer Procent (%)
Arbetskraft totalt 2 625 2 640 0,6
Sysselsatta totalt 2 422 2 418 –0,2
Arbetslösa totalt 203 223 9,7
– män 110 126 15,2
– kvinnor 93 96 3,1
Ej i arbetskraften 1 466 1 459 –0,5
– Dolt arbetslösa 137 148 7,6
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Arbetskraftsundersökningens årsmedeltal för år 2014

År 2014 uppgick antalet sysselsatta till i genomsnitt 2 447 000 personer, dvs. 9 000 färre än år 2013. Det relativa sysselsättningstalet var 68,3 procent år 2014, medan det var 68,5 procent år 2013.

Det relativa arbetslöshetstalet var i genomsnitt 8,7 procent år 2014, år 2013 var det 8,2 procent. År 2014 uppgick antalet arbetslösa till i genomsnitt 232 000 personer, dvs. 13 000 fler än år 2013.

År 2014 minskade antalet arbetade timmar bland sysselsatta med 0,2 procent jämfört med år 2013. Arbetsinsatsen per sysselsatt var nästan oförändrad.

Årsmedeltal från Statistikcentralens arbetskraftsundersökning år 2014 publiceras i tabellbilagorna för denna publikation och i databastabellerna för arbetskraftsundersökningen: http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/Tym/tyti/tyti_sv.asp . Den allmänna översikten över årsuppgifterna för år 2014 och tidsserieuppgifterna för åren 2005-2014 publiceras 28.4.2015.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av december 2014 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 363 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 33 000 fler än i december året innan.

Arbetslösheten ökade från december året innan inom alla NTM-centralers områden: mest i Nyland (16 %), Österbotten (12 %), Satakunta (11 %) och Södra Österbotten (11 %). I slutet av december var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 38 000, vilket var 4 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av december omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 116 000 personer, dvs. 5 000 fler än i december året innan. Servicen omfattade 4,4 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 50 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år, dvs. 6 000 fler än i december året innan. I december anmäldes 30 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 2 000 fler än i december året innan.

Förändringar 2013/12–2014/12 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2013/12 2014/12 2013/12 - 2014/12
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 1) 330 363 10,1
– arbetslösa längre än ett år 83 99 19,1
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 111 116 4,6
– sysselsatta 34 35 1,6
– i arbetskraftsutbildning, i träning 27 24 –10,3
– i arbetspraktik, i arbets- och utbildningsprövning 10 9 –3,0
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 41 48 18,7
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 27 30 8,5
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
1) Den lagändring som trädde i kraft i början av år 2013 samt ändringen i permitteringsförfarandet fr.o.m. 1.7. ökar antalet arbetslösa arbetssökande något.

Länkar: Lagändring 1.1.2013
Ändring i permitteringsförfarandet 1.7.2013

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

Jämförelse mellan Statistikcentralens och arbets- och näringsministeriets statistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (750,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 20.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/12/tyti_2014_12_2015-01-20_tie_001_sv.html