Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

4 Äitien työssäolo yleistynyt

Työllisyysaste ei kuitenkaan vielä kerro, kuinka moni pienten lasten vanhemmista tosiasiassa on työssä. Työvoimatutkimuksessa työlliseksi luokitellaan henkilö, joka on tehnyt vähintään yhden tunnin töitä tutkimusviikon aikana. Lisäksi työllisiksi luokitellaan ne tutkimusviikolla töistä poissa olleet palkansaajat, joilla on työpaikka ja jotka ovat äitiys- tai isyysvapaalla tai poissaolo on kestänyt alle kolme kuukautta. Niinpä etenkin alle 1-vuotiaiden lasten työllisiksi luokitelluista äideistä moni on tosiasiassa äitiyslomalla. Vastaavasti työstä vanhempainvapaalla tai hoitovapaalla olevat äidit luokittuvat useimmiten työvoiman ulkopuolelle, sillä vanhempainvapaata ja hoitovapaata pidetään yleensä äitiysvapaan perään, jolloin vapaan kokonaiskesto on yli kolme kuukautta (ks. Kambur & Pärnänen, 2017a; Kambur & Pärnänen, 2017b). Tässä luvussa käsitellään vanhempia, jotka ovat olleet työssä tutkimusviikolla.

Kuvioissa 6 ja 7 näkyvät omana ryhmänään ne alle kolmevuotiaiden lasten äidit, jotka olivat tosiasiallisesti työssä. Lisäksi on kuvattu erikseen työstä perhevapaalla (äitiys-, vanhempain- tai hoitovapaalla) olevat sekä lapsiaan kotona hoitavat äidit, joilla ei ole voimassa olevaa työsuhdetta. Neljäntenä joukkona ovat ne, jotka ovat itse ilmoittaneet pääasialliseksi toiminnaksi muun kuin lasten hoitamisen. Tähän luokkaan sisältyvät esimerkiksi opiskelijat ja työttömät.

Alle vuoden ikäisten lasten äideistä vain harva oli työssä vuonna 2018, mutta yksivuotiaiden lasten äideistä jo puolet (kuvio 6). Perheissä, joissa nuorin lapsi oli 3–6-vuotias, suurin osa äideistä oli palannut töihin. Kaikista kouluikäisten lasten äideistä 89 prosenttia oli työssä.

Kuvio 6. Äitien työssäolo ja perhevapaat nuorimman lapsen iän mukaan vuonna 2018, 20–59-vuotiaat, %

Kuvio 6. Äitien työssäolo ja perhevapaat nuorimman lapsen iän mukaan vuonna 2018, 20–59-vuotiaat, %

Isien perhevapaiden pitäminen on yleisintä siinä vaiheessa, kun perheen nuorin lapsi on alle 1-vuotias. Tällöin 7 prosenttia isistä oli hoitamassa lasta tai lapsia joko perhevapaalla työstä tai ilman työsuhdetta.

Äitien työssäoloon vaikuttaa koulutusaste. Korkea-asteen koulutuksen suorittaneilla äideillä on useammin voimassa oleva työsuhde perhevapaan aikana ja he myös palaavat nopeammin töihin kuin muut äidit.

Vuonna 2018 niistä korkea-asteen koulutuksen suorittaneista äideistä, joiden nuorin lapsi on 1–2-vuotias, kaksi kolmasosaa oli tutkimusviikolla työssä, kun taas toisen asteen tutkinnon suorittaneista äideistä hieman yli puolet. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneista äideistä 91 prosenttia ja toisen asteen tutkinnon suorittaneista äideistä 81 prosenttia oli töissä siinä vaiheessa, kun nuorin lapsi oli 3–6-vuotias. Sen sijaan niistä äideistä, joilla ei ole perusasteen jälkeistä koulutusta, vain alle puolet oli tässä vaiheessa työssä.

Kuviossa 7 esitetään viime vuosina tapahtuneet muutokset alle 3-vuotiaiden lasten äitien työssä ja perhevapailla olemisessa. Kuluneen viiden vuoden aikana alle 3-vuotiaiden lasten äideistä työssä olevien osuus on kasvanut. Vuonna 2018 alle 3-vuotiaiden lasten äideistä 40 prosenttia oli töissä. Osuus on kasvanut viisi prosenttiyksikköä vuodesta 2014. Samalla työstä perhevapaalla olevien äitien osuus on vähentynyt. Kotona ilman työsuhdetta olevia oli vuonna 2018 reilu kolmasosa alle 3-vuotiaiden lasten äideistä. Tähän ryhmään kuuluu sekä niitä äitejä, jotka hoitavat pääasiassa lapsia kotona, että niitä, joiden pääasiallinen toiminta on jokin muu kuin lasten hoitaminen, esimerkiksi opiskelu tai työttömyys. (Kuvio 7.)

Kuvio 7. Alle kolmevuotiaiden lasten äitien työssäolo ja perhevapaat vuosina 2014–2018, 20–59-vuotiaat, %

Kuvio 7. Alle kolmevuotiaiden lasten äitien työssäolo ja perhevapaat vuosina 2014–2018, 20–59-vuotiaat, %

Kotiäideiksi voidaan tulkita ne äidit, joilla ei ole voimassaolevaa työsuhdetta ja jotka ilmoittivat pääasialliseksi tehtäväkseen lastensa hoitamisen. Näin tulkiten viisi prosenttia yhden tai kahden lapsen äideistä voidaan luokitella kotiäideiksi. Vähintään kolmen lapsen äideistä 17 prosenttia oli kotiäitejä vuonna 2018. Kaikista lapsiperheistä noin viidennes oli sellaisia, joissa on vähintään kolme lasta. (Kuvio 8.)

Kuvio 8. Äitien työssäolo ja perhevapaat lasten lukumäärän mukaan vuonna 2018, 20–59-vuotiaat, %

Kuvio 8. Äitien työssäolo ja perhevapaat lasten lukumäärän mukaan vuonna 2018, 20–59-vuotiaat, %

Lähde: Työvoimatutkimus 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Nieminen 029 551 3561, Olga Kambur 029 551 3565, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 14.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. perheet ja työ 2018, 4 Äitien työssäolo yleistynyt . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/14/tyti_2018_14_2019-11-14_kat_004_fi.html