Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.3.2019

Arbetslösheten minskade och sysselsättningen ökade i februari

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i februari 2019 till 200 000, dvs. 33 000 färre än för ett år sedan. Antalet sysselsatta var 34 000 fler än för ett år sedan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 6,5 och trenden för det relativa sysselsättningstalet 72,5 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2009/02–2019/02, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2009/02–2019/02, 15–74-åringar

Arbetslösheten och sysselsättningen varierar rätt så mycket varje månad och förändringen jämfört med föregående månad berättar närmast om ett periodiskt fenomen, inte om konjunkturutvecklingen. Därför jämförs de senaste statistikuppgifterna med motsvarande period året innan. Däremot är siffrorna i trendserien, som rensats för säsong- och slumpvariation, jämförbara sinsemellan och på så sätt är det lättare att i tidsseriens trend se fenomen som anknyter till långsiktig utveckling och konjunkturväxlingar.

Trenden förändras vanligen något när uppgifterna om följande månad tas med i tidsserien. Då man drar slutsatser är det skäl att beakta de senaste trendernas preliminära karaktär. Siffrorna i detta offentliggörande är icke-säsongrensade , om det inte separat anges att det är fråga om en trend. Läs mera om trenden här .

Antalet sysselsatta uppgick i februari 2019 till 2 504 000 (felmarginal ±34 000), dvs. 34 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 17 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor också 17 000 fler än i februari 2018.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i februari 70,7 procent, medan det året innan var 69,8 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män i åldern 15–64 år steg med 0,9 procentenheter till 71,3 procent från februari året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 0,9 procentenheter till 70,1 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 72,5 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i februari 2019 till 200 000 (felmarginal ±18 000), dvs. 33 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 113 000 män och 87 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i februari 7,4 procent, dvs. 1,2 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män sjönk med 0,6 procentenheter till 8,1 procent och det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor med 1,9 procentenheter till 6,7 procent från året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 6,5 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i februari totalt 616 000. Av dem var 242 000 sysselsatta och 59 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 301 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i februari 19,7 procent, dvs. 1,5 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 16,0 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 9,6 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i februari 2019 till 1 423 000, dvs. lika många som året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 114 000 dolt arbetslösa , vilket är 33 000 färre än i februari 2018.

Förändringar i sysselsättningen 2018/02 – 2019/02 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2018/02 2019/02 2018/02 - 2019/02
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 125 4 127 0,0
Arbetskraft totalt 2 702 2 704 0,1
Sysselsatta 2 469 2 504 1,4
– löntagare 2 134 2 154 1,0
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 336 349 4,1
Arbetslösa 233 200 –14,0
Ej i arbetskraften 1 423 1 423 0,0
– dolt arbetslösa 147 114 –22,8
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 69,8 70,7 0,9
Relativt arbetslöshetstal 8,6 7,4 –1,2
Relativt arbetskraftstal 65,5 65,5 0,0
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av februari 2019 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 246 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 30 000 färre än i februari året innan.

Arbetslösheten sjönk i februari från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Kajanaland (–15 %), Norra Karelen (–15 %), Sydöstra Finland (–14 %), Österbotten (–14 %), Birkaland (–13 %) och Norra Österbotten (–13 %). I slutet av februari var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 16 000, vilket var 1 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av februari omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 126 000 personer, dvs. lika många som i februari året innan. Servicen omfattade 4,7 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 30 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 3 000 mindre än i februari året innan. I februari anmäldes 78 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 9 000 fler än i februari året innan.

Förändringar 2018/02–2019/02 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2018/02 2019/02 2018/02 - 2019/02
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 276 246 –11,0
– arbetslösa längre än ett år 86 65 –25,2
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 126 126 –0,2
– sysselsatta 25 24 –2,3
– i arbetskraftsutbildning, i träning 21 23 7,0
– i arbets- och utbildningsprövning 12 10 –16,5
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 68 69 1,1
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 69 78 12,5
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

Undersökning om lediga arbetsplatser

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) och
de nyaste säsongrensade uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska)
finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat .


Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (439,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 26.03.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. februari 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/02/tyti_2019_02_2019-03-26_tie_001_sv.html