Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Julkaistu: 26.11.2019

Työllisyys kasvoi, työttömyys lähes ennallaan vuoden takaiseen verrattuna

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli lokakuussa 21 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä oli 3 000 vähemmän kuin vuoden 2018 lokakuussa. Työllisyysasteen trendiluku oli 72,7 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 6,7 prosenttia.

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2009/10–2019/10, 15–64-vuotiaat

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2009/10–2019/10, 15–64-vuotiaat

Työttömyys ja työllisyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon, ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo lähinnä kausi-ilmiöstä eikä suhdannekehityksestä. Tämän johdosta tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, ovat keskenään vertailukelpoisia, ja näin aikasarjan trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä.

Trendi muuttuu yleensä jonkin verran, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan. Viimeisimpien trendilukujen ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä. Tässä julkistuksessa ilmoitetut luvut ovat kausitasoittamattomia , ellei erikseen mainita, että kyse on trendistä. Lue lisää trendistä tästä .

Työllisyysasteen trendiluku oli lokakuussa 72,7 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 6,7 prosenttia. Lokakuun kausitasoitettujen tietojen mukaan sekä työllisyysasteen trendi että työttömyysasteen trendi on pysynyt lähes ennallaan viime kuukausina.

Työllisiä oli vuoden 2019 lokakuussa 2 557 000 (virhemarginaali ±35 000), mikä oli 21 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 8 000 enemmän ja naisia 13 000 enemmän kuin vuoden 2018 lokakuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli lokakuussa 72,0 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 71,5 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden lokakuusta 0,3 prosenttiyksikköä 72,4 prosenttiin ja naisten työllisyysaste nousi 0,7 prosenttiyksikköä 71,6 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2019 lokakuussa 169 000 (virhemarginaali ±18 000), mikä oli 3 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 96 000 ja naisia 73 000.

Työttömyysaste oli lokakuussa 6,2 prosenttia eli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 6,8 prosenttia eli saman verran kuin vuotta aiemmin. Naisten työttömyysaste laski 0,3 prosenttiyksikköä 5,5 prosenttiin.

15–24-vuotiaita nuoria oli lokakuussa yhteensä 612 000. Heistä työllisiä oli 242 000 ja työttömiä 42 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 284 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli lokakuussa 14,9 prosenttia, mikä oli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 17,3 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 6,9 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2019 lokakuussa 1 405 000 eli 15 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 121 000, mikä oli 9 000 vähemmän kuin vuoden 2018 lokakuussa.

Työllisyyden muutokset 2018/10 – 2019/10 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2018/10 2019/10 2018/10 - 2019/10
1000 henkilöä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 126 4 130 0,1
Työvoima yhteensä 2 707 2 725 0,7
Työlliset 2 535 2 557 0,8
– palkansaajat 2 203 2 215 0,6
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 332 341 2,8
Työttömät 171 169 –1,5
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 419 1 405 –1,0
– piilotyöttömät  130 121 –6,8
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 71,5 72,0 0,5
Työttömyysaste 6,3 6,2 –0,1
Työvoimaosuus 65,6 66,0 0,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli lokakuun 2019 lopussa kaikkiaan 225 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 5 000 pienempi kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Työttömyys laski lokakuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 14 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) alueella; eniten Kainuussa (–10 %), Varsinais-Suomessa (–7 %), Lapissa (–7 %), Hämeessä (–6 %), Kaakkois-Suomessa (–4 %) ja Etelä-Pohjanmaalla (–4 %). Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi Pirkanmaalla (5 %). Lokakuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 11 000, mikä oli 3 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli lokakuun lopussa yhteensä 124 000 henkilöä, mikä oli 7 000 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Palveluiden piirissä oli 4,6 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 27 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 2 000 pienempi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin lokakuussa 65 000 uutta avointa työpaikkaa eli 8 000 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Muutokset 2018/10–2019/10 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2018/10 2019/10 2018/10 - 2019/10
1000 henkilöä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 230 225 –2,3
– yli vuoden työttömänä olleet 68 61 –10,3
Palveluissa yhteensä 131 124 –5,2
– työllistetyt 25 24 –5,7
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 24 24 0,0
– työ- ja koulutuskokeilussa 11 9 –15,9
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 70 67 –5,2
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 57 65 14,0
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen, puh. 029 504 8050, Työllisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Avoimet työpaikat

Uusimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) sekä
uusimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät
Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Työvoimatutkimus 2019, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (424,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 26.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. lokakuu 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/10/tyti_2019_10_2019-11-26_tie_001_fi.html