Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.11.2020

Färre sysselsatta och fler arbetslösa i oktober jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 26 000 färre i oktober 2020 än året innan. Antalet arbetslösa var 34 000 fler än i oktober år 2019. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 71,7 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 8,3 procent.

Relativt sysselsättningstal och trenden 2010/10–2020/10, 15–64-åringar

Relativt sysselsättningstal och trenden 2010/10–2020/10, 15–64-åringar

Sysselsättningen och arbetslösheten varierar rätt så mycket varje månad och förändringen jämfört med föregående månad berättar närmast om ett säsongsfenomen, inte om konjunkturutvecklingen. Därför jämförs de senaste statistikuppgifterna med motsvarande period året innan. Däremot är siffrorna i trendserien, som rensats för säsong- och slumpvariation, jämförbara sinsemellan och på så sätt är det lättare att i tidsseriens trend se fenomen som anknyter till långsiktig utveckling och konjunkturväxlingar.

Trenden förändras vanligen något när uppgifterna om följande månad tas med i tidsserien. Då man drar slutsatser är det skäl att beakta de senaste trendsiffrornas preliminära karaktär. På grund av coronaviruspandemin finns det atypiska variationer i tidsserierna år 2020. Därför är den osäkerhet som är förknippad med trendsiffrorna större än vanligt. Nedgången i sysselsättningen i våras har i samband med beräkningen av uppgifterna för september tolkats som en nivåförändring i säsongrensningsmodellen, eftersom sysselsättningen inte har återgått till tidigare nivå på et halvt år. Nivåförändringen syns som en brant förändring i trendfigurerna. Siffrorna i detta offentliggörande är icke-säsongrensade , om det inte separat anges att det är fråga om en trend. Läs mera om trenden här .

Trenden för det relativa sysselsättningstalet var i oktober 71,7 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 8,3 procent. Enligt de säsongrensade uppgifterna för oktober har trenden för det relativa sysselsättningstalet varit stigande efter april. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet har varit nästan oförändrad sedan maj.

Antalet sysselsatta uppgick i oktober 2020 till 2 530 000 (felmarginal ±35 000), dvs. 26 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män var 9 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 35 000 färre än i oktober 2019.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i oktober 71,5 procent, medan det året innan var 72,0 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män i åldern 15–64 år steg med 0,3 procentenheter till 72,7 procent från oktober året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor sjönk med 1,2 procentenheter till 70,4 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i oktober 2020 till 203 000 (felmarginal ±19 000), dvs. 34 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 108 000 män och 95 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i oktober 7,4 procent, då det året innan var 6,2 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för män steg med 0,7 procentenheter till 7,5 procent från oktober året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor steg med 1,8 procentenheter till 7,3 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i oktober totalt 607 000. Av dem var 208 000 sysselsatta och 47 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 255 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i oktober 18,6 procent, dvs. 3,7 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet för unga var 18,7 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 7,8 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i oktober 2020 till 1 398 000, dvs. 7 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 128 000 dolt arbetslösa , dvs. 7 000 fler än i oktober 2019.

Förändringar i sysselsättningen 2019/10 – 2020/10 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2019/10 2020/10 2019/10 - 2020/10
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 130 4 131 0,0
Arbetskraft totalt 2 725 2 733 0,3
Sysselsatta 2 557 2 530 –1,0
– löntagare 2 215 2 175 –1,8
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 341 355 4,1
Arbetslösa 169 203 20,1
Ej i arbetskraften 1 405 1 398 –0,5
– dolt arbetslösa 121 128 5,5
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 72,0 71,5 –0,5
Relativt arbetslöshetstal 6,2 7,4 1,2
Relativt arbetskraftstal 66,0 66,2 0,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.


Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av oktober 2020 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 313 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 88 000 fler än i oktober året innan.

Arbetslösheten ökade i oktober från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Nyland (63 %), Österbotten (55 %), Egentliga Finland (43 %) och Birkaland (39 %). Antalet arbetslösa arbetssökande ökade minst i Kajanaland (7 %), Södra Savolax (15 %), Norra Karelen (16 %) och Sydöstra Finland (18 %). I slutet av oktober var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 57 000, vilket var 46 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av oktober omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 119 000 personer, dvs. 6 000 färre än i oktober året innan. Servicen omfattade 4,3 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 36 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år, dvs. 10 000 fler än i oktober året innan. I oktober anmäldes 53 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 12 000 färre än i oktober året innan.

Förändringar 2019/10–2020/10 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2019/10 2020/10 2019/10 - 2020/10
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 225 313 39,1
– arbetslösa längre än ett år 61 82 33,7
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 124 119 –4,5
– sysselsatta 24 23 –3,2
– i arbetskraftsutbildning, i träning 24 28 16,6
– i arbets- och utbildningsprövning 9 7 –25,5
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 67 60 –9,7
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 65 53 –18,5
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, Sysselsättningsöversikt

Länkar

Hur och varför förnyas arbetskraftsundersökningen?

I arbetskraftsundersökningen har en ny klassificering av arbetsgivarsektorn tagits i bruk fr.o.m. 1.1.2020. Jämförelseuppgiften enligt arbetsgivarsektorns nya klassificering från år 2019 publiceras bara i tabellbilagorna för de månadsvisa och kvartalsvisa offentliggörandena.

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Säsongrensade serier av arbetskraftsundersökningens viktigaste nyckeltal har utökats till databastabellen 11ag på 24.11.2020.

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) samt
de senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på
Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat .


Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029 551 3285, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (440,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 24.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. oktober 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/10/tyti_2020_10_2020-11-24_tie_001_sv.html