Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

1. Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2009

1.1 Ulkomaisten tytäryhtiöiden tilastoinnista

Ulkomaisten tytäryhtiöiden toimintaa kuvaavien tilastojen laatiminen aloitettiin Eurostatin pilottihankkeena vuonna 1994. Tilastointi ja sen laajuus on vaihdellut EU-maissa siirtymäkaudella, ennen Euroopan parlamentin asetuksen voimaantuloa. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 716/2007, joka määrittää tilastoinnin laajuuden, tuli voimaan heinäkuussa 2007.

Ulkomaisella tytäryhtiöllä tarkoitetaan yritystä, joka on sijaintimaan ulkopuolella sijaitsevan institutionaalisen yksikön määräysvallassa. Toisin sanoen yli puolet osakkaiden äänioikeudesta on (ainakin epäsuorasti) yhden ulkomaisen tahon hallussa. Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilaston tavoitteena on tunnistaa ulkomaiset tytäryhtiöt ja niiden perimmäisen määräysvaltatahon sijaintimaa 1) . Tilasto ei sisällä Suomessa toimivia ulkomaisia yhteisöjä. Ulkomaista omistusta koskevat tiedot saadaan Invest in Finlandista, Patentti- ja rekisterihallituksesta, Suomen Pankista ja Verohallinnosta. Vuoden 2009 osalta on saatu tietoja myös joiltakin suurlähetystöiltä. Tunnistamisen jälkeen ulkomaisiin tytäryhtiöihin liitetään niiden toimintaa kuvaavia tietoja.

1.2 Suomessa sijaitsevien ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto laski vuonna 2009

Vuonna 2009 Suomessa toimi noin 3 000 ulkomaista tytäryhtiötä. Yrityksissä työskenteli noin 225 000 henkilöä ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto oli yli 67 miljardia euroa. Edellisvuoteen verrattuna henkilöstömäärä laski noin seitsemän prosenttia ja liikevaihto noin 24 prosenttia.

Ulkomaiset tytäryhtiöt muodostavat Suomen yrityskannasta lukumääräisesti hyvin pienen osan (noin 0,9 prosenttia). Vuonna 2009 ulkomaiset tytäryhtiöt työllistivät 15,5 prosenttia henkilöstöstä, ja tekivät 20,1 prosenttia koko Suomen yrityssektorin liikevaihdosta (kuvio 1). Henkilöstön ja liikevaihdon suhteellinen osuus on kasvanut tarkasteluperiodilla aina vuoteen 2009 asti, jolloin suhteellinen osuus hieman laski.

Kuvio 1. Ulkomaisten tytäryhtiöiden suhteelliset osuudet Suomen koko yritystoimintaan verrattuna 2004–2009

Kuvio 1. Ulkomaisten tytäryhtiöiden suhteelliset osuudet Suomen koko yritystoimintaan verrattuna 2004–2009

Ulkomaisten tytäryhtiöiden määrä on kasvanut vuodesta 2004 vuoteen 2009 huomattavasti. Lisäksi niiden liikevaihto on kasvanut henkilöstömäärää nopeammin. Suomen koko yritystoiminnan kehitykseen verrattuna ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto on kasvanut suhteellisesti yli kolme kertaa nopeammin 2005-2009. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ulkomaiset tahot ovat hankkineet suomalaisessa määräysvallassa olevia toimivia yrityksiä uusperustannan ohella.

Henkilöstön suuruusluokkajaon perusteella näyttää siltä, että vähintään 50 henkilöä työllistävät yritykset tekivät keskimäärin noin 77 prosenttia kaikkien ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihdosta ja työllistivät 89 prosenttia kaikkien ulkomaisten tytäryhtiöiden henkilöstöstä. Vastaavasti ulkomaiset tytäryhtiöt ovat kotimaisessa määräysvallassa oleviin yrityksiin verrattuna huomattavasti suurempia. Vuonna 2009 ulkomaisissa tytäryhtiöissä työskenteli keskimäärin noin 75 henkilöä, kun vastaavasti kaikissa Suomessa toimivissa yrityksissä työskenteli keskimäärin 4,5 henkilöä.


1) Perimmäinen määräysvaltataho on tytäryhtiössä määräysvaltaa käyttävä taho, eli se taho joka on ylimpänä tytäryhtiön määräysvaltaketjussa eikä ole minkään muun institutionaalisen yksikön määräysvallassa.

Lähde: Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Pakola (09) 1734 2982, Mari Rantanen (09) 1734 2451, tytaryhtiot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 26.11.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9552. 2009, 1. Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2009/ulkoy_2009_2010-11-26_kat_001_fi.html