Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.12.2014

Svenska bolag sysselsatte i synnerhet inom servicebranscherna

Omkring 71 000 personer arbetade i svenska bolag år 2013, de flesta inom servicebranscherna. Utländska dotterbolag inom servicebranscherna sysselsatta sammanlagt ungefär 100 000 personer, varav nästan hälften arbetade i svenska företag. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över utländska dotterbolag i Finland, som för första gången framställdes utgående från datamaterialet i det nya systemet för företagsstatistik.

Personal i utländska dotterbolag 2013

Personal i utländska dotterbolag 2013

I de utländska bolagen arbetar 15–16 procent av alla anställda i företag i Finland (figurbilaga 1). Andelen har varit nästan oförändrad de senaste fem åren. Omsättningen har för sin del stabiliserats till något under 20 procent. Andelarna varierar dock mycket från en näringsgren till en annan. Inom huvudnäringsgrenarna varierar andelarna mellan 5 och 36 procent (figurbilaga 2). Man får en lite annorlunda bild när man i stället för andelar granskar antalet anställda och omsättning. Mäter man på det här sättet är dotterbolagens verksamhet mest betydande inom handel samt inom tillverkning (figurbilaga 3).

Bolagets nationalitet statistikförs efter den aktör som utövar bestämmande inflytande. Oftast är detta ett företag utomlands som äger mer än 50 procent av företaget, direkt eller indirekt. Utländska dotterbolag i Finland ägs oftast av svenska företag (figurbilaga 4).

Tidsserien bryts

Statistikcentralen har förnyat produktionen av företagsstatistik. Uppgifterna i statistiken Utländska dotterbolag i Finland 2013 kan därför inte jämföras med tidigare offentliggöranden av samma statistikgren. Särskilt tydligt ses detta i variabeln för antal bolag, vars värde är ungefär 500 större än året innan. Ökningen av antalet är en följd av ibruktagandet av det nya systemet för företagsstatistik och de ändringar av statistikföringsprinciperna förknippade med detta. Förnyelsen gör dock företagsstatistiken mer enhetlig. De mest betydande ändringarna gäller näringsgrensindelningen, företagsuppgifter (bl.a. omsättnings- och personaluppgifter) och företagsarrangemang samt slutledningsregler på basis av vilka gruppen av företag eller arbetsställen bildas.


Källa: Utländska dotterbolag i Finland 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Teemu Okkonen 029 551 2634, Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (263,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 18.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2013/ulkoy_2013_2014-12-18_tie_001_sv.html