Kotimaan väestöön kuuluvia ulosottovelallisia yli 205 000 vuoden 2008 lopussa

Vuoden 2008 lopussa 232 670 ulosottovelallisella oli vireillä olevia ulosottoasioita. Velallisista luonnollisten henkilöiden osuus oli 92 prosenttia. Luonnollisista henkilöistä 205 031 (96 %) kuului Suomessa vakinaisesti asuvaan väestöön.

Suomessa vakinaisesti asuvaan väestöön kuuluvilla velallisilla oli keskimäärin 6 vireillä olevaa ulosottoasiaa yhtä velallista kohti. Keskimääräinen ulosottovelka henkeä kohti oli 16 575 euroa, mediaanivelan ollessa 1 700 euroa. Velallisista 66 prosenttia oli miehiä ja 34 prosenttia naisia. Miesten ulosottovelka henkeä kohti oli yli kaksi kertaa suurempi kuin naisten.

Kotimaan väestöön kuuluvat ulosottovelalliset sukupuolen mukaan vuoden 2008 lopussa

Sukupuoli Velallisten lkm Ulosottovelkojen kokonaissaldo,
1000 euroa 1)
Perinnässä olevat asiat, lkm Ulosottovelka henkeä kohti, euroa Ulosottoasioita henkeä kohti, lkm
           
Mies 135 886 2 757 665 787 314 20 294 6
Nainen 69 145 640 634 368 965 9 265 5
Yhteensä 205 031 3 398 299 1 156 279 16 575 6
1) pl. juoksevat korot ja ulosottomaksut

Velallisista työllisiä oli 53 prosenttia, työttömiä vajaat 15 prosenttia ja eläkeläisiä 14 prosenttia. Työttömiä oli selvästi enemmän ulosottovelallisten keskuudessa, kuin koko väestössä keskimäärin (4,7 %). Vastaavasti eläkeläisten osuus ulosottovelallisista oli pienempi, kuin heidän väestöosuutensa (22,7 %) antaisi odottaa.

Kotimaan väestöön kuuluvat ulosottovelalliset pääasiallisen toiminnan mukaan vuonna 2008, %

Kotimaan väestöön kuuluvat ulosottovelalliset pääasiallisen toiminnan mukaan vuonna 2008, %

Ulosottovelallisista 45,5 prosenttia oli korkeintaan perusasteen, 44,5 prosenttia keski-asteen ja 10 prosenttia korkea-asteen tutkinnon suorittaneita. Koko väestössä perusasteen suorittaneita oli 35,2 prosenttia, keskiasteen suorittaneita 38,5 prosenttia ja korkea-asteen suorittaneita 26,3 prosenttia. Ulosottovelallisista perusastetta korkeampi koulutus oli 54,5 prosentilla, kun koko väestössä 64,8 prosentilla oli jokin perusasteen jälkeinen koulutus.

Kotimaan väestöön kuuluvat ulosottovelalliset koulutusasteen mukaan vuonna 2008, %

Kotimaan väestöön kuuluvat ulosottovelalliset koulutusasteen mukaan vuonna 2008, %

Ulosottovelallisista vajaat 47 prosenttia eli parisuhdetaloudessa, reilut 7 prosenttia yksinhuoltajataloudessa ja lähes 37 prosenttia oli yksinasuvia. Parisuhdetalouksissa elävien ulosottovelallisten osuus oli selvästi pienempi kuin koko väestössä parisuhdetalouksissa elävien osuus (67,9 %). Vastaavasti yksinasuvien ulosottovelallisten osuus oli selvästi suurempi kuin koko väestössä yksinasuvien osuus (23,7 %). Yli 40 prosentilla velallisista oli alaikäisiä lapsia.

Kotimaan väestöön kuuluvat ulosottovelalliset perhetyypin mukaan vuonna 2008, %

Kotimaan väestöön kuuluvat ulosottovelalliset perhetyypin mukaan vuonna 2008, %

Kotimaan väestöön kuuluvien ulosottovelallisten alaikäisten lasten lukumäärä vuonna 2008, %

Kotimaan väestöön kuuluvien ulosottovelallisten alaikäisten lasten lukumäärä vuonna 2008, %

Velallisten keski-ikä oli 42 vuotta ja heistä lähes puolet kuuluivat ikäluokkiin 35 - 44 ja 45 - 54 -vuotiaat. Suurimmat euromääräiset ulosottovelat oli ikäluokalla 55 - 64 -vuotiaat. Kyseisen ikäluokan ulosottovelkojen kokonaismäärä oli yli 1,1 miljardia euroa, kattaen lähes kolmanneksen kaikista ulosottoveloista.

Kotimaan väestöön kuuluvat ulosottovelalliset ikäryhmittäin vuoden 2008 lopussa, %

Kotimaan väestöön kuuluvat ulosottovelalliset ikäryhmittäin vuoden 2008 lopussa, %

Lähde: Ulosottoasiat 2008,Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.3.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulosottoasiat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1514. 2008, Kotimaan väestöön kuuluvia ulosottovelallisia yli 205 000 vuoden 2008 lopussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.6.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/uloa/2008/uloa_2008_2009-03-24_kat_001_fi.html