Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.5.2007

Befolkningsprognosen 2007-2040

Ökningen av folkmängden i Finland kommer fram till år 2030 alltjämt att vara rätt så kraftig, om den nuvarande utvecklingen fortsätter, framgår det av Statistikcentralens nya befolkningsprognos. Enligt prognosen skulle folkmängden i Finland då uppgå till 5,68 miljoner invånare. Prognosen baserar sig på observationer om den tidigare utvecklingen av fruktsamhet, dödlighet och omflyttning. Vid utarbetandet av prognosen beaktar man inte hur ekonomiska, sociala eller andra samhälls- eller regionalpolitiska beslut eventuellt inverkar på den kommande befolkningsutvecklingen.

Enligt prognosen överstiger det årliga antalet döda antalet födda år 2030, men nettoinvandringen antas hålla befolkningsökningen uppe också efter det. Den årliga nettoinvandringen antas vara 10 000 personer.

Andelen personer över 65 år uppskattas stiga från 16 procent av befolkningen till 26 procent fram till år 2030 och vara nästan lika stor under de följande tio åren. Andelen personer under 15 år minskar för sin del från nuvarande 17 procent av befolkningen till 15,5 procent fram till år 2040. Under samma tid minskar andelen personer i arbetsför ålder från nuvarande 66,5 procent av befolkningen till 57,5 procent. Antalet personer i arbetsför ålder börjar minska år 2010, då de stora åldersklasserna som föddes efter kriget uppnår pensionsåldern. Den demografiska försörjningskvoten, dvs. antalet barn och åldringar i förhållande till hundra personer i arbetsför ålder, stiger från nuvarande 50 till 74,6 fram till år 2034.

Andelen personer över 85 år förutspås stiga från 1,8 procent av befolkningen vid förra årsskiftet till 6,1 procent fram till år 2040. På så sätt stiger antalet från nuvarande 94 000 till 349 000 personer.

Försörjningskvoten 1940 - 2040

Om omflyttningen inom landet fortgår såsom under de senaste fyra åren, minskar folkmängden i Kajanaland fram till år 2020 med 8 procent. Näst mest, dvs. med fem procent, förutspås folkmängden minska i landskapet Södra Savolax. I både landskapet Lappland och Norra Karelen är minskningen tre procent enligt prognosen. Relativt sett mest ökar folkmängden på Åland, i landskapen Birkaland, Nyland och Östra Nyland. Deras folkmängd skulle år 2020 vara omkring 10 procent större än vad den nu är.

Invånarantalet i Esbo ökar enligt prognosen med 40 000 personer fram till år 2020, dvs. mest av kommunerna i Finland. Näst mest skulle invånarantalet öka i Vanda (25 000 personer), i Helsingfors (20 000), i Tammerfors (16 000) och i Uleåborg (15 000).

En publikation över befolkningsprognosen 2007-2040 utkommer i oktober-november 2007. Statistikcentralen utarbetar i fortsättningen en befolkningsprognos vartannat år och följande prognos publiceras hösten 2009.

Statistikcentralens befolkningsprognoser baserar sig på observationer om den tidigare utvecklingen av fruktsamhet, dödlighet och omflyttning. Vid utarbetandet av dem beaktar man inte hur ekonomiska, sociala eller andra samhälls- eller regionalpolitiska beslut eventuellt inverkar på den kommande befolkningsutvecklingen. Kalkylerna uttrycker närmast åt vilket hållutvecklingen leder, om den fortsätter i en liknande riktning. De skall alltså inte tolkas som att utvecklingen ofrånkomligt förverkligas. Befolkningsprognosens uppgift är att erbjuda beslutsfattarna verktyg att uppskatta om det finns behov av åtgärder med vilka man kan påverka utvecklingen. Befolkningsprognosen har genomförts i samarbete med finansministeriet och offentliggörandet har tidigarelagts på grund av behovet av information vid kommun- och servicestrukturreformen. De kommunvisa befolkningsprognosuppgifterna för år 2007 är därför gratis tillgängliga för alla på Statistikcentralens webbplats.

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo (09) 1734 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Kvalitetsbeskrivningar

Senast uppdaterad 31.5.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsprognos [e-publikation].
ISSN=1798-5145. 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaenn/2007/vaenn_2007_2007-05-31_tie_001_sv.html