Käsitteet ja määritelmät

Nettoveroaste

Nettoveroaste kuvaa veroastetta vähennettynä yksityisen sektorin julkisyhteisöiltä saamien tukipalkkioiden sekä tulon- ja pääomansiirtojen (pois lukien ns. vapaaehtoiset rahamääräiset sosiaalietuudet) BKT-suhteella.

Omaisuusverot

Omaisuusverot (OECD-verotilaston luokka 4000) kattavat juoksevat ja kertaluonteiset verot omaisuuden käytöstä, omistamisesta tai omistajuuden siirrosta. Omaisuusverot sisältävät verot kiinteästä omaisuudesta tai nettovarallisuudesta, verot perinnöstä tai lahjoituksesta johtuvasta omistajuuden muutoksesta sekä verot rahoitus- ja pääomatransaktioista. Esim. perintö- ja lahjavero, varainsiirtovero, kiinteistövero.

Sosiaaliturvamaksut

Sosiaaliturvamaksuihin (OECD-verotilaston luokka 2000) sisältyvät kaikki pakolliset maksut joiden suorittamisesta seuraa oikeus sosiaalietuuksien saamiseen tulevaisuudessa. Nämä sisältävät:

a) työnantajan sosiaaliturvamaksut, esim. työnantajan työttömyysvakuutusmaksut, työnantajan työeläkevakuutusmaksut

b) palkansaajan sosiaaliturvamaksut, esim. palkansaajien työttömyysvakuutusmaksut, palkansaajien työeläkevakuutusmaksut, palkansaajien kansaneläkevakuutusmaksu (KEVA), palkansaajien sairasvakuutusmaksu (SAVA)

c) itsenäisten yrittäjien ja työllisiin kuulumattomien henkilöiden sosiaaliturvamaksut, esim. yrittäjien eläketurvamaksut.

OECD-verotilastossa sosiaaliturvamaksuihin luetaan vain pakolliset sosiaaliturvamaksut, joten siihen eivät sisälly kansantalouden tilinpidon vapaaehtoiset sosiaaliturvamaksut (todellisten sosiaaliturvamaksujen (D611) alaerä).

Tavaroista ja palveluista maksetut verot

Tavaroista ja palveluista maksetut verot (OECD-verotilaston luokka 5000) sisältävät kaikki verot ja maksut, joita peritään hyödykkeiden tuotannosta, talteenotosta, myynnistä, siirrosta, liisauksesta tai jakelusta sekä hyödykkeiden käytöstä tai aktiviteettien harjoittamisesta. Esim. arvonlisä-, alkoholijuoma-, auto-, ajoneuvo- ja jäteverot.

OECD-verotilastossa EU:n jäsenvaltioiltaan keräämä arvonlisäveropohjaan perustuva maksu tilastoidaan jäsenvaltioiden arvonlisäverona, ei EU:n arvonlisäverona kuten kansantalouden tilinpidossa.

Veroaste

Veroaste kuvaa julkisyhteisöjen keräämien pakollisten verojen ja veronluonteisten maksujen vuosikertymää suhteutettuna saman ajanjakson bruttokansantuotteeseen.

Verot ja veronluonteiset maksut

Veroilla ja veronluonteisilla maksuilla tarkoitetaan OECD:n verotilastossa julkisyhteisöjen keräämiä pakollisia, vastikkeettomia maksuja, mukaan lukien pakolliset sosiaaliturvamaksut ja Euroopan Unionin jäsenvaltioiden unionin puolesta keräämät tullit, maatalousmaksut ja sokerimaksut.

Verot palkkasummasta ja työvoimasta

Verot palkkasummasta ja työvoimasta (OECD-verotilaston luokka 3000) sisältävät sellaiset työvoiman tai palkkasumman määrään perustuvat verot, joista ei seuraa oikeutta sosiaalietuihin. Ei esiinny tällä hetkellä Suomessa.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Verot ja veronluonteiset maksut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1131. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.7.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vermak/kas.html