Publicerad: 21.5.2014

Hög utbildning höjer lönerna inom staten

Enligt Statistikcentralen tjänade heltidsanställda månadsavlönade löntagare inom staten i november 2013 i genomsnitt 3 683 euro för ordinarie arbetstid. Jämfört med året innan ökade medellönen med 2,2 procent. Inom staten arbetade år 2013 totalt omkring 80 600 heltidsanställda löntagare. De högutbildade hade klart högre löner än de lågutbildade löntagarna inom staten.

Lönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade löntagare inom staten efter utbildning år 2013

Lönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade löntagare inom staten efter utbildning år 2013

Lönen stiger inom staten i takt med hög utbildning. Mest tjänade löntagare med forskarutbildning. Deras löner för ordinarie arbetstid var i genomsnitt omkring 5 300 euro i månaden år 2013. Detta var omkring 2 400 euro mer än medellönen för löntagare med utbildning på grundnivå. Också högre högskoleexamen höjde klart lönerna jämfört med lägre examina. Däremot inverkade en examen mindre på de lågutbildades löner; t.ex. examen på mellannivå höjde medellönerna inom staten med bara 35 euro i genomsnitt jämfört med utbildning på grundnivå.

Statens löntagare har ändå inte en så stor fördel av hög utbildning som löntagarna inom kommunsektorn. Inom kommunsektorn var skillnaden mellan medellönerna för personer med forskarutbildning och för personer med grundutbildning omkring 3 400 euro i månaden år 2013.

Statens löner beskrivs oftast med hjälp av lönen för ordinarie arbetstid. Lönen för ordinarie arbetstid innehåller förutom den uppgiftsbaserade lönen och de individuella tilläggen t.ex. arbetstidstillägg och naturaförmåner, men inte lön för övertids- och tilläggsarbete, jour- och beredskapsersättning, semesterpenning eller resultatpremier. Utöver lön för ordinarie arbetstid kan man granska de totala lönerna, men inom staten skiljer de sig bara en aning från varandra.

Statistiken över statens löner baserar sig på Statskontorets Tahti-material och uppgifterna för oktober, november och december sänds därifrån till Statistikcentralen för statistikföringen av löner. Uppgifterna som offentliggörs är huvudsakligen från november.

Majoriteten arbetar inom expertyrken

Totalt var 80 596 månadsavlönade löntagare i huvudsyssla inom staten år 2013. Siffran omfattar både hel- och deltidsanställda som arbetar i Finland och omfattas av statens budgetekonomi, förutom universitetens personal som sedan år 2010 räknats till den privata sektorn i lönestatistiken. Praktikanter och personal utomlands ingår inte heller i siffran.

Antalet statligt anställda minskade med omkring tusen personer, dvs. 1,3 procent, jämfört med året innan. Antalet anställda har konsekvent minskat även under tidigare år. År 2013 var antalet löntagare i huvudsyssla inom staten omkring 10 000 anställda färre än år 2006.

Tyngdpunkten i yrkena inom staten ligger starkt på expertyrken. De största yrkesgrupperna, dvs. specialister (omkring 27 000 personer) och experter (omkring 26 000 personer), utgjorde två tredjedelar av statens anställda år 2013.

Figur 1. Månadsavlönade löntagare inom staten efter yrke år 2013

Figur 1. Månadsavlönade löntagare inom staten efter yrke år 2013

Den största gruppen specialister bestod av specialister inom utveckling av administration och näringar. År 2013 arbetade omkring 13 500 personer i denna grupp t.ex. som planerare, forskare och överinspektörer. Till de stora specialistgrupperna hörde också domarna och övriga juridiska specialister samt revisorerna. De vanligaste expertgrupperna var tull- och gränstjänstemän, kommissarier och överkonstaplar, skatteberedare och -inspektörer samt ledningsassistenter och avdelningssekreterare.

Största delen av statens anställda arbetar inom offentlig förvaltning och inom försvaret. De största näringsgrenarna år 2013 var försvaret (omkring 14 000 personer), övergripande offentlig förvaltning (13 000 personer) samt polisverksamhet och gränsbevakning (12 700 personer).


Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Laura Hulkko 09 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, laura.hulkko@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (239,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 21.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom staten [e-publikation].
ISSN=1798-3479. 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkp/2013/vkp_2013_2014-05-21_tie_001_sv.html