Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain -tilaston sivuilla.

Laatuseloste: Valtion takaukset

1. Tilastotietojen relevanssi

Valtion takaukset -tilasto sisältää sellaiset takaukset, joista valtio viime kädessä vastaa. Tilastossa on tällä hetkellä kuusi tiedonantajaa, jotka ovat Finnvera Oyj, Ilmailulaitos, KELAn opintotukikeskus, Maatilatalouden kehittämisrahasto, Opetusministeriö ja Valtiokonttori.

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) edellyttää takaustietojen raportointia neljännesvuosittain, koska Suomi on sitoutunut toimittamaan IMF:lle nk. SDDS -standardin mukaiset tiedot, ja koska Suomen valtion takausvelka on yli viisi prosenttia valtion kokonaisvelasta. Myös EU-komissio edellyttää takaustietojen säännöllistä raportointia komissiolle. Muista kansainvälisistä tietotarpeista voidaan vielä mainita erilaiset luottokelpoisuutta arvioivat laitokset.

2. Tilaston menetelmäkuvaus

Takaustilasto on kokonaistutkimus, joka toteutetaan suorana tiedonkeruuna takauksia myöntäviltä yksiköiltä

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tilastoa voidaan pitää varsin luotettavana. Tiedot tarkentuvat kuitenkin usein vielä ensimmäisen julkaisukerran jälkeen. Tällöin tarkentuneet tiedot julkaistaan aikasarjoissa seuraavan julkistuksen yhteydessä. Tietoja verrataan valtion tilinpäätöskertomuksessa julkaistaviin takaustietoihin.

Opintolainojen takauksista ei saada uusia takauksia eikä poistuneita takauksia periodin aikana, vaan ainoastaan takauskanta periodin lopussa. Näin ollen kannan lisäys kuvaa uusia takauksia ja kannan vähennys poistuneita takauksia.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus

Takaustilasto laaditaan neljännesvuosittain

  • 1. neljännes ilmestyy toukokuussa

  • 2. neljännes ilmestyy elo-syyskuussa

  • 3. neljännes ilmestyy marraskuussa

  • 4. neljännes ilmestyy seuraavan vuoden helmikuussa

Tarkat julkaisupäivät ilmoitetaan etukäteen tämän sivuston kohdassa ”Tulevat julkistukset”.

5. Tietojen saatavuus

Vuodesta 2007 lähtien tiedot on julkaistu ainoastaan Tilastokeskuksen verkkosivulla. Vuosien 1999-2006 tiedot julkaistiin Tilastokeskuksen paperijulkaisussa ”Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjat”.

6. Tilaston vertailukelpoisuus

Takaustilaston aikasarjoissa on kaksi katkosta. Ensimmäinen katkos on vuoden 1999 viimeisen neljänneksen ja vuoden 2000 ensimmäisen neljänneksen välissä. Toinen katkos vuoden 2005 kolmannen ja neljännen neljänneksen välissä.

Vuoden 2000 alusta alkaen valtion takauksiin otettiin mukaan takauslajeja, joita ei aiemmin tilastossa huomioitu. Muutos nosti esimerkiksi vuoden 2000 lopun takauskantaa noin 3,9 miljardilla eurolla.

Vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä yksi valtion takauksia myöntävistä yksiköistä muutti valtion takausten laskentatapaa asuntoyhteisöillä. Vuoden 2004 lopusta vuoden 2005 loppuun tapahtuneesta noin 4 miljardin euron takauskannan kasvusta noin 2,3 miljardia aiheutuu tästä muutoksesta.

7. Yhtenäisyys

Tietoa valtion takauksista julkaistaan Tilastokeskuksen valtion takaukset -tilaston lisäksi valtion tilinpäätöskertomuksissa. Tilinpäätöskertomuksissa ilmoitettu valtion takauskanta on alempi kuin Tilastokeskuksen tilastossa esitetty takauskanta. Tämä johtuu siitä, että valtion tilinpäätöskertomuksessa ilmoitetaan vain valtion talousarvion piiriin kuuluvat valtion takaukset. Tilastokeskuksen valtion takaukset -tilastossa puolestaan ovat mukana kaikki takaukset, joista valtio viime kädessä vastaa.


Lähde: Valtion takaukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rita Sorsa (09) 1734 3326, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 23.11.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion takaukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6669. 3. vuosineljännes 2009, Laatuseloste: Valtion takaukset . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtak/2009/03/vtak_2009_03_2009-11-23_laa_001_fi.html