Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.1.2015

Bruttonationalprodukten minskade med 1,3 procent år 2013

Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter minskade volymen av bruttonationalprodukten med 1,3 procent år 2013. Minskningen uppskattades tidigare vara 1,2 procent. Också nationalräkenskaperna för år 2012 reviderades: bruttonationalprodukten minskade med 1,4 procent från tidigare uppskattade 1,5 procent till följd av balanseringen av utbud och efterfrågan inom samhällsekonomin.

Produktionen sjönk år 2013 närmast till följd av att exporten och investeringarna minskade. Exportvolymen minskade med 0,7 procent och importvolymen med 1,6 procent. Investeringsvolymen minskade med 5,3 procent. Också konsumtionsutgifterna minskade något, till sin volym med 0,2 procent.

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Hushållens disponibla realinkomster minskade med 0,3 procent år 2013. Hushållens justerade realinkomst, som beskriver den ekonomiska välfärden, minskade också med 0,3 procent. I den ingår förutom nettoinkomsterna också välfärdstjänster, såsom utbildnings- och hälsovårdstjänster samt sociala tjänster, som den offentliga sektorn och olika organisationer producerar för hushållen. Hushållens sparkvot ökade år 2013 till 1,8 procent, dvs. hushållen konsumerade något mindre än de tjänade.

De största revideringarna inom nationalräkenskaperna gällde ekonomiska transaktioner mellan Finland och utlandet samt uppgifterna om den offentliga sektorn. Nya uppgifter erhölls om export och import av varor och tjänster samt om utländska kapitalinkomster och -utgifter. Den offentliga sektorns underskott år 2013 reviderades till 2,5 procent av bruttonationalprodukten.

I tidsserierna gjordes ett par små justeringar. Till utländska räntor lades ränteintäkten från Europeiska centralbanken som är förknippad med tilldelning av eurosedlar inom eurosystemet. Detta medförde ändringar i nationalinkomsten. Den kalkylerade kapitalinkomsten som bokförts för bostäder utomlands som ägs av utlänningar flyttades inom kapitalinkomsterna från en underpost till en annan. Hushållens skuldsättningsgrad ändrades eftersom hushållens låneskuld reviderades.

De preliminära uppgifterna för år 2014 publiceras 2.3.2015.

Nationalräkenskaper 2004–2013*, tabeller, PDF


Källa: Nationalräkenskaperna, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Savela 029 551 3316, Markku Räty 029 551 2647, kansantalous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (246,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 30.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2013/vtp_2013_2015-01-30_tie_001_sv.html