Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.1.2019

Bruttonationalprodukten ökade med 2,7 procent år 2017

Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten med 2,7 procent år 2017 jämfört med året innan. Tillväxten uppskattades tidigare vara 2,8 procent. Också nationalräkenskaperna för år 2016 reviderades. Bruttonationalprodukten ökade med 2,8 procent i stället för tidigare uppskattade 2,5 procent. I beräkningsomgången i januari publicerades också de slutliga uppgifterna för år 2015, där bnp reviderades från 0,1 till 0,5 procent till följd av balanseringen av utbud och efterfrågan inom samhällsekonomin.

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

År 2017 berodde ökningen av produktionen inom samhällsekonomin i synnerhet på att investeringarna ökade med 4,3 procent och exporten med 7,7 procent sett till volym. De privata investeringarna gick upp med 4,8 procent och de offentliga med 2,4 procent. Importvolymen ökade med 3,8 procent. Volymen av hushållens konsumtionsutgifter ökade med 1,5 procent. Volymen av de offentliga konsumtionsutgifterna minskade med 0,4 procent.

De största revideringarna under beräkningsomgången i januari gällde ekonomiska transaktioner mellan Finland och utlandet samt uppgifterna om den offentliga sektorn. Nya uppgifter erhölls om export och import av varor och tjänster samt om utländska kapitalinkomster och -utgifter. Bytesbalansen reviderades och visade ett underskott på -0,7 miljarder euro, medan man ännu i sommarens beräkning uppskattade att överskottet är 1,4 miljarder euro. Bakom minskningen av bytesbalansen låg revideringen av företagsmaterialet som gäller utlandet. Den största revideringen gällde utländska kapitalinkomster och -utgifter.

Hushållens disponibla realinkomster ökade med 1,2 procent år 2017. Hushållens justerade realinkomst, som beskriver den ekonomiska välfärden, ökade med 0,9 procent. I den ingår förutom nettoinkomsterna också välfärdstjänster, såsom utbildnings- och hälsovårdstjänster samt sociala tjänster, som den offentliga sektorn och olika organisationer producerar för hushållen.

År 2017 var hushållens sparkvot -0,9 procent medan hushållens skuldsättningsgrad steg till 128,9 procent. Löntagarersättningarnas andel av nationalinkomsten var 57,2 procent år 2017 och kapital- och företagarinkomsternas andel var 27,1 procent.

Den offentliga sektorns finansiella ställning, dvs. nettoutlåning, visade ett underskott på -1,8 miljarder euro, medan underskottet år 2016 var -3,7 miljarder euro. Underskott år 2017 var 0,8 procent i förhållande till bruttonationalprodukten.

Statsförvaltningens finansiella ställning (nettoupplåning) visade ett underskott på -4,1 miljarder euro, medan det året innan var -5,7 miljarder euro. Lokalförvaltningens (kommunernas och samkommunernas o.d.) underskott, dvs. nettoupplåning, var -0,4 miljarder euro. Arbetspensionsanstalternas överskott när det gäller nettoutlåning minskade till 2,0 miljarder euro från året innan. I överskottet ingår inte förändringar i investeringarnas värde. Övriga socialskyddsfonder visade ett överskott på 0,7 miljarder euro.

De preliminära uppgifterna för år 2018 publiceras i två delar. De preliminära uppgifterna om bruttonationalprodukt, produktion inom näringsgrenar samt utbud och efterfrågan inom samhällsekonomin publiceras 28.2.2019 som en del av kvartalsräkenskaperna gällande 4:e kvartalet 2018. De preliminära uppgifterna om sektorräkenskaperna publiceras 15.3.2019. Då revideras också de preliminära uppgifterna som publiceras 28.2.


Källa: Nationalräkenskaperna, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Pekka Tamminen 029 551 2460, kansantalous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (229,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 31.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2017/vtp_2017_2019-01-31_tie_001_sv.html