Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.2.2022

Bruttonationalprodukten minskade med 2,3 procent år 2020

Enligt Statistikcentralens reviderade uppgifter minskade volymen av bruttonationalprodukten med 2,3 procent år 2020. Enligt de preliminära uppgifterna som publicerades i december var nedgången 2,8 procent. Revideringen uppåt av bruttonationalprodukten påverkades av nya uppgifter bl.a. om byggverksamhet, trafik samt hotell- och restaurangverksamhet.

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Revidering av uppgifter

Bruttonationalprodukten, dvs. förädlingsvärdet vid produktionen av varor och tjänster, var 238 miljarder euro år 2020. Volymen av förädlingsvärdet reviderades uppåt med något över en miljard euro från föregående omgång.

Revideringen av BNP förklarades för sin del av att volymuppgifterna för byggverksamheten reviderades uppåt med 0,5 miljarder euro från föregående beräkningsomgång. De nya uppgifterna om byggverksamhet är klart mer exakta än de som använts i de preliminära uppgifterna. Enligt de reviderade uppgifterna ökade förädlingsvärdet i löpande priser inom byggverksamhet med 3,3 procent år 2020. Byggverksamhetens volym minskade med 0,7 procent.

På grund av coronapandemin var förädlingsvärdet inom transport samt inom hotell- och restaurangverksamhet på en exceptionellt låg nivå år 2020. När det gäller transport och magasinering sjönk förädlingsvärdet i löpande priser med 19 procent och förädlingsvärdets volym med 23 procent. År 2020 minskade volymen inom hotell- och restaurangverksamhet med 29 procent. När det gäller dessa näringsgrenar reviderades förädlingsvärdet något uppåt i de reviderade beräkningarna, totalt omkring 0,4 miljarder euro.

Utbud

Förädlingsvärdet inom servicenäringarna minskade klart – också fabriksindustrin minskade från året innan

Förädlingsvärdet i löpande priser för hela ekonomin sjönk med 0,6 procent år 2020 och volymen med 2,4 procent. Coronapandemin inverkade särskilt på efterfrågan på tjänster år 2020. Variationen mellan servicenäringarna är stor. Störst var minskningen inom transport, hotell- och restaurangverksamhet samt inom kultur, nöje och fritid.

Av de industriella näringsgrenarna ökade el- och elektronikindustrin klart år 2020. Totalt sett sjönk fabriksindustrins förädlingsvärde i löpande priser med 1,8 procent från året innan.

Minskningen av avverkningsvolymerna ledde till att skogsbrukets förädlingsvärde sjönk inom näringsgrenarna skogshushållning och skogsskötsel samt drivning. Förädlingsvärdet i fråga om skogarnas nettotillväxt steg dock.

Efterfrågan

Hushållens konsumtionsutgifter sjönk klart

Det finns exceptionellt stora variationer i hushållens konsumtionsutgifter efter konsumtionsklass år 2020. Finländska hushålls konsumtionsutgifter utomlands och utländska hushålls konsumtionsutgifter i Finland låg på en ovanligt låg nivå.

Dessutom visade konsumtionsutgifterna för t.ex. kultur och fritid samt kläder en exceptionell nedgång. Också konsumtionsutgifterna för trafiken minskade kraftigt, liksom konsumtionsutgifterna för hotell- och restaurangverksamheten.

Den privata konsumtionen ökade särskilt i fråga om livsmedel, alkoholdrycker samt hushållsapparater och möbler.

Hela ekonomins lönesumma och antalet sysselsatta minskade

Lönesumman för hela ekonomin minskade med 0,3 procent år 2020. Antalet sysselsatta minskade med 1,9 procent och antalet arbetade timmar med 2,5 procent.

Utvecklingen av lönesumman och antalet sysselsatta varierade stort efter näringsgren. När det gäller löner var de största näringsgrenarna som drabbades av coronakrisen trafikens näringsgrenar samt hotell- och restaurangverksamheten. När det gäller antalet sysselsatta och arbetade timmar var de näringsgrenar som sjönk kraftigt, utöver de tidigare nämnda, också i synnerhet spel- och vadhållningsverksamhet, resebyråverksamhet och arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster.


Källa: Nationalräkenskaper 2020, reviderade uppgifter, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Nata Kivari 029 551 3361, kansantalous@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (260,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.2.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2020/vtp_2020_2022-02-28_tie_001_sv.html