Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.11.2008

Miljöskatternas andel av beskattningsutfallet minskade år 2007

År 2007 erhöll man i Finland omkring 4,9 miljarder euro i miljöskatter. Beskattningsutfallet för miljöskatter har under de senaste åren varit nästan oförändrat räknat i euro, men jämfört med statens hela beskattningsutfall var det relativt sett som lägst år 2007 jämfört med de övriga åren under 2000-talet. År 2007 var miljöskatternas andel av statens hela beskattningsutfall 6,4 procent. Andelen har varierat mellan 6,6 och 7,4 procent under de övriga åren under 2000-talet.

Av fjolårets miljöskatter hänförde sig 47 procent till trafikbränslen, dvs. motorbensin och dieselolja. Detta beskattningsutfall på 2,3 miljarder euro steg något från året innan. Däremot minskade inflödet av fordonsrelaterade skatter något, till 1,8 miljarder euro, och motsvarade därmed 37 procent av hela inflödet av miljöskatter. Dessutom hänförde sig 14 procent av miljöskatterna till brännolja, stenkol, bränntorv, naturgas och el, dvs. energiämnen som beskattas efter förbrukningsvolym.

Utöver miljöskatterna fick man år 2007 in omkring 1,0 miljarder euro i miljörelaterade serviceavgifter som närmast hänförde sig till vatten-, avloppsvatten och avfallshantering.

Miljöskatteintäkter och andel av statens hela beskattningsutfall åren 1990-2007

År  Trafik-
bränslen
Övriga
energi-
ämnen
Fordons-
relaterade
skatter
Jordbruksavgifter
och övriga skatter
och avgifter
Totalt Andel av
statens hela
beskattnings-
utfall
  mn. euro %
1990 956 53 837 44 1 890 4,8
1991 1 081 53 545 73 1 751 4,5
1992 1 164 55 472 134 1 825 4,9
1993 1 362 202 419 122 2 105 5,7
1994 1 499 202 591 79 2 372 5,7
1995 1 676 320 740 28 2 764 6,3
1996 1 794 387 950 27 3 158 6,8
1997 1 836 548 1 063 43 3 490 7,0
1998 1 963 661 1 261 53 3 938 7,3
1999 1 993 708 1 423 59 4 183 7,5
2000 1 963 679 1 459 58 4 159 6,7
2001 1 984 717 1 357 58 4 116 6,6
2002 2 045 761 1 474 64 4 344 6,8
2003 2 089 826 1 680 83 4 678 7,3
2004 2 163 786 1 877 90 4 916 7,4
2005 2 203 779 1 813 89 4 884 7,1
2006 2 189 794 1 872 99 4 954 6,8*
2007 2 292 691 1 829 112 4 924 6,4*

* Förhandsuppgift

Källa: Miljöskatter 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Annika Miettinen (09) 1734 3228, ymparisto.energia@stat.fi

Ställföreträdare till ansvarig statistikdirektör: Matti Parkkinen

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 19.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2007/yev_2007_2008-11-19_tie_001_sv.html