Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.9.2013

Hushållen betalar mer än en tredjedel av alla miljöskatter

År 2011 betalade hushållen nästan 2,3 miljarder euro i miljöskatter. Industrins miljöskatter uppgick till drygt 0,6 miljarder euro och skatterna för näringsgrenen transport och magasinering till 0,8 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över miljöskatter efter näringsgren som publiceras för första gången.

Miljöskatter efter näringsgrensgrupp och skattetyp 2011, miljoner euro

Miljöskatter efter näringsgrensgrupp och skattetyp 2011, miljoner euro

Av miljöskatterna som betalades av hushållen var mer än hälften, dvs. 1,2 miljarder euro, energiskatter och en dryg miljard euro transportskatter. Inom näringsgrenen transport och magasinering uppbars mest miljöskatter inom landtransport, mer än 0,6 miljarder euro. Största delen av industrins miljöskatter betalades av näringsgrensgruppen oljeraffinering och tillverkning av kemikalier, där de totala miljöskatterna uppgick till mer än 0,4 miljarder euro. Fastighetsverksamheten betalade 0,3 miljarder euro i miljöskatter, handeln 0,25 miljarder euro och energiförsörjning och byggverksamhet drygt 0,2 miljarder euro var.

Miljöskatter efter näringsgren 2011, miljoner euro

Näringsgrens (TOL 2008) Energiskatter Transportskatter Föroreningskatter Resursskatter Miljöskatter totalt
Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 91,3 16,7 0,0 .. 108,1
Skogsbruk 30,1 2,9 0,2 .. 33,2
Utvinning av mineral 13,5 1,5 0,0 .. 15,0
Livsmedelsindustri 9,3 5,4 0,0 .. 14,6
Skogsindustri 95,4 4,7 0,2 .. 100,4
Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 377,3 2,2 25,2 .. 404,6
Metallframställning och tillverkning av metallvaror 55,6 4,9 0,1 .. 60,6
Övriga industri 25,2 16,2 0,2 .. 41,6
Energiförsörjning 215,3 13,7 0,0 .. 229,0
Vatten- och avfallshantering 35,4 26,8 64,0 .. 126,3
Byggverksamhet 177,9 35,6 0,1 .. 213,5
Handel 109,3 141,6 0,2 .. 251,1
Marktransport 502,4 114,3 0,6 .. 617,3
Sjötransport 98,5 1,0 0,0 .. 99,5
Lufttransport 34,9 0,4 0,0 .. 35,3
Stödttjänster till transport och postverksamhet 92,3 3,2 0,3 .. 95,8
Fastighetsverksamhet 282,0 19,9 0,1 .. 302,1
Övriga tjänster och administration 417,4 400,0 3,0 .. 820,4
Hushåller 1 214,1 1 016,1 12,6 24,0 2 266,8
TOTALT 3 877,2 1 827,0 107,0 24,0 5 835,3

Miljöskatterna omfattar energiskatter, transportskatter, föroreningsskatter och resursskatter. Två tredjedelar av de totala miljöskatterna utgörs av energiskatter på el och bränslen. Något under en tredjedel av miljöskatterna består av transportskatter som uppbärs för olika fordon. Föroreningsskatternas andel av miljöskatterna i Finland är mindre än två procent och största delen av detta är avfallsskatt. I Finland är de enda resursskatterna avgifterna för fiske- och jakttillstånd.

Miljöskatternas andel av statens hela beskattningsutfall var drygt sju procent år 2011. År 2008 var motsvarande andel drygt sex procent.

Statistiken över miljöskatter efter näringsgren beräknas i enlighet med Europeiska unionens förordning om miljöräkenskaper. Finland levererar en rapport med uppgifterna för åren 2008–2011 till EU för första gången i slutet av september. I fortsättningen sker rapporte-ringen årligen.

Statistiken över miljöskatter efter näringsgren ingår i miljöräkenskaperna, vars yttersta syfte är att beskriva växelverkan mellan miljö och ekonomi. I statistiken presenteras miljöskat-terna enligt den näringsgrensindelning som används inom nationalräkenskaperna. På så sätt kan uppgifterna direkt kombineras med övriga monetära variabler i nationalräkenskaperna, såsom totalproduktion och förädlingsvärde. Uppgifterna om miljöskatter efter näringsgren kan också kombineras med uppgifter om luftutsläpp efter näringsgren.


Källa: Miljöskatter 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Autio 09 1734 3406, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (242,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 26.09.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. efter näringsgren 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2011/01/yev_2011_01_2013-09-26_tie_001_sv.html