Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Laatuseloste: Ympäristöverot

1. Tilastotietojen relevanssi

Ympäristöverotilasto kuvaa julkisen sektorin keräämien ympäristöverojen ja maksujen määrää ja osuutta kokonaisverotuloista. Se sisältää sekä ympäristöperusteiset verot ja maksut että tietyt ympäristöperusteiset palvelumaksut. Tilasto palvelee yhteiskunnallista päätöksentekoa ja suunnittelua sekä kansainvälisen tilastoinnin tarpeita. Ympäristöverojen määrittelyssä lähdetään siitä, että veron tulee kohdistua sellaiseen mitattavaan fyysiseen suureeseen, jolla on haitallinen vaikutus ympäristöön. Määrittelyssä keskeistä on veropohja, ei veron luonne. Ympäristöveroiksi lasketaan kaikki energiaverot ja ajoneuvoverot. Energiaveroihin kuuluvat polttoaineista maksettavat verot, sähkövero sekä huoltovarmuusmaksut. Myös päästökauppaan kuuluvat päästöoikeudet ovat osa energiaveroja. Päästöveroja ovat pakkauksiin kohdistuvat verot, öljynsuoja- ja öljyjätemaksut sekä vesiensuojelumaksut ja jätevero. Liikenneverot käsittävät auto- ja ajoneuvo- sekä moottoriajoneuvoveron. Resurssiveroihin kuuluvat metsästyksen ja kalastuksen lupamaksut. Tilastokeskus saa tiedot tilastoa varten Valtiokonttorilta, Trafilta ja eräiltä muilta valtiohallinnon yksiköiltä, keskusliitoilta, yhdistyksiltä sekä kunnilta, kuntayhtymiltä ja niiden liikelaitoksilta. Tilasto on osa Suomen virallista tilastoa (SVT). Tilasto perustuu kansainvälisesti yhtenäiseen tilastointikehikkoon, jonka määrittelyyn ovat osallistuneet muun muassa OECD ja EU:n tilastovirasto Eurostat. Tilastointikehikko mahdollistaa kansainvälisesti yhdenmukaisten tietojen keräämisen ja vertailun.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Ympäristöverot lasketaan Tilastokeskuksen, Valtiokonttorin, Trafin sekä julkisen hallinnon toimijoiden kirjanpidosta ja tilastoista. Lisäksi tilastoinnissa seurataan eräiden keskusliittojen ja järjestöjen tilastoja soveltuvilta osin. Ympäristöverotilastot laaditaan kansainvälisen käytännön mukaan maksuperusteisina.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Suurin osa tiedoista perustuu tarkkaan valtiotalouden kirjanpitoon. Laskentakehikko vastaa eurooppalaisia standardeja. Ympäristöverojen ja -veroluonteisten maksujen määrää voidaan verrata valtion verokertymään.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Ympäristöverotilasto julkaistaan vuosittain. Tilaston julkaisuviive on 21 kuukautta tilastovuoden päättymisestä.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tilastotiedot julkaistaan internetissä Tilastokeskuksen sivuilla sekä Tilastokeskuksen vuosittain julkaisemissa Ympäristötilasto vuosikirjassa sekä Suomen tilastollisessa vuosikirjassa. Lisäksi tilastotiedot raportoidaan EU:n tilastoviranomaiselle Eurostatille ja sitä kautta ne julkaistaan Eurostatin sekä OECD:n tilastojulkaisuissa.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Verolainsäädännön muutokset aiheuttavat muutoksia ympäristöverotilastoihin. EU-maiden tiedot tilastovuodesta 2008 alkaen ovat suoraan vertailukelpoisia. Vuosittain raportoitavat tiedot kattavat EU:n ympäristötilinpitoasetuksen mukaisesti kansantalouden toimialat sekä kotitaloudet.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tilaston määritelmät on harmonisoitu EU:n ja OECD:n tasolla ja tiedot ovat kansainvälisesti vertailukelpoisia. Suomessa on varmistettu yhtenäisyys kansantalouden tilinpidon verotietojen kanssa. Tilastoa päivitettäessä otetaan huomioon kansantalouden tilinpidossa ja muissa lähdeaineistoissa tapahtuneet päivitykset.


Lähde: Ympäristöverot 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juuso Peltola 029 551 2330, Johanna Pakarinen 029 551 3313, ymparistotilinpito@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 2.9.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristöverot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5552. 2019, Laatuseloste: Ympäristöverot . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yev/2019/yev_2019_2021-09-02_laa_001_fi.html