Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Begrepp och definitioner

CEPA-klassificering

Klassificeringen av miljöskyddsåtgärder och -kostnader. CEPA-klasser är bl.a. avloppsrening, avfallshantering, luftvård, naturskydd, samt förvaltning och annat miljöskydd.

Insatsförbrukning av miljöskyddsutgifter

Med insatsförbrukning beskrivs den miljöproduktion (=miljöskyddsutgifter) som används av producenten själv i samband med miljöskyddsutgifter. Dessa uppkommer under produktionen utifrån hjälpfunktioner som behövs för primär eller sekundär produktion.

Exempel på miljöproduktion som används av producenten själv är användning av energi och material, löner, underhållsarbeten o.s.v.

Miljö

Begreppet miljö omfattar fysiska, sociala och kulturella faktorer i de naturliga eller bebyggda miljöer med vilka människan står i interaktion. Med miljö avses i första hand människornas livsmiljö, vars tillstånd och kvalitet påverkas i positiv eller negativ riktning av människornas egen verksamhet.

Miljöskyddsinvesteringar

Kapitalutgift föranledd av miljöskyddsåtgärder vars huvudsakliga syfte är att insamla, bearbeta, minska, förebygga eller eliminera utsläpp, avfall och andra miljöolägenheter som orsakas av företagets verksamhet.

Miljöskyddsutgifter

Summan av de investeringar och verksamhetsutgifter som orsakas av miljöskyddsåtgärder.

Miljövård/miljöskydd

Åtgärder vars huvudsakliga syfte är att insamla, bearbeta, minska, förebygga eller eliminera utsläpp, avfall och andra miljöolägenheter som orsakas av företagets verksamhet.

Producenter som har miljöskyddstjänster som huvudaktivitet

Näringsgrenarna 37 (Avloppsrening), 38 (Avfallshantering) och 39 (Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning) inom industri kan anses vara producenter som har miljöskyddstjänster som huvudaktivitet eftersom dessa näringsgrenars miljöskyddsutgifter är storleksmässigt betydande.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskyddsutgifter [e-publikation].
ISSN=2489-6063. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ympsm/kas_sv.html