Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Yritysten kannattavuus ja investoinnit 2015

Rakenne– ja tilinpäätöstilasto pitää sisällään hieman yli 276 000 yrityksen tilinpäätöstietoja vuodelta 2015. Yritysmäärä kasvoi edellisvuodesta noin 500. Tilastossa ovat mukana teollisuus (Toimialat B–E), rakentaminen (F), kauppa (G) sekä palvelut (H–S, pl. K). Toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto oli 378,5 miljardia euroa. Liikevaihtokertymä väheni 5,2 miljardia eli 1,4 prosenttia edellisvuodesta.

Taulukko 1. Päätoimialojen rakenne

  Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto,
milj. euroa
Koko teollisuus (B-E) 24 006 323 532 140 747
Rakentaminen (F) 41 616 152 254 30 270
Kauppa (G) 43 695 240 048 114 117
Palvelut (H-S, pl. K) 166 796 612 338 93 375
Yhteensä 276 113 1 328 172 378 509

Kannattavuus

Käyttökatteella mitaten toimialojen kannattavuus vaihtelee paljon. Kannattavuus koheni kaikilla sektoreilla edellisvuodesta. Rakentamisen, kaupan ja palvelujen sektoreilla muutokset olivat pieniä vaihdellen 0,1 ja 0,3 prosenttiyksikön välillä. Teollisuudessa käyttökate koheni 0,7 prosenttiyksiköllä ja oli 7,8 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Ilman elektroniikkateollisuuden lähes 800 miljoonan euron negatiivista käyttökatetta koko teollisuuden käyttökateprosentti olisi ollut puoli prosenttiyksikköä korkeampi.

Teollisuusyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on pienentynyt useana vuonna peräkkäin. Yksittäisten isojen yritysten yritysjärjestelyt ja liiketoimien uudelleenjärjestelyt näkyvät toimialojen liikevaihdon muutoksissa. Yritykset ovat kuitenkin pystyneet karsimaan kulujaan tehokkaasti, joten liiketoiminnan sopeutustoimet ovat kompensoineet supistuvia tuottoja.

Kuvio 1. Päätoimialojen käyttökate 2014–2015

Kuvio 1. Päätoimialojen käyttökate 2014–2015

Tehdasteollisuuden kannattavuus ennen rahoituseriä ja poistoja jatkoi heikkoa kohenemistaan. Käyttökate oli 6,2 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Poistojen ja arvonalentumisien jälkeen tehdasteollisuusyrityksille jäi rahoitustulosta 6,4 miljardia euroa eli 5,1 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Tehdasteollisuudessa yritysten yhteenlasketut rahoituskulut olivat 351 miljoonaa euroa suuremmat kuin rahoitustuotot. Rahoitustuloksen tulisi riittää mm. lainojen lyhennyksiin ja investointien omarahoitusosuuksiin. Sekä nettotulos että kokonaistulos jäi 1,6 prosenttiin liiketoiminnan tuotoista. Edellisvuonna elektroniikkateollisuudessa tapahtuneiden yrityskauppojen myötä saadut isot kertaluonteiset erät nostivat kokonaistulosta.

Kuvio 2. Tehdasteollisuuden kannattavuus 2008–2015

Kuvio 2. Tehdasteollisuuden kannattavuus 2008–2015

Investoinnit ja rahoitus

Rakenne– ja tilinpäätöstilaston yritykset kerryttivät rahoitustulosta 27,5 miljardia kun ne edellisvuonna olivat 23,8 miljardia euroa. Yritykset investoivat aineettomaan 0,9 ja aineelliseen käyttöomaisuuteen 14,8 miljardia eli yhteensä 15,8 miljardia euroa vuonna 2015. Vuotta aiemmin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat vajaat 19,0 miljardia eli tuotantopääoman ylläpitoon ja laajentamiseen käytettiin 17 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Poistoja ja arvonalentumisia kirjattiin yhteensä 14,1 miljardia. Edellisvuonna investointeja kasvattivat poikkeuksellisen suuret aineettomat investoinnit joita tuolloin tehtiin 6,6 miljardilla kun ne vuonna 2015 olivat 0,9 miljardia euroa. Tämä näkyy teollisuuden investointien vähentymisenä. Samaan aikaan osakeinvestoinnit olivat 3,8 miljardia kun ne edellisvuonna lähes 14 miljardia. Suurimmat osakeinvestoinnit tehtiin televiestinnän toimialalla vuonna 2015.

Kuvio 3. Yritysten rahoitustulos 2013–2015

Kuvio 3. Yritysten rahoitustulos 2013–2015

Teollisuus ja palvelualat ovat viime vuosina olleet suurimpia investoijia päätoimialoista. Vuonna 2014 teollisuuden käyttöomaisuusinvestointeja kasvatti elektroniikkateollisuuden liiketoimintakauppa, jonka vuoksi aineettomaan käyttöomaisuuteen muodostui poikkeuksellisen suuri liikearvon lisäys. Vuonna 2015 tätä liikearvoa on sitten purettu kansainvälisten konsernien sisäisillä kaupoilla ja muilla järjestelyillä. Tämä näkyy koko teollisuuden investointien laskuna tai paremminkin paluuna normaalitasolle. Rakentamisen ja kaupan investoinnit ovat olleet selvästi muita päätoimialoja alhaisemmalla tasolla.

Kuvio 4. Käyttöomaisuusinvestoinnit päätoimialoittain 2013–2015

Kuvio 4. Käyttöomaisuusinvestoinnit päätoimialoittain 2013–2015

Palvelusektorilla kiinteistöala sekä informaatio- ja viestintäala ovat vastanneet pääosasta käyttöomaisuusinvestoinneista. Näiden alojen osuus on viime vuosina ollut 55–65 prosenttia palvelusektorin käyttöomaisuusinvestoinneista. Informaatio– ja viestintäalalla Suomeen perustettujen datakeskusten merkitys lienee huomattava. Myös televiestinnän yritykset ovat merkittäviä investoijia Suomessa.


Lähde: Tilastokeskus

Lisätietoja: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 16.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6217. 2015, Yritysten kannattavuus ja investoinnit 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yrti/2015/yrti_2015_2016-12-16_kat_001_fi.html