Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Yritysten kannattavuus ja rahoitusasema 2016

Rakenne- ja tilinpäätöstilasto pitää sisällään noin 275 600 yrityksen tilinpäätöstietoja vuodelta 2016. Yritysmäärä laski edellisvuodesta vajaat 500. Tilastossa ovat mukana teollisuus (Toimialat B-E), rakentaminen (F), kauppa (G) sekä palvelut (H-S, pl. K). Toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto oli 385,1 miljardia euroa. Liikevaihtokertymä kasvoi 6,6 miljardia eli 1,7 prosenttia edellisvuodesta.

Taulukko 1. Päätoimialojen rakenne 2016

  Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto
      milj. euroa
Koko teollisuus ( B-E ) 23 485 315 268 138 989
Rakentaminen ( F ) 40 891 157 740 32 786
Kauppa ( G ) 42 661 238 023 115 589
Palvelut ( H-S, pl.K ) 168 600 623 583 97 720
Yhteensä 275 637 1 334 614 385 084

Yritysten liiketoiminnan kannattavuus on nousut

Käyttökatteella mitaten toimialojen kannattavuus vaihtelee paljon. Kannattavuus koheni kaikilla sektoreilla edellisvuodesta. Kaupan toimialalla kannattavuus kasvoi 0,3 prosenttiyksikköä, rakentamisen 1,2 sekä palvelujen sektorilla prosenttiyksikön. Suurin muutos tapahtui teollisuudessa, jossa käyttökate koheni 2,0 prosenttiyksiköllä ja oli 9,8 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Edellisvuonna elektroniikkateollisuuden lähes 800 miljoonan euron negatiivinen käyttökate laski koko teollisuuden käyttökateprosenttia lähes puolella prosenttiyksiköllä.

Teollisuusyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on pienentynyt useana vuonna peräkkäin. Yksittäisten isojen yritysten yritysjärjestelyt ja liiketoimien uudelleenjärjestelyt näkyvät toimialojen liikevaihdon muutoksissa. Suurimmat muutokset kohdentuivat elektroniikka- ja metsäteollisuuteen. Yritykset ovat pystyneet karsimaan kulujaan tehokkaasti, joten liiketoiminnan sopeutustoimet ovat kompensoineet supistuvia tuottoja.

Kuvio 1. Yritysten käyttökate 2015 – 2016

Kuvio 1. Yritysten käyttökate 2015 – 2016

Rakenne- ja tilinpäätöstilaston yritykset kerryttivät rahoitustulosta 32,3 miljardia kun se edellisvuonna oli 27,5 miljardia euroa. Teollisuuden varsinaisen liiketoiminnan hyvä kehitys heijastui myös rahoitustulokseen. Lisäksi toimialalle kertyi rahoitustuottoja 2,1 miljardia enemmän kuin maksettiin rahoituskuluja. Toimialan rahoitustulos kasvoi 5,2 miljardia euroa.

Kuvio 2. Yritysten rahoitustulos 2014 – 2016

Kuvio 2. Yritysten rahoitustulos 2014 – 2016

Tehdasteollisuuden kulujen karsiminen on nostanut kannattavuutta

Tehdasteollisuuden (TOL C) kannattavuus ennen rahoituseriä ja poistoja jatkoi nousuaan. Käyttökate oli 8,1 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Poistojen ja arvonalentumisien jälkeen tehdasteollisuusyrityksille jäi liiketulosta 6 miljardia euroa eli 4,8 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Kuvio 3. Tehdasteollisuuden kannattavuus 2006 – 2016

Kuvio 3. Tehdasteollisuuden kannattavuus 2006 – 2016

Tehdasteollisuudessa yritysten yhteenlasketut rahoitustuotot olivat 2,1 miljardia euroa suuremmat kuin rahoituskulut. Rahoitustulosta kertyi yhteensä 11 miljardia euroa. Rahoitustuloksen tulisi riittää mm. lainojen lyhennyksiin ja investointien omarahoitusosuuksiin. Myös netto- ja kokonaistulos kohenivat huomattavasti edellisvuodesta. Toimialan nettotulos oli 5,5 ja kokonaistulos 5,8 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Kuvio 4. Tehdasteollisuuden liiketulos 2000 – 2016

Kuvio 4. Tehdasteollisuuden liiketulos 2000 – 2016

Tehdasteollisuuden yritykset ovat tehneet vuoden 2000 jälkeen liikevoittoa yhteensä 110 miljardia euroa. Vuosina 2000 – 2008 tästä summasta kertyi 82 miljardia. Käännekohtana oli vuoden 2008 lopulla koettu pankkikriisi ja sitä seurannut eurokriisin aika. Vuosina 2009 - 2016 on tehdasteollisuuden yrityksille kertynyt liiketulosta vain 28 miljardia euroa.

Tehdasteollisuuden investoinnit nousussa – velat ennallaan

Kuvio 5. Tehdasteollisuuden aineelliset nettoinvestoinnit 2000 – 2016

Kuvio 5. Tehdasteollisuuden aineelliset nettoinvestoinnit 2000 – 2016

Tehdasteollisuuden tekemät aineelliset nettoinvestoinnit ovat olleet yhteensä 51 miljardia euroa 2000-luvulla. Alkupuolella investoitiin 30 miljardia ja vuodesta 2009 alkaen 21 miljardia euroa. Vasta parin viime vuoden aikana on tehdasteollisuuden investointitahti palautunut lähemmäksi vuosituhannen alkuvuosien tasoa.

Kuvio 6. Tehdasteollisuuden tilikauden tulos, oma pääoma ja vieras pääoma 2014 - 2016

Kuvio 6. Tehdasteollisuuden tilikauden tulos, oma pääoma ja vieras pääoma 2014 - 2016

Tehdasteollisuuden omavaraisuus näyttää ensi silmäyksellä parantuneen reippaasti vuonna 2016. Kysymyksessä on kuitenkin suuren yksittäisen yrityksen tekemän ison yrityskaupan jälkimainingeissa liiketoimintojen yhdistelyn johdosta syntyneestä oman pääoman lisäyksestä. Muiden tehdasteollisuutta harjoittavien yritysten yhteenlaskettu omavaraisuus on suurin piirtein edellisvuoden tasolla.


Lähde: Tilastokeskus

Lisätietoja: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 18.12.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6217. 2016, Yritysten kannattavuus ja rahoitusasema 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yrti/2016/yrti_2016_2017-12-18_kat_001_fi.html