Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tukea saaneiden yritysten lukumäärä jatkoi laskuaan edellisvuodesta (Korjattu 7.3.2018)

1. Tuet yritysten suuruusluokan mukaan

Korjattu 7.3.2018. Korjaukset on merkitty punaisella.

Jotain yritystukimuotoa (suoratuki, laina tai takaus) saaneita yrityksiä oli vuonna 2016 noin 8 prosenttia yrityskannasta. Tukea saaneiden yritysten osuus kaikista kokoluokkansa yrityksistä oli suurin suurten yritysten joukossa, joista yli puolet sai yritystukea. Kaikkien tukea saaneiden yritysten osuus oman kokoluokan yrityksistä laski vuoden takaisesta; suhteellisesti eniten laski mikroyritysten osuus, vähiten suurten yritysten osuus.

Tukea saaneet yritykset vastasivat yli 40 prosentista kaikkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta. Tukea saaneissa yrityksissä myös työskenteli noin 38 prosenttia kaikkien yritysten yhteenlasketusta henkilöstöstä.

Taulukko 1. Yritysten liikevaihto, henkilöstö ja tukea saaneet yritykset vuonna 2016 (Korjattu 7.3.2018)

Korjaus 7.3.2018. Korjatut luvut on merkitty punaisella.
Yrityksen suuruusluokka 1) Yrityksiä Tukea saaneita yrityksiä,
% 2)
Liikevaihto,
tukea saaneet,
% 3)
Henkilöstö,
tukea saaneet,
% 4)
Mikroyritys 292 840 5,8 0,8 1,2
Pieni yritys 35 220 21,2 6,4 7,6
Keskisuuri yritys 2 736 39,1 7,8 7,87,4
Suuri yritys 589 54,3 27,7 21,5
Yrityksiä yhteensä v. 2016 331 385 7,8 42,6 37,8
1) Mikroyritys, henkilökuntaa alle 5 henkilöä tai yrityksen suuruusluokka tuntematon
Pieni yritys, henkilökuntaa 5–49 henkilöä
Keskisuuri yritys, henkilökuntaa 50–249 henkilöä
Suuri yritys, henkilökuntaa vähintään 250 henkilöä
2) Tukea saaneiden yritysten osuus kokoluokan yrityksistä
3) Tukea saaneiden yritysten liikevaihto, osuus kaikkien kokoluokkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta
4) Tukea saaneiden yritysten henkilöstö, osuus kaikkien kokoluokkien yritysten yhteenlasketusta henkilöstöstä


Yhteensä yritystukea vuonna 2016 sai 25 748 yritystä, mikä oli 4 705 yritystä vähemmän kun vuotta aiemmin. Kokoluokittainen jakauma tukea saaneiden yritysten kesken pysyi kuitenkin suunnilleen muuttumattomana; tukea saaneista yrityksistä suurin osa (noin 65 prosenttia) luokiteltiin mikroyrityksiksi, ja pienin osa suuriksi yrityksiksi.

Yritysten saamat suorat tuet vähenivät kaikkien kokoluokkien yritysten joukossa. Eniten laskivat keskisuurien yritysten saamat suorat tuet, jotka laskivat noin 24 prosenttia edellisvuodesta. Suurten yritysten osuus kaikesta suorasta yritystuesta kasvoi muutamalla prosenttiyksiköllä, muiden kokoluokkien osuuksien laskiessa tai pysyessä samalla tasolla vuoden takaiseen. Euromääräisesti eniten suoraa tukea maksettiin edellisvuoden tapaan pienille yrityksille. Eniten suoraa tukea yritystä kohden saivat kuitenkin suuret yritykset.

Kuvio 1. Maksetut suorat tuet yritysten suuruusluokan mukaan 2015–2016 (Korjattu 7.3.2018)

Kuvio 1. Maksetut suorat tuet yritysten suuruusluokan mukaan 2015–2016 (Korjattu 7.3.2018)

Yritysten saamat lainat laskivat eniten mikroyritysten joukossa, noin 38 prosenttia edellisvuodesta. Myös muiden kokoluokkien yritykset saivat edellisvuotta vähemmän lainaa. Euromääräisesti eniten lainaa vuonna 2016 saivat pienet yritykset, hieman alle 190 miljoonaa euroa.

Yrityksille myönnetyt takaukset taas kasvoivat mikroyrityksien ja pienien yrityksien kohdalla. Pienet yritykset saivat myös takauksista euromääräisesti suurimman osuuden. Suurien yrityksien takaussumma laski noin 90 prosenttia vuoden takaisesta.

Kuvio 2. Maksetut lainat yritysten suuruusluokan mukaan 2015–2016 (Korjattu 7.3.2018)

Kuvio 2. Maksetut lainat yritysten suuruusluokan mukaan 2015–2016 (Korjattu 7.3.2018)

Kuvio 3. Myönnetyt takaukset yritysten suuruusluokan mukaan 2015–2016 (Korjattu 7.3.2018)

Kuvio 3. Myönnetyt takaukset yritysten suuruusluokan mukaan 2015–2016 (Korjattu 7.3.2018)

Taulukko 2. Maksetut suorat tuet, lainat ja takaukset yritysten suuruusluokan mukaan 2011–2016, tuhatta euroa (Korjattu 7.3.2018)

Korjattu 7.3.2018. Korjatut luvut on merkitty punaisella.
Vuosi Yrityksen suuruusluokka 1) Mikroyritykset Pienet yritykset Keskisuuret yritykset Suuret yritykset Yhteensä
2016 Yrityksiä 16 873 7 484 1 071 320 25 748
Maksetut suorat tuet 147 739 167 466 58 492 84 986 458 684
Maksetut lainat 124 820 179 989 68 396 15 567 388 772
Myönnetyt takaukset 195 633 360 927 171 172 2 350 730 082
2015 Yrityksiä 20 129 8 762 1 188 374 30 453
Maksetut suorat tuet 181 866 190 498 76 945 85 808 535 117
Maksetut lainat 202 250 194 061 72 839 18 493 487 643
Myönnetyt takaukset 162 489 350 753 181 017 26 591 720 849
2014 Yrityksiä 24 596 10 582 1 331 427 36 936
Maksetut suorat tuet 209 415 188 156 69 976 100 257 567 803
Maksetut lainat 132 364 181 058 47 310 2 831 363 563
Myönnetyt takaukset 136 234 316 844 188 071 29 619 670 769
2013 Yrityksiä 23 879 9 433 1 234 409 34 955
Maksetut suorat tuet 193 859 174 623 67 947 86 681 523 112
Maksetut lainat 139 013 147 133 54 822 14 566 355 534
Myönnetyt takaukset 123 259 252 999 122 984 27 907 527 150
2012 Yrityksiä 19 719 8 338 1 196 451 29 704
Maksetut suorat tuet 174 780 185 104 65 716 96 004 521 604
Maksetut lainat 153 994 161 868 95 312 10 031 421 205
Myönnetyt takaukset 136 459 260 029 178 763 15 428 590 678
2011 Yrityksiä 24 305 9 148 1 198 457 35 108
Maksetut suorat tuet 186 812 179 377 58 843 75 566 500 598
Maksetut lainat 201 818 164 875 73 361 16 880 456 934
Myönnetyt takaukset 159 818 316 335 132 562 50 987 659 702
1) Mikroyritys, henkilökuntaa alle 5 henkilöä tai yrityksen suuruusluokka tuntematon
Pieni yritys, henkilökuntaa 5–49 henkilöä
Keskisuuri yritys, henkilökuntaa 50–249 henkilöä
Suuri yritys, henkilökuntaa vähintään 250 henkilöä

2. Tuet yritysten toimialan mukaan

Tukea saaneiden yritysten lukumäärä laski kaikilla toimialoilla edellisvuodesta. Eniten tukea saaneiden yritysten lukumäärä laski palvelualoilla, jossa tukea saaneiden yritysten määrä laski 1632 yrityksellä 8695 yritykseen. Kaikista tukea saaneista yrityksistä palvelualojen osuus pysyi kuitenkin toimialoista suurimpana; 34 prosenttia tukea saaneista yrityksistä toimi palvelualoilla vuonna 2016. Sekä kaupan että teollisuuden toimialoilla toimi 14 prosenttia tukea saaneista yrityksistä.

Kuvio 4. Jakauma tukea saaneista yrityksistä yritysten toimialan mukaan vuonna 2016

Kuvio 4. Jakauma tukea saaneista yrityksistä yritysten toimialan mukaan vuonna 2016
Alkutuotanto (TOL 2008, 01–03) sisältää toimialat maa-, metsä ja kalatalous. Palvelut (TOL 2008, 49–82, 90–96).

Suorat yritystuet vähenivät vuonna 2016 lähes kaikilla toimialoilla. Muun muassa palvelualojen saamat suorat yritystuet laskivat noin 16 prosenttia, metalliteollisuuden yritysten noin 15 prosenttia ja kaupan alojen noin 21 prosenttia. Euromääräisesti eniten laskivat palvelualojen saamat suorat yritystuet. Eniten suoraa tukea yritystä kohden saivat teollisuuden yritykset, erityisesti metsäteollisuuden yritykset.

Kuvio 5. Maksetut suorat tuet yritysten toimialan mukaan 2015–2016

Kuvio 5. Maksetut suorat tuet yritysten toimialan mukaan 2015–2016
Alkutuotanto (TOL 2008, 01–03) sisältää toimialat maa-, metsä ja kalatalous. Palvelut (TOL 2008, 49–82, 90–96).

Kuvio 6. Suoran yritystuen jakauma palvelualoilla 2016

Kuvio 6. Suoran yritystuen jakauma palvelualoilla 2016

Palvelualoista eniten suoraa tukea sai informaation ja viestinnän -toimiala, jolle kohdistui lähes puolet kaikesta palvelualojen suorasta yritystuesta. Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sai hieman alle kolmanneksen palvelualojen saamasta suorasta tuesta. Loput suorista yritystuista jakaantui palvelualojen kesken pienempiin osiin. Lukumääräisesti eniten tukea saaneita palvelualojen yrityksiä oli toimialalla ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta.

Yritysten saamien lainojen määrä laski useimmilla toimialoilla vuoden takaiseen verrattuna. Eniten lainamäärä laski metalliteollisuuden toimialalla, noin 40 prosenttia, mutta myös palvelualojen saamat lainat laskivat merkittävästi. Useiden toimialojen saamat takaukset sen sijaan kasvoivat edellisvuodesta. Muun muassa palvelualojen, kaupan alan ja rakentamisen saamat takaukset kasvoivat vuonna 2016.

Kuvio 7. Maksetut lainat yritysten toimialan mukaan 2015–2016 (Korjattu 7.3.2018)

Kuvio 7. Maksetut lainat yritysten toimialan mukaan 2015–2016 (Korjattu 7.3.2018)
Alkutuotanto (TOL 2008, 01–03) sisältää toimialat maa-, metsä ja kalatalous. Palvelut (TOL 2008, 49–82, 90–96).

Kuvio 8. Myönnetyt takaukset yritysten toimialan mukaan 2015–2016

Kuvio 8. Myönnetyt takaukset yritysten toimialan mukaan 2015–2016
Alkutuotanto (TOL 2008, 01–03) sisältää toimialat maa-, metsä ja kalatalous. Palvelut (TOL 2008, 49–82, 90–96).

Lähde: Yritystukitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 30.11.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritystukitilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3355. 2016, Tukea saaneiden yritysten lukumäärä jatkoi laskuaan edellisvuodesta (Korjattu 7.3.2018) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yrtt/2016/yrtt_2016_2017-11-30_kat_001_fi.html