Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.8.2013

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 428 euroa lokakuussa 2012

Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 428 euroa lokakuussa 2012. Kokoaikaisten kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansio oli miehillä keskimäärin 3 840 euroa ja naisilla 2 994 euroa. Mediaaniansio oli 3 026 euroa, miehillä 3 474 euroa ja naisilla 2 674 euroa. Vähiten ansaitsevan kymmenyksen säännöllisen työajan ansiot olivat alle 2 040 euroa ja eniten ansaitsevan kymmenyksen ansiot ylittivät 5 260 euroa. Säännöllisen ansion indeksin vuosinousu oli yksityisellä sektorilla loka-joulukuussa 2,9 prosenttia. Yksityisen sektorin kuukausipalkkatilasto kuvaa noin 689 000 palkansaajan tietoja, joista miehiä on 51 prosenttia.

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion jakaumat lokakuussa 2012 ikäryhmän mukaan

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion jakaumat lokakuussa 2012 ikäryhmän mukaan

Yksityisen sektorin palkansaajien keskimääräinen ikä oli 42 vuotta. Suurimmat palkansaajaryhmät olivat 30–39 ja 40–49 -vuotiaat, joita kumpiakin oli noin 28 prosenttia kuukausipalkkaisista. Alle 30-vuotiaita oli palkansaajista 14 prosenttia ja yli 60-vuotiaita 6 prosenttia. Osuudet ovat pysyneet suunnilleen samoina edellisvuoteen verrattuna.

Säännöllisen työajan ansiot olivat korkeimmat 40–49-vuotiaiden ikäryhmässä ja selkeästi matalimmat nuorimmilla ikäryhmillä eli alle 30-vuotiailla. 40–49-vuotiaiden mediaaniansio oli 3 290 kun taas 20–29-vuotiailla se oli 2 360 euroa. Mediaaniansio tarkoittaa vähemmän ansaitsevan 50 prosentin ja enemmän ansaitsevan 50 prosentin välissä olevaa palkkaa.

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisilla oli yleisimmin keskiasteen koulutus, joka oli 35 prosentilla palkansaajista. Alemman korkeakouluasteen suorittaneita oli 20 prosenttia, alimman korkea-asteen 17 prosenttia ja ylemmän korkeakouluasteen 16 prosenttia. Säännöllisen työajan ansiot nousevat koulutuksen myötä. Keskiasteen koulutuksen suorittaneiden keskiansio oli 2 830 euroa, alemman korkeakouluasteen suorittaneiden 3 550 euroa ja ylemmän korkeakouluasteen suorittaneiden 4 640 euroa.

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansiot koulutusasteen ja iän mukaan lokakuussa 2012

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansiot koulutusasteen ja iän mukaan lokakuussa 2012

Ansiot nousevat voimakkaasti iän myötä aina 30–39-vuoden ikään asti koulutusasteesta riippumatta. Alimpien koulutusasteiden käyneiden ansiot eivät enää vanhemmiten nouse. Korkeamman koulutuksen suorittaneiden keskiansiot sen sijaan nousevat työuran loppuun asti lukuun ottamatta ylemmän korkeakouluasteen suorittaneita, joilla keskiansio kääntyy laskuun 60 ikävuoden jälkeen. Alle 30-vuotiaat keskiasteen tutkinnon suorittaneet ansaitsivat keskimäärin 2 320 ja ylemmän korkeakouluasteen suorittaneet 3 270 euroa. 40–49-vuotiailla keskiasteen tutkinnon suorittaneilla mediaaniansiot olivat 3 040 ja ylemmän korkeakouluasteen suorittaneilla 5 160 euroa. Ainoastaan perusasteen koulutuksen suorittaneiden kanssa samaan ryhmään luetaan myös ne, joiden koulutuksesta ei ole löytynyt tietoa. Tässä ryhmässä ovat esimerkiksi henkilöt, jotka ovat suorittaneet tutkinnon ulkomailla. Tämän vuoksi perusasteen tai tuntemattoman koulutuksen omaavien keskiansiot saattavat olla joissakin palkansaajaryhmissä suuremmat kuin esimerkiksi keskiasteen tutkinnon suorittaneiden.

Suurimman ammattiryhmän kaikista kuukausipalkkaisista muodostivat asiantuntijat, joita oli kaikista kuukausipalkkaisista 30 prosenttia. Toiseksi suurimman ryhmän muodostivat erityisasiantuntijat, joita oli 24 prosenttia. Palvelu- ja myyntityöntekijöitä oli puolestaan 19 prosenttia. Ikä vaikuttaa oleellisesti eri ammattiryhmissä työskentelyyn. Alle 30-vuotiaana työskenneltiin eniten palvelu- ja myyntityössä (31 prosenttia), kun taas yli 30-vuotiaana työskenneltiin asiantuntijoina (30 prosenttia). Yli 60-vuotiaista puolet työskenteli joko asiantuntijoina tai erityisasiantuntijoina niin, että kumpaakin ammattiryhmää oli ikäluokasta neljäsosa.

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansiot ammattiluokituksen pääluokan ja iän mukaan lokakuussa 2012

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansiot ammattiluokituksen pääluokan ja iän mukaan lokakuussa 2012
Ammattiryhmä Rakennus-, valmistus- ja kuljetustyöntekijät on muodostettu ammattiluokituksen luokista Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät sekä Prosessi- ja kuljetustyöntekijät

Suurimmista ammattiryhmistä palvelu- ja myyntityöntekijöiden säännöllisen työajan keskiansio oli 2 400, asiantuntijoiden 3 400 ja erityisasiantuntijoiden 4 300 euroa. Kaikissa ammattiryhmissä keskiansiot nousivat selvästi 30–39-vuotiaaksi asti. Toimisto- ja asiakaspalvelu- sekä palvelu- ja myyntityössä olevien keskiansiot pysyivät tämän jälkeen suurin piirtein samalla tasolla. Johtajien, erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden ansiot kasvoivat iän myötä 50–59-vuotiaaksi asti. Johtajien ansiot nousivat iän myötä kaikkein eniten, mutta kuitenkin niin, että ne 60-ikävuoden jälkeen kääntyivät laskuun.

Tarkemmat tiedot yksityisen sektorin kuukausipalkkaisista löytyvät tilaston sivulla olevista tietokantataulukoista.

Vuonna 2012 yksityisen sektorin kuukausipalkkatilastossa on mukana ensimmäistä kertaa myös metsätalouden kuukausipalkkaiset. Tilastossa ei ole mukana maatalouden toimialalla työskentelevien palkkoja.

Tilaston ansiokäsite säännöllisen työajan ansio sisältää kuukausipalkan, työaikalisät, luontoisetujen verotusarvon ja provision/myyntipalkkion keskimäärin kuukaudessa. Ylitöiden ja tulospalkkioiden osuutta ei lasketa tähän ansiokäsitteeseen.


Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd 09 1734 3521, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (286,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 30.8.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3894. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yskp/2012/yskp_2012_2013-08-30_tie_001_fi.html