Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 30.8.2013

Lönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade inom den privata sektorn var 3 428 euro i oktober 2012

Enligt Statistikcentralen var lönen för den ordinarie arbetstiden hos månadsavlönade inom den privata sektorn 3 428 euro i oktober 2012. Lönen för ordinarie arbetstid hos heltidsanställda månadsavlönade löntagare var i genomsnitt 3 840 euro för män och 2 994 euro för kvinnor. Medianlönen var 3 026 euro, 3 474 euro för män och 2 674 euro för kvinnor. Den lägst avlönade decilens löner för ordinarie arbetstid var under 2 040 euro och den högst avlönade decilens löner översteg 5 260 euro. Den årliga stegringen av indexet för ordinarie förtjänst var under oktober–december 2,9 procent inom den privata sektorn. Statistiken över månadslönerna inom den privata sektorn omfattar uppgifter om ungefär 689 000 löntagare, av vilka 51 procent är män.

Fördelning av löner för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn i oktober 2012 efter åldersgrupp

Fördelning av löner för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn i oktober 2012 efter åldersgrupp

Den genomsnittliga åldern för löntagarna inom den privata sektorn var 42 år. De största löntagargrupperna var 30–39 och 40–49-åringarna, vilka båda utgjorde omkring 28 procent av de månadsavlönade. Av löntagarna var 14 procent under 30 år och 6 procent över 60 år. Andelarna har varit ungefär oförändrade jämfört med året innan.

Lönerna för ordinarie arbetstid var högst i åldersgruppen 40–49 år och klart lägst i de yngre åldersgrupperna, dvs. under 30-åringarna. Medianlönen för 40–49-åringar var 3 290 euro, medan den för 20–29-åringar var 2 360 euro. Medianlönen är den lön som 50 procent tjänar mer än och 50 procent tjänar mindre än.

De månadsavlönade inom den privata sektorn hade vanligast en utbildning på mellannivå; 35 procent av löntagarna hade en sådan utbildning. Tjugo procent hade avlagt en examen på lägre högskolenivå, 17 procent på lägsta högre nivå och 16 procent på högre högskolenivå. Lönerna för ordinarie arbetstid ökar i och med utbildningsnivån. Medellönen för personer med utbildning på mellannivå var 2 830 euro, för personer med utbildning på lägre högskolenivå 3 550 euro och för personer med utbildning på högre högskolenivå 4 640 euro.

Löner för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn efter utbildningsnivå och åldersgrupp i oktober 2012

Löner för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn efter utbildningsnivå och åldersgrupp i oktober 2012

Lönerna stiger kraftigt med åldern ända till åldern 30–39 år oavsett utbildningsnivån. Lönerna hos personer med utbildning på de lägsta nivåerna stiger inte längre vid högre ålder. Medellönerna hos personer med högre utbildning stiger däremot ända fram till arbetskarriärens slut, med undantag av personer med högre högskoleutbildning, vars medellön vänder nedåt efter 60 års ålder. Under 30-åriga personer med examen på mellannivå tjänade i genomsnitt 2 320 euro och under 30-åriga personer med högre högskoleutbildning 3 270 euro. Medianlönen för 40–49-åriga personer med examen på mellannivå var 3 040 euro och för 40–49-åriga personer med högre högskoleutbildning 5 160 euro. Till samma grupp som personer med utbildning enbart på grundnivå räknas också de personer vars utbildning är okänd. Till denna grupp hör t.ex. personer som avlagt en examen utomlands. På grund av detta kan medellönerna i vissa löntagargrupper vara större för personer med utbildning på grundnivå eller vars utbildning är okänd än t.ex. för personer med examen på mellannivå.

Av alla månadsavlönade utgjorde experterna den största yrkesgruppen. De utgjorde 30 procent av alla månadsavlönade. Den näst största gruppen utgjorde specialisterna, dvs. 24 procent. Andelen service- och försäljningspersonal uppgick för sin del till 19 procent. Åldern inverkar i väsentlig grad på arbetet inom vissa yrkesgrupper. I åldern under 30 år arbetade man mest inom service och försäljning (31 procent), medan man i över 30 års ålder arbetade som experter (30 procent). Av personer över 60 år arbetade hälften antingen som experter eller som specialister på så vis att båda yrkesgrupper utgjorde en fjärdedel av åldersgruppen.

Löner för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn efter yrkesklassificeringens huvudgrupp och ålder i oktober 2012

Löner för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn efter yrkesklassificeringens huvudgrupp och ålder i oktober 2012
Yrkesgruppen Byggnads-, tillverknings- och transportarbetare har bildats av grupperna Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare samt Process- och transportarbetare i yrkesklassificeringen

Av de största yrkesgrupperna var medellönen för ordinarie arbetstid hos service- och försäljningspersonal 2 400 euro, hos experter 3 400 euro och hos specialister 4 300 euro. I alla yrkesgrupper steg medellönerna klart ända till åldern 30–39 år. Inom kontors- och kundtjänstarbete samt inom service och försäljning bibehölls medellönerna efter detta på ungefär samma nivå. Bland direktörer, specialister och experter ökade lönerna med åldern ända till 50–59 års ålder. Med åldern steg direktörernas löner allra mest, men dock på så vis att att de vände nedåt efter 60 års ålder.

Mer detaljerade uppgifter om månadsavlönade inom den privata sektorn finns i databastabellerna på statistikens sida.

År 2012 omfattar statistiken över månadslönerna inom den privata sektorn för första gången också månadsavlönade inom skogsbruket. Statistiken omfattar inte lönerna hos anställda inom jordbruket.

Begreppet lön för ordinarie arbetstid omfattar i denna statistik månadslönen, arbetstidstillägg, naturaförmånernas beskattningsvärde och provision/försäljningsprovision i genomsnitt per månad. Andelen övertidsarbete och resultatpremier ingår inte i det här lönebegreppet.


Källa: Löner inom den privata sektorn 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd 09 1734 3521, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (263,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 30.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3908. 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yskp/2012/yskp_2012_2013-08-30_tie_001_sv.html