Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot suurimmat 40–49–vuotiailla palkansaajilla

Säännöllisen työajan ansiot olivat korkeimmat 40–49-vuotiaiden ikäryhmässä keskiarvolla mitattuna ja selkeästi matalimmat nuorimmilla ikäryhmillä eli alle 30-vuotiailla. 40–49-vuotiaiden keskiansio oli 3 800 kun taas 20–29-vuotiailla se oli 2 570 euroa. Yli 60-vuotiaiden keskiansio oli lähes yhtä suuri kuin 50–59-vuotiailla ollen noin 3680 euroa.

Kuva 1. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion jakaumat lokakuussa 2013 ikäryhmän mukaan

Kuva 1. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion jakaumat lokakuussa 2013 ikäryhmän mukaan

Myös mediaaniansio on suurin 40–49-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa se vuonna 2013 oli 3380 euroa. Ansioiden hajonta kasvaa voimakkaasti iän mukana. 20–29-vuotiailla palkansaajilla yhdeksännen desiilin ansio on 1,86-kertainen ensimmäisen desiilin ansioon verrattuna, 30–39-vuotiailla palkansaajilla vastaava kerroin on 2,32 ja 40–49-vuotiailla 2,69. Tätä vanhemmilla ikäluokilla ansioiden hajonta on suurin piirtein sama kuin 40-49-vuotiailla.

Koulutuksella suuri vaikutus ansiotasoon yksityisellä sektorilla

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisilla oli yleisimmin keskiasteen koulutus, joka oli 34 prosentilla palkansaajista. Alemman korkeakouluasteen suorittaneita oli 21 prosenttia, alimman korkea-asteen 17 prosenttia ja ylemmän korkeakouluasteen 17 prosenttia. Säännöllisen työajan ansiot nousevat huomattavasti koulutuksen myötä. Keskiasteen koulutuksen suorittaneiden keskiansio oli 2 880 euroa, alemman korkeakouluasteen suorittaneiden 3 610 euroa ja ylemmän korkeakouluasteen suorittaneiden 4 700 euroa.

Kuva 2. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansiot koulutusasteittain ja ikäryhmittäin lokakuussa 2013

Kuva 2. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansiot koulutusasteittain ja ikäryhmittäin lokakuussa 2013

Ansiot nousevat voimakkaasti iän myötä aina 30–39-vuoden ikään asti koulutusasteesta riippumatta. Alimpien koulutusasteiden käyneiden ansiot eivät enää vanhemmiten nouse. Korkeamman koulutuksen suorittaneiden keskiansiot sen sijaan nousevat työuran loppuun asti lukuun ottamatta ylemmän korkeakouluasteen suorittaneita, joilla keskiansio kääntyy laskuun 60 ikävuoden jälkeen. Alle 30-vuotiaat keskiasteen tutkinnon suorittaneet ansaitsivat keskimäärin 2 360 ja ylemmän korkeakouluasteen suorittaneet 3 280 euroa. 50–59-vuotiailla keskiasteen tutkinnon suorittaneilla keskiansiot olivat 3 040 ja ylemmän korkeakouluasteen suorittaneilla 5 430 euroa.

Perusasteen koulutuksen suorittaneiden kanssa samaan ryhmään luetaan myös ne, joiden koulutuksesta ei ole löytynyt tietoa. Tässä ryhmässä ovat esimerkiksi henkilöt, jotka ovat suorittaneet tutkinnon ulkomailla Tämän vuoksi perusasteen tai tuntemattoman koulutuksen omaavien keskiansiot saattavat olla joissakin palkansaajaryhmissä suuremmat kuin esimerkiksi keskiasteen tutkinnon suorittaneiden.

Ikä vaikuttaa oleellisesti eri ammattiryhmissä työskentelyyn. Alle 30-vuotiaana työskenneltiin eniten palvelu- ja myyntityössä ja sitä vanhempien ikäluokissa yleisin ammatin pääluokka on asiantuntijat. Kuusikymmentä vuotta täyttäneiden joukossa erityisasiantuntijoita on lähes yhtä paljon kuin asiantuntijoita.

Kuva 3.Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansiot ammattiluokituksen pääluokan ja iän mukaan lokakuussa 2013

Kuva 3.Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansiot ammattiluokituksen pääluokan ja iän mukaan lokakuussa 2013
Ammattiryhmä Rakennus-, valmistus- ja kuljetustyöntekijät on muodostettu ammattiluokituksen luokista Rakennus-, valmistus- ja kuljetystyöntekijät sekä Prosessi- ja kuljetustyöntekijät

Kaikissa ammattiryhmissä keskiansiot nousivat selvästi 30–39-vuotiaaksi asti. Toimisto- ja asiakaspalvelu- sekä palvelu- ja myyntityössä olevien keskiansiot pysyivät tämän jälkeen suurin piirtein samalla tasolla. Johtajien, erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden ansiot kasvoivat iän myötä 40–49-vuotiaaksi asti. Johtajien ansiot nousivat iän myötä kaikkein eniten, mutta kuitenkin niin, että ne 60 ikävuoden jälkeen kääntyivät laskuun.


Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Nickels 029 551 3455, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 21.8.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3894. 2013, Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot suurimmat 40–49–vuotiailla palkansaajilla . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yskp/2013/yskp_2013_2014-08-21_kat_001_fi.html