16.8.2022 voimassa ollut dokumentaatio

Tilaston perustiedot

Yleiskuvaus

Varastotilasto on otostilasto, jonka avulla tilastoidaan suomalaisten yritysten vaihto-omaisuuden arvon kehitystä neljännesvuosittain. Tilasto kuvaa kaivostoiminnan, teollisuuden, sähköntuotannon ja kaupan toimialojen yritysten vaihto-omaisuuden kehitystä. Tilaston otokseen kuuluu noin 730 yritystä neljännesvuosittain.

Tilaston perusjoukko

Varastotilaston perusjoukon muodostavat sellaiset suomalaiset yritykset, joiden henkilöstö on 5 henkilöä tai enemmän ja joiden päätoimiala on kaivostoiminta, teollisuus, sähköntuotanto tai kauppa.

Tilastoyksikkö

Teollisuuden ja kaupan varastotilaston tilastoyksikkö on yritys tai toimialayksikkö.
 

Mittayksikkö

Teollisuuden ja kaupan varastotilaston tiedot julkaistaan indeksipistelukuina. Indeksien pohjalta lasketaan myös muutosprosentteja. 

Perusajankohta

Aikasarjojen perusvuotena on vuosi 2013 (2013=100).

Viiteajankohta

Teollisuuden ja kaupan varastotilaston viiteajankohta on neljännesvuosi. Tilasto julkaistaan 50 päivän viiveellä tilastoitavan neljänneksen päättymisestä.

Viitealue

Teollisuuden ja kaupan varastotilasto julkaistaan koko maan tasolla.

Kattavuus

Teollisuuden ja kaupan varastotilasto kattaa TOL 2008 -toimialaluokituksen pääluokat B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus, D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta sekä G kauppa.

Ajallinen kattavuus

Neljännesvuosittaisen varastotiedustelun tietoja on kerätty yhtämittaisesti vuodesta 2005 alkaen.

Jakelutiheys

Tilaston tiedot julkaistaan neljännesvuosittain Tilastokeskuksen verkkosivuilla.
 

Käsitteet

Aineet ja tarvikkeet

Raaka-aineet, puolivalmisteet, osat ja muut tavarat, jotka aiotaan käyttää omassa valmistuksessa. Tähän ryhmään kuuluvat myös pakkaustarvikkeet sekä sellaiset tuotantotoiminnassa käytettävät tarve- ja apuaineet, kuten hiomakivet, poranterät ja räjähdysaineet, jotka eivät siirry tuotteeseen. Lisäksi ryhmään kuuluvat omassa tuotannossa käytettävät tai muuten itse kulutettavat poltto- ja voiteluaineet.

Kauppatavarat

Kaikki aineet, tavarat ja tarvikkeet, jotka yritys on ostanut myydäkseen ne sellaisinaan edelleen.

Keskeneräiset työt

Kaikki vielä työn kohteena olevat tavarat. Mukaan luetaan sellaiset yrityksen itse tuottamat puolivalmisteet, jotka on tarkoitus jalostaa tässä yrityksessä edelleen. Keskeneräiset myytäviksi aiotut työt kuuluvat myös tähän ryhmään.

Teollisuusyritysten varastotilasto

Kuvaa teollisuuteen (TOL D) kuuluvien yritysten varastojen arvoa vuosineljänneksen lopussa. Varastot jaetaan varastotyyppeihin: aineet ja tarvikkeet, poltto- ja voiteluaineet, keskeneräiset työt, valmisteet ja kauppatavarat. Julkaistaessa yhdistetään aineet ja tarvikkeet sekä poltto- ja voiteluaineet.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuutta ovat sellaisinaan tai jalostettuina luovutettaviksi tai kulutettaviksi tarkoitetut hyödykkeet. Vaihto-omaisuus jaetaan aineisiin ja tarvikkeisiin, keskeneräisiin tuotteisiin, valmiisiin tuotteisiin/tavaroihin, muuhun vaihto-omaisuuteen ja ennakkomaksuihin.

Aineilla ja tarvikkeilla tarkoitetaan valmistus- tai palvelutoimintaa harjoittavan kirjanpitovelvollisen vaihto-omaisuutensa valmistamista varten hankkimia hyödykkeitä. Niitä ovat esim. tuotteiden tai palvelujen valmistamiseen käytettävät raaka-aineet sekä apu- ja tarveaineet.

Keskeneräisillä tuotteilla tarkoitetaan itse valmistettuja, myytäväksi tai palvelutuotannossa käytettäväksi tarkoitettuja hyödykkeitä, joiden valmistusprosessi on tilinpäätöshetkellä kesken (puolivalmisteet).

Valmiilla tuotteilla tarkoitetaan itse valmistettuja ja luovutusvalmiiksi saatettuja, myytäväksi tai palvelutuotannossa käytettäväksi tarkoitettuja hyödykkeitä. Tavarat puolestaan ovat ulkopuoliselta tavarantoimittajalta sellaisinaan myytäväksi tai palvelutuotannossa käytettäväksi tarkoitettuja hyödykkeitä.

Muuhun vaihto-omaisuuteen kuuluvat sellaisinaan tai jalostettuina myytäviksi hankitut tai valmistetut hyödykkeet, jotka eivät sisälly edellä käsiteltyihin vaihto-omaisuuseriin. Muuta vaihto-omaisuutta voivat olla mm. myytäväksi tarkoitetut tontit tai muut kiinteistöt, jotka on siirretty käyttöomaisuudesta vaihto-omaisuuteen.

Ennakkomaksuilla tarkoitetaan vaihto-omaisuushyödykkeistä niiden toimittajille ennen hyödykkeen vastaanottamista maksettuja kauppahintoja tai kauppahinnan osia.

Valmisteet

Yrityksen valmistamat, sellaisinaan luovutettaviksi tarkoitetut tuotteet.

Varaston arvo

Varaston arvoon luetaan kaikki tavarat, jotka yrityksen kirjanpidon mukaan kuuluvat vaihto-omaisuuteen. Kirjanpitolain 1336/1997 4 luku 4§:n mukaan vaihto-omaisuutta ovat sellaisinaan tai jalostettuina luovutettaviksi tai kulutettaviksi tarkoitetut hyödykkeet.

Varastoihin sisällytetään myös ulkomailla olevat tavaraostot sekä sitovat hankintasopimukset, mikäli ne kuuluvat yrityksen vaihto-omaisuuteen. Palkkiotyön yhteydessä syntyvät varastot ilmoittaa se yritys, jonka toimeksiannosta palkkiotyö suoritetaan.

Tarkkuus, luotettavuus ja oikea-aikaisuus

Tarkkuus ja luotettavuus yleisesti

Teollisuuden ja kaupan varastotilaston tiedot tarkentuvat myöhemmissä julkistuksissa. Tärkeimpiä syitä tietojen tarkentumiseen ovat tietojen täydentyminen tai korjaaminen takautuvasti sekä painorakenteen päivitykset.

Oikea-aikaisuus

Teollisuuden ja kaupan varastotilaston tiedot julkaistaan 50 päivän viiveellä tilastoitavan neljänneksen päättymisestä.

Täsmällisyys

Teollisuuden ja kaupan varatsotilaston tietojen julkistamisessa ei ole viivettä. Tiedot on julkaistu julkistamiskalenterin mukaisina päivinä.

Vertailukelpoisuus

Ajallinen vertailukelpoisuus

Neljännesvuosittaisen varastotiedustelun tietoja on kerätty yhtämittaisesti vuodesta 2005. Vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen tiedoista alkaen julkaistaan aikasarjaa teollisuuden ja kaupan toimialojen lisäksi myös kaivostoiminnan ja sähköntuotannon toimialoilta. Aikasarja on indeksimuotoinen aiemmin julkaistun euromääräisen tasotiedon sijaan.
Tilastossa tehtyjen muutosten takia ennen vuotta 2013 ja sen jälkeen julkaistut luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia. Muutokset vertailukelpoisuudessa johtuvat laskentamenetelmän muutoksista, otospoiminnan eroista ja keskeneräisten töiden ilmoittamista koskevassa ohjeistuksessa tehdyistä muutoksista. Nykymuodossaan keskeneräisiä töitä koskeva tieto lasketaan varastotilastossa kirjanpitoa vastaavalla tavalla riippumatta siitä, soveltaako yritys kirjanpidossaan osatuloutusta. Aiempi ohjeistus ei ottanut kantaa osatuloutettavien hankkeiden käsittelyyn.

Tilastojen välinen yhtenäisyys

Tilastokeskuksen tuottamat yritystilastot voidaan jakaa rakenne- ja suhdannetilastoihin. Tilastojen erot syntyvät niiden kuvausaikavälin pituudesta, julkaisemisviiveestä sekä tietosisällön laajuudesta siten, että suhdannetilastojen kuvausaikaväli ja julkaisemisviive on lyhempi ja niiden tietosisältö suppeampi kuin rakennetilastoissa. Yritysten rakennetilastoihin kuuluu muun muassa yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, joka kuvaa yritysten rakennetta ja toimintaa vuositasolla. Yritysten suhdannetilastoja ovat muun muassa liiketoiminnan kuukausikuvaajat. Vuositilastot ovat poikkileikkauksia kyseisen vuoden yritystoiminnasta. Sen sijaan suhdannetiedot on tehty ajallisesti vertailukelpoisiksi esimerkiksi yritysjärjestelyjen ja toimialasiirtojen osalta siten, että indikaattorit kuvaavat kunkin toimialan muutoksia.

Teollisuuden ja kaupan varastotilastossa käytetty varastokäsite poikkeaa neljännesvuositilinpidon varastokäsitteestä siinä, että neljännesvuositilinpidossa pitkäaikaishankkeet kerryttävät varastoja hankkeiden eteenpäin luovuttamiseen asti riippumatta siitä, mitä tuloutusmenetelmää yrityksessä sovelletaan.

Sisäinen yhtenäisyys

Teollisuuden ja kaupan varastotilaston tiedot ovat sisäisesti yhtenäisiä.

Lähdeaineistot ja tiedonkeruut

Lähdeaineistot

Teollisuuden ja kaupan varastotilaston tiedot kysytään otokseen kuuluvilta yrityksiltä neljännesvuosittain omalla tiedonkeruulla. Varastotilaston otos on poimittu ositetulla satunnaisotannalla Verohallinnon elinkeinoverotusaineistoon ja Tilastokeskuksen yritystiedusteluun perustuvasta Tilastokeskuksen tilinpäätöstilaston aineistosta. Ositteet perustuvat yritysten päätoimialaan ja niiden kokoon yritysten työllistämien henkilöiden lukumäärällä mitattuna. Pieneksi yritykseksi katsotaan sellainen yritys, jossa työskentelee 5-49 henkilöä, keskisuureksi sellainen, jonka henkilöstömäärä on 50-149 henkilöä ja suureksi 150 henkilöä tai enemmän työllistävä yritys.

Tiedonkeruumenetelmä

Tilastokeskuksen oman tiedonkeruun tietoja kerätään verkkolomakkeella. Teollisuuden ja kaupan varastotilaston verkkolomake on testattu käyttöönoton yhteydessä ja kun siihen on tehty muutoksia. Lisäksi tiedustelun vastauskatoa seurataan neljännesvuosittain.

Tiedonkeruun tiheys

Teollisuuden ja kaupan varastotilaston tiedot kerätään neljännesvuosittain.
 

Menetelmät

Tiedon käsittely

Tilaston laskenta alkaa ositteen vuosimuutoksen laskennalla, jossa ositteeseen kuuluvien yritysten laskentaneljänneksellä antamat vastaukset summataan ja saatua summaa verrataan yritysryhmän vuodentakaisen vastaavan neljänneksen vastaussummaan. Ositteen indeksipisteluku neljännekselle saadaan kertomalla ositteen vuodentakainen indeksipisteluku näin lasketulla vuosimuutoksella. Päätoimialojen indeksit saadaan laskemalla ositeindekseistä perusjoukon vaihto-omaisuuspainoilla painotettu keskiarvo. Indeksin perusvuosi on 2013, eli vuoden 2013 indeksipistelukujen keskiarvo on skaalattu 100:ksi sekä pää- että alatoimialoilla. Siten indeksipistelukua voi helposti verrata vuoden 2013 keskimääräiseen tasoon.

Otoksesta saadut tulokset painotetaan vastaamaan kaikkia yli 5 hengen yrityksiä, joiden päätoimialana on kaivostoiminta, teollisuus, sähköntuotanto tai kauppa. Painotukseen käytetään Verohallinnon elinkeinoverotusaineistoon ja Tilastokeskuksen yritystiedusteluun perustuvasta Tilastokeskuksen tilinpäätöstilaston aineistosta poimittua tietoa tilaston kohdemuuttujasta eli vaihto-omaisuudesta. Päätoimialojen ja julkaisutoimialojen indeksit ovat ositeindeksien kehikkoperusjoukosta lasketuilla vaihto-omaisuussummilla painotettuja keskiarvoja.

Varastotilaston luvut ovat estimaatteja.  Estimaatti  on matemaattisella menettelyllä (estimoinnilla) otoshavaintoja käyttäen saatu arvio perusjoukon ominaisuudesta. Tietyn neljänneksen vaihto-omaisuuden muutos on tällaisella menettelyllä saatu Suomen kohdetoimialojen yrityksiä koskeva arvio eli estimaatti.

Koska vertailukelpoinen aikasarja on lyhyt, tilastosta ei julkaista työpäiväkorjattuja tai kausitasoitettuja lukuja. Vuosimuutos kuvaa muutosta edellisen vuoden vastaavan neljänneksen varastojen arvoon. Muutos edelliseen neljännekseen kuvaa vaihto-omaisuuden muutosta edellisen neljänneksen päättymispäivän vaihto-omaisuusarvoon verrattuna. Neljännesten väliseen muutokseen sisältyy myös kausivaihtelu eli vuoden sisäinen, kutakuinkin säännöllisenä toistuva vaihtelu.

Aineiston/datan validointi

Teollisuuden ja kaupan varastotilaston oman tiedonkeruun aineisto tarkistetaan jokaisella laskentakerralla yksikkötasolla käymällä läpi merkittävimmät muutokset ja poikkeavat havainnot. Indeksien laskentavaiheessa oikaistaan tai poistetaan havainnot, jotka osoittautuvat virheellisiksi. Aineisto tarkistetaan jokaisella laskentakerralla yritystasolla, käymällä läpi merkittävimmät yritysjärjestelyt sekä yritysten aloitukset ja lopetukset. Myös eri toimialojen erityispiirteet otetaan huomioon, kun aineistoa validoidaan.

Periaatteet ja linjaukset

Organisaatio

Tilastokeskus

Organisaatioyksikkö

Yritystilastot

Lainsäädäntö ja muut sopimukset

Tilastojen laadintaa ohjaa valtion tilastotoimen yleislaki, tilastolaki (280/2004, muut 361/2013). Tiedonantajilta kerätään vain ne välttämättömät tiedot, joita ei saada hallinnollisista aineistoista. Indeksisarjat julkaistaan niin, että niistä ei voida päätellä yksittäisen yrityksen tietoja tai kehitystä.

Tuloksia ei luovuteta käyttäjille ennen tilaston virallista julkistamispäivää.

Tietosuojaperiaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyn tiedon tietosuoja taataan ehdottomasti tilastolain (280/2004), henkilötietolain (532/1999) ja lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) sekä EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) vaatimusten mukaisesti. Tietoaineistot on suojattu käsittelyn kaikissa vaiheissa tarvittavin fyysisin ja teknisin ratkaisuin. Tilastokeskus on laatinut yksityiskohtaiset määräykset ja ohjeet tietojen luottamukselliseen käsittelyyn. Henkilökunnalla on pääsy vain työtehtävien kannalta välttämättömiin tietoihin. Tiloihin, joissa yksikkötason aineistoa käsitellään, ei ulkopuolisilla ole pääsyä. Henkilökunnan jäsenet ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen palvelukseen tullessaan. Tietosuojan tahallisesta rikkomisesta seuraa rangaistus. Tuloksia ei anneta käyttäjille ennen tilaston virallista julkistamispäivää.

Tietosuoja ja -turva tietoja käsiteltäessä

Teollisuuden ja kaupan varastotilaston julkaisu ei sisällä yksikkötason tietoja.

Julkistamispolitiikka

Tilastokeskuksen julkistamiskalenterissa kerrotaan etukäteen kaikki vuoden aikana julkaistavat tilastotiedot ja julkaisut. Tilastojulkistukset löytyvät kohdasta tilastokohtaiset julkaisut. Tilastotiedot julkistetaan internetissä klo 8, ellei toisin mainita. Kalenteria päivitetään arkipäivisin. Tilastokeskuksen seuraavan vuoden julkistamiskalenteri julkaistaan vuosittain joulukuussa.

Tietojen jakaminen

Tilaston tiedot toimitetaan kansantalouden tilinpidon käyttöön neljännesvuosittain.

Saatavuus ja selkeys

Tilastojulkistus julkaistaan kuukausittain tilaston kotisivulla http://stat.fi/til/tva/index.html.
 

Yksikkötason aineistojen saatavuus

Tilaston yksikkötason aineistoa käytetään ainoastaan tilaston tuottamiseen ja muilla kuin tilaston tekijöillä ei ole pääsyä siihen.

Tietojen revisioitumislinjaukset

Tilastokeskuksen verkkosivuilla on kerrottu tarkemmin revisoitumislinjauksista.

Käyttäjien tarpeet

Varastotilaston tietoja käytetään Tilastokeskuksen kansantalouden neljännesvuositilinpidon laadinnassa. Lisäksi varastotilaston tietoja hyödyntävät suhdanne-ennusteita laativat tahot, työmarkkinajärjestöt ja tutkimuslaitokset.

Laadun arviointi

Teollisuuden ja kaupan varastotilaston laatua arvioidaan useassa tilastoprosessin eri vaiheessa. Neljännesvuosittain tarkastellaan tilaston yksikköaineiston revisioita ja tehdään koherenssitarkasteluja muihin suhdannetilastoihin.

Laadunvarmistus

Tilastokeskus noudattaa tilastoja laatiessaan Euroopan tilastojen käytännesääntöjä (Code of Practice, CoP) ja niihin pohjautuvaa laadunvarmistuskehikkoa (Quality Assurance Framework, QAF). Käytännesäännöt koskevat tilastoviranomaisten riippumattomuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä prosessien ja julkaistavan tiedonlaatua. Periaatteet ovat yhteensopivat YK:n tilastokomission hyväksymien virallisen tilaston periaatteiden kanssa ja täydentävät niitä. Myös Suomen virallisen tilaston laatukriteerit ovat yhteensopivat Euroopan tilastojen käytännesääntöjen kanssa. Periaatteet ovat myös yhteensopivat Euroopan laatupalkintoperiaatteiden (EFQM) kanssa.

Asiasta kerrotaan enemmän Tilastokeskuksen laadunhallinnan sivulla.

Tilastokeskuksessa tehdään vuosittain tilastojen läpivalaisuja, joilla osaltaan varmistetaan tilastojen laatua.
Teollisuuden ja kaupan varastotilasto on virallinen tilasto. Suomen virallinen tilasto (SVT) on yhteiskunnan kehitystä ja tilaa kuvaavien tilastojen kattava kokoelma. Siihen kuuluu lähes 300 tilastoa 26 aihealueelta. Suomen virallisen tilaston tuottajat ovat hyväksyneet yhteisen laatulupauksen, jossa sitoudutaan yhteisiin laatutavoitteisiin ja yhteisiin laadun varmistustoimenpiteisiin. Suomen virallisen tilaston laatukriteerit ovat yhteensopivat Euroopan tilastojen käytännesääntöjen kanssa. Tilastoissa noudatettavia hyviä käytäntöjä esitellään Tilastokeskuksen Laatua tilastoissa - käsikirjassa.

Käyttäjien käyttöoikeudet

Tiedot julkaistaan kaikille osapuolille samanaikaisesti tilaston verkkosivulla http://stat.fi/til/tva/index.html. Kenelläkään ei ole pääsyä julkistuksen tietoihin ennen virallista julkistuspäivää.
 

Tilaston asiantuntijat

Petri Koivisto
aktuaari
029 551 3669

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.