19.8.2022 voimassa ollut dokumentaatio

Tilaston perustiedot

Yleiskuvaus

Tilastossa esitetään kunkin toimialan (64 toimialaluokkaa) ja kotitalouksien maksamat ympäristöverot. Ympäristöverot jaetaan neljään luokkaa, energiaveroihin, liikenneveroihin, päästöveroihin ja resurssiveroihin. Energiaveroihin kuuluvat polttoaineista maksettavat verot, sähkövero sekä huoltovarmuusmaksut. Myös päästökauppaan kuuluvat päästöoikeudet ovat osa energiaveroja. Päästöveroja ovat pakkauksiin kohdistuvat verot, öljynsuoja- ja öljyjätemaksut sekä vesiensuojelumaksut ja jätevero. Liikenneverot käsittävät auto- ja ajoneuvo- sekä moottoriajoneuvoveron. Resurssiveroihin kuuluvat metsästyksen ja kalastuksen lupamaksut. Verojen, mm. energiaverojen palautukset on huomioitu toimialojen maksamissa veroissa.

Tilaston kuvaus

Tilasto kuvaa Suomea kotipaikkanaan pitävien talousyksiköiden (yritykset, julkiset toimijat ja kotitaloudet) maksamia ympäristöveroja jaettuina toimialoille ja kotitalouksille. Ympäristöverot jaetaan neljään luokkaa, energiaveroihin, liikenneveroihin, päästöveroihin ja resurssiveroihin. Ympäristöveroihin luetaan kaikki verot, jotka kohdistuvat fyysisiin suureisiin, jolla on haitallinen vaikutus ympäristöön, ja jotka on määritelty kansantalouden tilinpidossa veroiksi.

Tilaston perusjoukko

Tilaston perusjoukkoon kuuluvat kaikki talousyksiköt, joiden kotipaikka on Suomi.

Tilastoyksikkö

Tilaston perusyksikkö on toimiala/kotitalous tilastossa käytetyllä tarkkuustasolla. Tilastossa käytettävät tiedot koostuvat kansantalouden tilinpitoa varten kerätyistä tiedoista.

Mittayksikkö

Mittayksikkönä tilastossa ovat eurot. Maksetut verot ilmoitetaan miljoonina euroina.

Viiteajankohta

Tilaston viiteajankohta on vuosi. Tiedot julkaistaan 16 kuukautta tilastovuoden päättymisen jälkeen.

Viitealue

Tilasto koskee koko Suomen aluetta, ja suomalaisten talousyksiköiden osalta myös ulkomailla tapahtuvaa toimintaa.

Kattavuus

Tilasto kattaa kaikki toimialat sekä kotitaloudet. Se kattaa kaikkien suomalaisten talousyksiköiden maksamat ympäristöverot.

Ajallinen kattavuus

Tilasto kattaa aikasarjan vuodesta 2008 alkaen. Uusimman vuoden tiedot julkaistaan 16 kuukautta tilastovuoden päättymisen jälkeen. Uuden julkaisun yhteydessä myös aiempien vuosien tiedot päivittyvät.

Jakelutiheys

Tiedot julkaistaan vuosittain samaan aikaan 16 kuukautta tilastoitavan vuoden päättymisen jälkeen. Poikkeustapauksissa virheellisiä tietoja saatetaan korjata muinakin ajankohtina korjausjulkistuksella. Aikaisempien vuosien revisioinnit tapahtuvat normaalien julkistusten yhteydessä.

Käsitteet

Ajoneuvoperusteiset verot

Ajoneuvoveroperusteiset verot ovat moottoriajoneuvoista perittäviä ympäristöveroja. Ajoneuvoperusteisia veroja Suomessa ovat autovero, ajoneuvovero ja moottoriajoneuvovero.

Energiavero

Energiavero on energia-aineiden, energian tuotannon ja kulutuksen ympäristövero. Energiaveroiksi Suomessa lasketaan liikennepolttoaineiden, kevyen ja raskaan polttoöljyn, kivihiilen, polttoturpeen, maakaasun sekä sähkön perus- ja lisäverot sekä näiden huoltovarmuusmaksut.

Liikennepolttoainevero

Liikennepolttoaineiden vero on bensiinin ja dieselöljyn perus- ja lisävero sekä näiden huoltovarmuusmaksut.

Maatalouden maksut

Maatalouden ympäristöveroihin luetaan Suomessa torjunta-ainemaksu ja vuoteen 1994 asti peritty lannoitevero.

Toimiala

Toimialaluokitus jaottelee yksiköt toimialaluokkiin niiden pääasiallisen taloudellisen toiminnan mukaan. Pääasiallista toimintaa on se, jolla tuotetaan suurin osa yksikön arvonlisäyksestä eli jalostusarvosta. Luokituksena käytetään Euroopan yhteisön tilastollisesta toimialaluokituksesta (NACE) johdettua Suomen kansallista versiota (TOL).

Ympäristö

Ympäristö-käsitteellä tarkoitetaan niitä fyysisiä, sosiaalisia ja kulttuuritekijöitä, jotka kuuluvat luontoon tai rakennettuun ympäristöön ja joiden kanssa ihminen on vuorovaikutuksessa. Ympäristö nähdään ennen kaikkea ihmisen elinympäristönä, jonka tilaan ja laatuun ihmisen toiminta vaikuttaa myönteisesti tai kielteisesti.

Ympäristöperusteinen palvelumaksu

Ympäristöperusteisia palvelumaksuja ovat Suomessa vastikkeelliset kunnalliset vesi- ja jätevesimaksut sekä jätehuoltomaksut.

Ympäristöperusteiset verot ja maksut

Ympäristöperusteiset verot ja maksut on yleisnimitys valtion ympäristöveroille, veroluonteisille maksuille sekä ympäristöperusteisille palvelumaksuille.

Ympäristövero

Ympäristöverojen määrittelyssä lähdetään siitä, että veron tulee kohdistua sellaiseen mitattavaan fyysiseen suureeseen, jolla on haitallinen vaikutus ympäristöön. Määrittelyssä keskeistä on veropohja, ei veron luonne.

Tarkkuus, luotettavuus ja oikea-aikaisuus

Tarkkuus ja luotettavuus yleisesti

Tilasto on pääasiassa muista tilastoista johdettu tilasto. Siksi lähdetilastojen laadulla on ratkaiseva merkitys tilaston luotettavuuden kannalta. Koska lähdetilastoja on erityyppisiä, epävarmuustekijöitäkin on monenlaisia. Jossain tapauksissa tiettyjen tiedot maksetuista ympäristöveroista lähdeaineistoissa voivat tarkentua tai päivittyä. Myös verojen jakauma eri toimialoille voi lähdeaineistossa tarkentua tai laskentamenetelmä päivittyä.

Oikea-aikaisuus

Tilaston tiedot julkaistaan 16 kuukautta tilastoitavan vuoden päättymisen jälkeen.

Täsmällisyys

Tiedot julkaistaan 16 kuukautta tilastoitavan vuoden päättymisen jälkeen, mikä vastaa asetuksessa määriteltyä aikataulua tietojen raportoimisesta Eurostatille.

Vertailukelpoisuus

Maantieteellinen vertailukelpoisuus

Tilasto perustuu EU:n ympäristötilinpitoa koskevaa asetukseen (N:o 691/2011, 538/2014) ja sen täytäntöönpanoasetus (N:o 2174/2015). Tilasto vastaa siten tiedoiltaan ja rakenteeltaan muissa EU-maissa julkaistavia tilastoja. Asetuksen määritelmät seuraavat myös kansainvälistä YK:n määrittämää ympäristötilinpidon tilastokehikkoa (System of Environmental Economic Accounting, SEEA), ja tilasto on siten pääosin vertailukelpoinen myös EU:n ulkopuolella tuotettaviin SEEA:n mukaisiin ympäristövero -tilastoihin.

Ajallinen vertailukelpoisuus

Ympäristöverot-tilasto on uudistettu vuotta 2020 koskevan julkistuksen yhteydessä. Tilaston laskentaa ja lähdeaineistoja on uudistettu, ja samalla tietoja aikaisemmilta vuosilta on päivitetty ja tarkennettu. Tähän julkistukseen on laskettu tiedot uusilla menetelmillä vuodesta 2016 eteenpäin, minkä vuoksi sitä vanhemmat vuodet vuoteen 2008 asti eivät ole täysin vertailukelpoiset uudempien vuosien kanssa.

Tilastojen välinen yhtenäisyys

Tilaston tiedot ovat vertailukelpoisia muihin veroja koskeviin tilastoihin. Tilastossa käytettävä toimialaluokitus vastaa muissa ympäristötilinpidon ja kansantalouden tilinpidon tilastoissa käytettäviä luokituksia, ja voidaan siten yhdistää niihin.

Yhtenäisyys kansantalouden tilinpidon kanssa

Tilasto kattaa kaikkien suomalaisten talousyksiköiden toiminnan Suomessa ja ulkomailla, ja on siten yhdistettävissä kansantalouden tilinpitoon. Yhdistäminen voidaan tehdä koko kansantalouden tai yksittäisen toimialan tasolla.

Sisäinen yhtenäisyys

Tilaston tiedot ovat vertailukelpoisia muihin veroja koskeviin tilastoihin. Tilastossa käytettävä toimialaluokitus vastaa muissa ympäristötilinpidon ja kansantalouden tilinpidon tilastoissa käytettäviä luokituksia, ja voidaan siten yhdistää niihin.

Lähdeaineistot ja tiedonkeruut

Lähdeaineistot

Tilasto on pääosin muista tilastoista koottu makrotilasto, eikä sillä ole omaa tiedonkeruuta tai otostutkimusta. Tilaston merkittävimmät lähdeaineistot ovat Tilastokeskuksessa kansantalouden tilinpidon verotilastot ja tarjonta- ja käyttötaulukot ja Veron energiaveroja koskevat aineistot. Lisäksi tilastossa hyödynnetään Trafin ajoneuvoverotietoja sekä valtion tilinpäätöksen tietoja.

Tiedonkeruumenetelmä

Tilastolla ei ole omaa tiedonkeruuta. Tilasto on pääosin muista tilastoista koottu makrotilasto.

Tiedonkeruun tiheys

Tilastossa käytetyt tiedot perustuvat vuosittain kerättäviin tietoihin.

Tilastollinen tietosuoja

Tilastotarkoituksiin kerätyn tiedon tietosuoja taataan ehdottomasti tilastolain (280/2004), henkilötietolain (532/1999) ja lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) sekä EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) vaatimusten mukaisesti. Tietoaineistot on suojattu käsittelyn kaikissa vaiheissa tarvittavin fyysisin ja teknisin ratkaisuin. Tilastokeskus on laatinut yksityiskohtaiset määräykset ja ohjeet tietojen luottamukselliseen käsittelyyn. Henkilökunnalla on pääsy vain työtehtävien kannalta välttämättömiin tietoihin. Tiloihin, joissa yksikkötason aineistoa käsitellään, ei ulkopuolisilla ole pääsyä. Henkilökunnan jäsenet ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen palvelukseen tullessaan. Tietosuojan tahallisesta rikkomisesta seuraa rangaistus.

Menetelmät

Tiedon käsittely

Tilaston aineisto ja perustiedot muodostuvat kansantalouden tilinpidon tilastoista, Trafin ajoneuvoverotiedoista ja valtion tilinpäätöksen tiedoista. Tietoja laskemalla ja yhdistelemällä voidaan aggrekoidut verotiedot laskea yksityiskohtaisemmalla tasolla.

Aineiston/datan validointi

Tilasto on pääosin muista tilastoista koottu makrotilasto, eikä siksi erillistä validointia lähdeaineistolle suoriteta. Tilastossa julkaistuja tietoja verrataan kansantalouden tilinpidossa julkaistuihin tietoihin ja niiden oikeellisuus sekä vastaavuus tarkistetaan.

Menetelmädokumentointi

Tilaston perustuu kansainväliseen manuaaliin, joka on saatavilla Eurostatin sivuilta https://ec.europa.eu/eurostat/web/environment/methodology

Periaatteet ja linjaukset

Organisaatio

Tilastokeskus

Organisaatioyksikkö

Taloustilastot

Toimintavaltuudet

Tilastojen laadintaa ohjaa valtion tilastotoimen yleislaki, tilastolaki (280/2004, muut 361/2013). Tiedonantajilta kerätään vain ne välttämättömät tiedot, joita ei saada hallinnollisista aineistoista. Indeksisarjat julkaistaan niin, että niistä ei voida päätellä yksittäisen yrityksen tietoja tai kehitystä.

Lainsäädäntö ja muut sopimukset

Tilasto on osa kansainvälistä ympäristötilinpidon tilastointikehikkoa (System of Environmental Economic Accounting, SEEA), joka tarkastelee ympäristön ja talouden vuorovaikutusta. EU:n asetus ympäristötilinpidosta (N:o 691/2011, 538/2014) ja sen täytäntöönpanoasetus (N:o 2174/2015) velvoittavat EU:n jäsenmaita tilastoimaan ympäristöverot -tilastoa tilastovuodesta 2008 alkaen. Ympäristötilinpidon päämäärä on ympäristön ja talouden vuorovaikutusten tilastollinen kuvaus, joka noudattaa pääosin kansantalouden tilinpidon peruskehikkoa ja luokituksia.

Tilastojen laadintaa ohjaa valtion tilastotoimen yleislaki, tilastolaki (280/2004, muut 361/2013). Tiedonantajilta kerätään vain ne välttämättömät tiedot, joita ei saada hallinnollisista aineistoista. Indeksisarjat julkaistaan niin, että niistä ei voida päätellä yksittäisen yrityksen tietoja tai kehitystä.

Tietosuojaperiaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyn tiedon tietosuoja taataan ehdottomasti tilastolain (280/2004), henkilötietolain (532/1999) ja lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) sekä EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) vaatimusten mukaisesti. Tietoaineistot on suojattu käsittelyn kaikissa vaiheissa tarvittavin fyysisin ja teknisin ratkaisuin. Tilastokeskus on laatinut yksityiskohtaiset määräykset ja ohjeet tietojen luottamukselliseen käsittelyyn. Henkilökunnalla on pääsy vain työtehtävien kannalta välttämättömiin tietoihin. Tiloihin, joissa yksikkötason aineistoa käsitellään, ei ulkopuolisilla ole pääsyä. Henkilökunnan jäsenet ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen palvelukseen tullessaan. Tietosuojan tahallisesta rikkomisesta seuraa rangaistus.

Tietosuoja ja -turva tietoja käsiteltäessä

Tietoaineistot on suojattu käsittelyn kaikissa vaiheissa tarvittavin fyysisin ja teknisin ratkaisuin. Laskenta-aineiston yksikkökohtaiset tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsittelevät vain ne henkilöt, jotka tietoja työssään tarvitsevat. Tietojen käyttö on rajattu käyttövaltuuksin. Tilasto muodostuu käsittelemällä lukuisaa joukkoa eri tilastoja ja muita tietolähteitä. Prosessissa tapahtuva tietojen aggregoituminen, tietojen laatuun liittyvä laadinnanaikainen arviointi, lähteiden yksityiskohtainen priorisointi ja kokonaistasoon tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet tuottavat lopputuloksen, joka ei mahdollista yksittäisten tiedontuottajien tunnistamista. Mikäli aineistoon muodostuu vaaditulla raportointitarkkuudella tietoja, joista yksittäinen toimija on mahdollista erottaa, merkitään kyseinen tieto luottamukselliseksi, eikä sitä julkisteta.

Julkistamispolitiikka

Tilastokeskuksen julkistamiskalenterissa kerrotaan etukäteen kaikki vuoden aikana julkaistavat tilastotiedot ja julkaisut. Tilastojulkistukset löytyvät kohdasta tilastokohtaiset julkaisut. Tilastotiedot julkistetaan internetissä klo 8, ellei toisin mainita. Kalenteria päivitetään arkipäivisin. Tilastokeskuksen seuraavan vuoden julkistamiskalenteri julkaistaan vuosittain joulukuussa.
Uusimman vuoden tiedot julkaistaan noin 16 kuukautta tilastoitavan vuoden päättymisen jälkeen.

Tietojen jakaminen

Tiedot julkaistaan tilastokeskuksen verkkosivuilla noin 16 kuukautta tilastoitavan vuoden päättymisen jälkeen. EU:n ympäristötilinpito asetuksen (N:o 691/2011, 538/2014) mukaisesti tiedot toimitetaan Eurostatille 16 kuukautta tilastoitavan vuoden päättymisen jälkeen. Eurostat julkaisee tiedot omilla sivuillaan yhdessä muiden EU-maiden tietojen kanssa muutama kuukausi tietojen toimituksen jälkeen.

Saatavuus ja selkeys

Tilastotiedot julkaistaan tietokantataulukoina StatFin-tietokannassa. Tietokanta on tietojen ensisijainen julkaisupaikka, ja uudet tiedot päivitetään ensimmäisenä tietokantaan. Tilastotietojen julkistuksessa voidaan päivittää olemassa olevia tietokantataulukoita uusilla tiedoilla tai julkaista kokonaan uusia tietokantataulukoita.  

StatFin-tietokannassa julkaistavien tilastotietojen rinnalla verkkopalvelussa julkaistaan yleensä tiedote keskeisimmistä tiedoista. Jos julkistus sisältää useamman viiteajankohdan tietoja (esim. kuukausi- ja vuositietoja), julkistetaan verkkopalvelussa näiden tiedot yhteen kokoava katsaus. Sekä tiedotteeseen että katsaukseen listataan julkaisuhetkellä päivittyneet tietokantataulukot. Tilastotietoja voidaan julkaista joissain tapauksissa myös pelkkinä tietokantajulkistuksina StatFin-tietokannassa. Näiden niin kutsuttujen tietokantajulkistusten yhteydessä ei julkaista tiedotetta tai katsausta.

Tiedotteet ja tietokantataulukot julkaistaan kolmella kielellä, suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tiedotteiden kieliversiot voivat olla suomenkielistä suppeampia.

Julkistuksiin ja tietokantataulukoihin liittyvistä aikataulumuutoksista ja korjauksista viestitään muutostiedotteilla verkkopalvelussa.

Yksikkötason aineistojen saatavuus

Julkaistu tarkkuustaso on tarkin saatavilla oleva.

Tietojen revisioitumislinjaukset

Jo julkistettujen tilastotietojen tarkentuminen eli revisio on osa normaalia tilastotuotantoa ja merkitsee laadun parantumista. Periaatteena on, että tilastotiedot perustuvat parhaaseen saatavilla olevaan aineistoon ja tietoon tilastoitavasta ilmiöstä. Toisaalta tarkentumisesta pyritään tiedottamaan mahdollisimman läpinäkyvästi ennakkoon. Ennakkoviestinnällä varmistetaan, että käyttäjät pystyvät varautumaan tietojen tarkentumiseen.

Tilastojulkistusten tietojen tarkentumisen taustalla on useimmiten aineiston täydentyminen. Tällöin uusi, revisioitu tilastoluku perustuu laajempaa tietopohjaan ja kuvaa ilmiötä entistä tarkemmin.

Tilaston tietojen tarkentuminen voi liittyä myös käytettävään laskentamenetelmään, kuten lukujen vuosittaiseen täsmäytykseen tai painorakenteen päivitykseen. Myös perusvuoden ja käytettyjen luokitusten muutoksesta aiheutuu tietojen tarkentumista.

Laadunhallinta

Tilastokeskus noudattaa tilastoja laatiessaan Euroopan tilastojen käytännesääntöjä (Code of Practice, CoP) ja niihin pohjautuvaa laadunvarmistuskehikkoa (Quality Assurance Framework, QAF). Käytännesäännöt koskevat tilastoviranomaisten riippumattomuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä prosessien ja julkaistavan tiedonlaatua. Periaatteet ovat yhteensopivat YK:n tilastokomission hyväksymien virallisen tilaston periaatteiden kanssa ja täydentävät niitä. Myös Suomen virallisen tilaston laatukriteerit ovat yhteensopivat Euroopan tilastojen käytännesääntöjen kanssa. Periaatteet ovat myös yhteensopivat Euroopan laatupalkintoperiaatteiden (EFQM) kanssa.

Asiasta kerrotaan enemmän Tilastokeskuksen laadunhallinnan sivulla.

Tilastokeskuksessa tehdään vuosittain tilastojen läpivalaisuja, joilla osaltaan varmistetaan tilastojen laatua.

Laadun arviointi

Suomen virallinen tilasto on yhteiskunnan kehitystä ja tilaa kuvaavien tilastojen kattava kokoelma. Siihen kuuluu lähes 300 tilastoa 26 aihealueelta. Suomen Ohje 6.2.2020 12 (19) virallisen tilaston tuottajat ovat hyväksyneet yhteisen laatulupauksen, jossa sitoudutaan yhteisiin laatutavoitteisiin ja yhteisiin laadun varmistustoimenpiteisiin. Suomen virallisen tilaston laatukriteerit ovat yhteensopivat Euroopan tilastojen käytännesääntöjen kanssa. Tilastoissa noudatettavia hyviä käytäntöjä esitellään Tilastokeskuksen Laatua tilastoissa - käsikirjassa.
SVT-laatukriteerit ja laatuselostesuositus

Laadunvarmistus

Tilastokeskus noudattaa tilastoja laatiessaan Euroopan tilastojen käytännesääntöjä (Code of Practice, CoP) ja niihin pohjautuvaa laadunvarmistuskehikkoa (Quality Assurance Framework, QAF). Käytännesäännöt koskevat tilastoviranomaisten riippumattomuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä prosessien ja julkaistavan tiedonlaatua. Periaatteet ovat yhteensopivat YK:n tilastokomission hyväksymien virallisen tilaston periaatteiden kanssa ja täydentävät niitä. Myös Suomen virallisen tilaston laatukriteerit ovat yhteensopivat Euroopan tilastojen käytännesääntöjen kanssa. Periaatteet ovat myös yhteensopivat Euroopan laatupalkintoperiaatteiden (EFQM) kanssa.

Asiasta kerrotaan enemmän Tilastokeskuksen laadunhallinnan sivulla.

Tilastokeskuksessa tehdään vuosittain tilastojen läpivalaisuja, joilla osaltaan varmistetaan tilastojen laatua.

Käyttäjien käyttöoikeudet

Tiedot julkaistaan kaikille käyttäjille samanaikaisesti. Erityistapauksissa tietoja voidaan luovuttaa ns. embargo-periaatteella ennen virallista julkistamisaikaa.

Tilaston asiantuntijat

Juuso Peltola
yliaktuaari
029 551 2330

Etsitkö aiemmin julkaistua dokumentaatiota?

Ennen 5.4.2022 julkaistu dokumentaatio löytyy tilaston arkistosivuilta.

Siirry arkistosivuille

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.