Tutkimusaineistojen ja -palveluiden hinnoittelu

Hinnat ovat voimassa vuonna 2023. Käyttölupien ja valmisaineistojen hinnat ovat julkisoikeudellisia suoritteita, joista ei peritä arvonlisäveroa. Muut hinnat ovat liiketaloudellisesti hinnoiteltuja maksullisia suoritteita, joihin lisätään arvonlisävero 24 %. Hinnaston hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta vuodelle 2023.

Käyttölupien hinnat

Käyttölupa   Hinta, alv 0 %
Vähäinen käyttöluvan muutos
 • Käyttäjiä koskevat muutokset.
 • Käyttöluvan voimassaolon jatko.
350 €
Normaali käyttölupa  (valmistelu vie alle 7 tuntia)
 • Luovutettavat aineistot, mm. kuolemansyyaineistot lääketieteellisiin tutkimuksiin.
 • Luovutettavien anonymisoitujen palveluaineistojen käyttöluvat.
 • Etäkäytön aineistojen yksinkertaiset käyttöluvat, kuten valmisaineistojen yksinkertaiset luvat.
 • Etäkäytön aineistojen pienet laajennukset.
 • Ulkopuolisen aineiston lisääminen etäkäyttöön.
500 €

Laaja käyttölupa

(valmistelu vie 7–14 tuntia)

 • Etäkäytön räätälöityjen aineistojen luvat.
 • Valmisaineistojen käyttöluvat, jotka vaativat laajempia selvityksiä.
 • Ulkopuolisen aineiston lisääminen, joka vaatii selvityksiä.
1000 €

Hyvin laaja käyttölupa

(valmistelu vie yli 14 tuntia)

 • Haastavia tietosuojaselvityksiä tai muita haastavia selvityksiä.
 • Paljon selvitystä vaativia ulkopuolisia aineistoja.
2000 €

Käyttöluvan käsittelykulut laskutetaan riippumatta hakemuksen hyväksymisestä. Käsittelyn aloittamisen jälkeen peruutetusta tai täydentämättä jätetystä hakemuksesta veloitetaan tehtyä työmäärää vastaava osuus. 

Opinnäytetyöhön liittyvä käyttölupa

Hakemus koskee yhden opinnäytetyön tuottamista. Jos hankkeessa tuotetaan useita opinnäytetöitä tai muita opinnäytetyöhön liittymättömiä tuotoksia, kyseessä on normaali tai laaja käyttölupa. Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Tilastokeskus perii valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitetun omakustannusarvoa alemman maksun, ovat opinnäytetyöhön liittyvät käyttölupapäätökset luvanhakijalle.

Palveluhinnat

Palvelu

Hinta (+ alv 24 %)

Työn tuntihinta 105 € / tunti
Laskun jako useammalle organisaatiolle 105 €
Tutkimuspalvelusopimuksen uusiminen asiakkaasta johtuvasta syystä (esim. muutos laskun maksajaan) 105 €
Tutkimuslaboratorion työpisteen vuokraus 70 € / päivä
Tutkimushankkeen etäkäytön avaaminen sulkemisen jälkeen uudelleen 350 €

Räätälöitävät aineistot

Tutkimusaineistojen laatiminen ja käsittely hinnoitellaan työn vaativuuden ja laajuuden mukaan.

Valmisaineistot

Valmisaineistoista laskutetaan vuosimaksu tai kertamaksu riippuen siitä, onko käyttölupa myönnetty jatkuvaan vai kertamaksulliseen aineistoon.

Kertamaksullinen valmisaineisto  

Kertamaksullinen aineisto tarkoittaa, että käyttäjä saa vuodeksi käyttöoikeuden kyseiseen valmisaineistomoduuliin aineiston toimittamisen ajankohdasta lähtien. Tänä aikana tietoja voi kopioida oman hankkeen työtilaan (W-levylle) FIONAssa. Kopioidut aineistot ovat hankkeen käytössä käyttöluvan voimassaolon ajan. Kertamaksullinen aineisto veloitetaan aineistokansion avaamisen yhteydessä. Mahdollisesta lisätilasta veloitetaan erikseen. Lisätilan hinta 120 €/200 GB/vuosi.

Jatkuva valmisaineisto

Jatkuva valmisaineisto tarkoittaa, että jatkuvalla vuosimaksulla tutkimushanke saa käyttöoikeuden valmisaineistomoduuliin ja siihen tuleviin päivityksiin hankkeen käyttöluvan voimassaolon ajaksi.

Jatkuvista valmisaineistoista peritään vuosimaksua ja ne tilataan sopimuksen voimassaoloajaksi, kuitenkin vähintään vuodeksi. Jatkuvien valmisaineistojen muuttamisesta ei-päivittyväksi voidaan sopia aikaisintaan vuoden kuluttua sopimuksen tekemisestä.

Hanke, jolla on käytössään kertamaksullinen valmisaineisto, voi siirtyä käyttämään jatkuvaa valmisaineistoa käyttöluvan päivityksen kautta (eli toimittamalla käyttöluvan laajennushakemuksen Tilastokeskukseen). 

Ennen 1.1.2022 avattujen valmisaineistojen päivitykset päättyivät tammikuun 2022 aikana. Aineistot säilyvät hankkeiden käytössä kyseisen päättymisajankohdan mukaisina voimassaolevan käyttöluvan ajan.

Valmisaineistojen hinnat

Aineisto Hinta, alv 0 % 
Kertamaksullinen valmisaineisto 500 € / aineisto
Jatkuvan valmisaineiston vuosimaksu 500 € / vuosi / aineisto

Mikrosimulointi ja tulonjakotilaston aineistot

Aineisto Hinta, alv 0%
SISU-rekisteriaineisto  500 € / vuosi
Aineisto Hinta (+alv 24 %)
SISU-rekisteriaineisto, 15 prosentin otokset jokaiselle aineistovuodelle  Etäkäytön hinnoittelu

SISU-rekisteriaineisto, erillisotos

1000 € / aineistovuosi

Tulonjakotilaston palveluaineiston peruspaketti: Henkilö- ja kotitaloustiedot sekä tulonimikkeistö 

500 € / aineistovuosi
 
Tulonjakotilaston lisäpaketit: elinolot, asuminen, etuudet, veromuuttujat, työssäkäynnin lisätiedot 100 € / lisäpaketti / aineistovuosi
 
Tulonjakotilaston lisäpaketti: Kelan lisätiedot 50 € / aineistovuosi

Etäkäyttö

Etäkäytöstä maksetaan tutkimushankekohtainen konepaketin käyttömaksu ja hankkeen käyttäjämäärään perustuva käyttäjämaksu. Tutkimushanke valitsee käyttöönsä sopivan konepaketin.

FIONA-etäkäytön hinnat

Tuote Hinta (+ alv 24 %)
Konepaketti S (8 GB RAM, 4 ydintä) 2800 € / vuosi    
Konepaketti M (16 GB RAM, 6 ydintä) 3500 € / vuosi
Konepaketti L (32 GB RAM, 8 ydintä) 4500 € / vuosi
Konepaketti XL (64 GB RAM, 8 ydintä) 6200 € / vuosi
Käyttäjämaksu 250 € / vuosi / hlö

Etäkäyttömaksut veloitetaan kaksi kertaa vuodessa, laskutuskausi on kuusi kuukautta: tammi-kesäkuun käyttö veloitetaan kesäkuussa ja heinä-joulukuun käyttö joulukuussa.

Jos konepaketti muuttuu laskutuskauden aikana, veloitetaan suurimman käytössä olleen konepaketin mukainen käyttömaksu.

Etäkäytön minimilaskutusajan pituus on yksi laskutuskausi. Minimilaskutus on siis kuuden kuukauden osuus vuosimaksusta. Kesken laskutuskauden aloitetuissa ja lopetetuissa etäkäyttösopimuksissa etäkäytön käyttömaksut suhteutetaan kuukausitasolle aloitus- ja lopetusajankohtien mukaisesti edellyttäen, että käyttö kestää vähintään yhden laskutuskauden ajan.

Käyttäjämäärään perustuva käyttäjämaksu määräytyy laskutuskauden aikana avattuina olleiden käyttäjätunnusten määrän mukaan.

Muut veloitukset etäkäyttöön liittyen

Tutkimushankkeelle varataan rajallinen määrä levytilaa, lisätilasta veloitetaan erikseen. Lisätilan hinta 120 €/200 GB/vuosi. 

Haastattelu- ja tutkimuspalvelut

Haastattelu- ja tutkimuspalveluiden tiedonkeruiden hinta muodostuu tiedonkeruun ja sisällön suunnittelun kustannuksista, tiedonkeruun kenttävaiheen kustannuksista sekä aineistojen käsittelyn ja muokkauksen kustannuksista.

Keskeisimpiä kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat tiedonkeruutapa (puhelinhaastattelu, käyntihaastattelu, postikysely, web-tiedonkeruu tai näiden yhdistelmä), kyselyn pituus ja otoskoko, lomakkeen ja tiedonkeruun suunnittelun vaatima työmäärä sekä aineiston toimitustapa (tiedosto, taulukot, taulukkoraportti, tutkimusraportti).

Tutkimusten hinnat vaihtelevat edellä mainituista tekijöistä johtuen muutamasta tuhannesta eurosta jopa satoihin tuhansiin euroihin.

Tutkimuksen toteutuksen eri vaihtoehdoista käydään aina alustavat neuvottelut kustannuksiin vaikuttavista olennaisimmista tekijöistä, minkä jälkeen voidaan antaa alustava kustannusarvio eri toteutusvaihtoehdoista. Lopullinen kustannusarvio tehdään, kun on löydetty asiakkaan tarpeisiin soveltuva toteutusvaihtoehto ja tutkimuksen yksityiskohdat ovat selvinneet.

Menetelmäpalvelut

Menetelmäpalveluiden hinnoitteluun sovelletaan tuntiveloitusta, jonka veroton hinta on 80 eurosta 140 euroon toimeksiannon laadusta riippuen. Suuremmissa hankkeissa voidaan käyttää myös kuukausiveloitusta.

Päivitetty 6.3.2023