Priser för undersökningsmaterial och -tjänster

Priserna gäller år 2021. Till priserna läggs moms på 24 %.

Undersökningsmaterial

Priser på tjänster

Framställningen och bearbetningen av undersökningsmaterial prissätts enligt utförda arbetstimmar. Datatekniska kostnader i samband med uppdraget läggs till kostnaderna för utfört arbete.

Tjänst Pris

Användningstillstånd, omfattar en timmes utredningsarbete

  • Behandlingskostnaden faktureras oberoende om ansökningen godkänns eller inte
  • En ansökan som inte slutförs eller som inte kompletteras efter att den har tagits till behandling, faktureras enligt utförd arbetsmängd
500 €
Arbetstimpris 105 € / timme
Utvidgning/förlängning av användningstillstånd 500 €
Delning av räkningen mellan flera organisationer 105 €
Hyrning av en arbetsstation i forskningslaboratoriet 70 € / dag
Återupptagande av distansanvändning av ett forskningsprojekt efter nedläggning 350 €

Färdiga material

Priset på färdiga material baserar sig på underhåll av material och den arbetsmängd som materialet kräver inom kundbetjäningen.

Material Katalog Pris
EDUC studerande EDUC_OPISK 300 €
EDUC gemensam ansökan på andra stadiet EDUC_TYHR 300 €
EDUC examensregister EDUC_TREK 300 €
EDUC resultaten av studentskrivningarna (SEN) EDUC_YTL 500 €
FIRM uppgifter om regional företagsverksamhet FIRM_PROD 300 €
FIRM globala värdekedjor och flytt av verksamhet FIRM_GVC 300 €
FIRM nyttigheter: produkter samt ämnen och varor FIRM_COMMOD 300 €
FIRM ICT-material FIRM_ICT 300 €
FIRM forsknings- och utvecklingsverksamhet, innovationer FIRM_RDINNO 300 €
FIRM periodskattematerial FIRM_VAT 300 €
FIRM konkurser, företagssaneringar FIRM_BANKR 300 €
FIRM koncerner FIRM_GROUP 300 €
FIRM konsumentprisindexets material FIRM_CPI 300 €
FIRM grunddata om juridiska enheter FIRM_BASE 300 €
FIRM patentering FIRM_PAT 300 €
FIRM familjeföretagsmaterial FIRM_FAMBUS 300 €
FIRM finländska dotterbolag utomlands FIRM_OFATS 300 €
FIRM utrikeshandel med varor och tjänster FIRM_TRADE 300 €
FIRM varutransporter inom vägtrafiken FIRM_TRANS 300 €
FIRMAS bokslutsmaterial FIRM_FSS 300 €
FIRM företagsspecifika personalegenskaper och företagens yrkesstrukturer FIRM_EMPENT 300 €
FIRM material över arbetsplatser och arbetarflöden, personalegenskaper efter arbetsställe och arbetsställenas yrkesstrukturer FIRM_EMPEST 300 €
FIRM utländskt innehav FIRM_IFATS 300 €
FIRM företagsregistrets arbetsställen FIRM_ESTAB 300 €
FIRM företagsregistrets företag FIRM_ENTER 300 €
FIRM uppgifter om företagens demografi FIRM_DEMOG 300 €
FIRM företagsstöd FIRM_SUBSID 300 €
FLOWN ägaruppgifter FLOWN 300 €
FOLK sammanboende FOLK_ASLII 300 €
FOLK uppgifter om bostadshushåll FOLK_ASKUN 300 €
FOLK perioduppgifter FOLK_JAKSOT 300 €
FOLK barn-föräldrar samt barn-förälder-år FOLK_LAPS 150 €
FOLK flyttningar FOLK_MUUTTO 300 €
FOLK uppgifter om familjer FOLK_PERH 300 €
FOLK primäruppgifter FOLK_PERUS 300 €
FOLK inkomstuppgifter FOLK_TULO 300 €
FOLK examina FOLK_TUTK 300 €
FOLK sysselsättningsuppgifter FOLK_TKT 300 €
FOLK folkräkningens urvalsmaterial för år 1950 FOLK_VL50 300 €
FOLK totalmaterial från folkräkningen för åren 1970, 1975, 1980 och 1985 FOLK_VL7085 300 €
INFRA Positionsdatamodul INFRA_SIJAINTI 150 €
PRH uppgifter om ansvarspersoner i handelsregistret PRH_BOARD 300 €
SES lönestruktur SES 1000 €
SURV arbetskraftsundersökningens intervjumaterial SURV_TYTI första året 500 €,
följande åren 400 € samt övriga kostnader (300 € eller timprissättning om registersammanslagning ingår)
TAX inkomstregistrets förmånsuppgifter TAX_BENEFIT 500 €
TAX inkomstregistrets inkomstuppgifter TAX_INCOMES 500 €
TAX arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan till skatteförvaltningen TAX_XPER 300 €
TEM/URA-material Tem_URA 500 €
TEM Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik: Arbetsplats Tem_tyopaikka 300 €
TEM Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik: Arbetsförmåga Tem_tyokunto 300 €
TEM Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik: Arbetssökande Tem_tyonhakija 300 €
ANM Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsmaterial: Arbetssökning Tem_tyonhaku 300 €
TRAFI motorfordonsbeståndet, uppgifter om ägare/innehavare TRAFI_omistaja Prissättning för virtuell maskin vid distansanvändning
TRAFI motorfordonsbeståndet, uppgifter om fordon TRAFI_ajoneuvo Prissättning för virtuell maskin vid distansanvändning
TULLI utrikeshandel med varor TULLI_ENTER 300 €
TULLI uppgifter på varunivå TULLI_COMMOD 300 €

Mikrosimuleringsmaterial

Material Pris
SISU-registermaterial, urval på 15 procent för varje materialår Prissättning för virtuell maskin vid distansanvändning
SISU-registermaterial, separat urval 1000 €/materialår
Mikrosimuleringsversion av konsumtionsundersökningens servicematerial år 2012 material (båda versionerna): 3 900 €;
år 2016 material: 3900 €;
allt material: 5175 €

Distansanvändning

Priser för virtuella maskiner

Virtuell maskin Pris
S (8 GB ramp, 4-kärnig) 2250 €/år
M (16 GB ramp, 6-kärnig) 2750 €/år
L (32 GB ramp, 8-kärnig) 3500 €/år
XL (64 GB ramp, 8-kärnig) 4800 €/år

Avgifterna för distansanvändning debiteras två gånger per år, faktureringsperioden är sex månader: användningen mellan januari och juni debiteras i juni och användningen mellan juli och december i december.

Om den virtuella maskinen ändras under faktureringsperioden, debiteras en användaravgift enligt det största maskinpaketet som använts.

Minimilängden för fakturering av distansanvändning är en faktureringsperiod (januari–juni/juli–december). Minimifaktureringen är alltså sex månaders andel av årsavgiften. Om distansanvändningen inletts eller avslutats under pågående faktureringsperiod ställs avgiften i relation till månadsnivån enligt start- och slutdatum, förutsatt att användningen varar minst en hel faktureringsperiod.

Övriga avgifter för distansanvändning

För forskningsprojektet reserveras en begränsad mängd hårddiskutrymme, för extra diskutrymme debiteras separat. Pris på tilläggsutrymme 120 €/200 GB/år. I priset ingår öppningsavgiften för det första året.

Kostnaderna för datamaterialet debiteras enligt prislistan för undersökningsmaterial.

Intervju- och undersökningstjänster

Priset på datainsamlingarna för intervju- och undersökningstjänster består av kostnaderna för datainsamlingen och planeringen av innehållet, kostnaderna för fältskedet i datainsamlingen samt kostnaderna för behandling och bearbetning av materialen.

De viktigaste faktorerna som påverkar kostnaderna är datainsamlingssättet (telefonintervju, besöksintervju, postenkät, webbinsamling eller en kombination av dessa), längden på enkäten och storleken på urvalet, den arbetsmängd som behövs för planering av blanketten och datainsamlingen samt leveranssättet för materialet (fil, tabeller, tabellrapport, undersökningsrapport).

På grund av ovan nämnda faktorer varierar priserna på undersökningarna från några tusen euro till rentav flera hundratusen euro. Förhandlingar förs alltid på förhand om de olika undersökningsalternativen och de viktigaste faktorer som påverkar kostnaderna, varefter Statistikcentralen kan ge en preliminär kostnadsberäkning för olika genomförandesätt. Den slutliga kostnadsberäkningen görs när man har hittat ett alternativ som lämpar sig för kundens behov och när detaljerna för undersökningen har klarlagts.

Metodtjänster

På prissättningen av metodtjänster tillämpas timdebitering. Det skattefria priset är från 80 euro till 140 euro beroende på uppdragets art. Ifråga om större projekt kan man också använda månadsdebitering.

Senast uppdaterad 8.10.2021