Priser för forskningsmaterial och -tjänster

Priserna gäller år 2023. Priserna på användningstillstånd och färdigt material är offentligrättsliga prestationer för vilka ingen mervärdesskatt tas ut. De övriga priserna är prissatta enligt företagsekonomiska principer och till dem tillsätts 24 % mervärdesskatt. Priserna i prislistan inkluderar inte moms.

Finansministeriets förordning om Statistikcentralens avgiftsbelagda prestationer 2023.

Priser på användningstillstånd

Användningstillstånd   Pris, moms 0 %
Mindre ändring av användningstillstånd
 • Ändringar som gäller användarna.
 • Förlängning av användningstillstånd.
350 €
Normalt användningstillstånd (förberedelserna tar mindre än 7 timmar)
 • Material som ska överlåtas, t.ex. dödsorsaksmaterial för medicinsk forskning.
 • Användningstillstånd till anonymiserat servicematerial som ska överlåtas.
 • Enkla användningstillstånd för distansanvändning av material, till exempel enkla tillstånd för användning av färdigt material.
 • Små utvidgningar av material för distansanvändning.
 • Tillägg av externt material till distansanvändning.
500 €
Omfattande användningstillstånd (förberedelserna tar 7–14 timmar)
 • Användningstillstånd för material som skräddarsys för distansanvändning.
 • Licenser för färdigt material, vilket kräver mer omfattande utredningar.
 • Tillägg av externt material som kräver utredningar.
1 000 € 
Mycket omfattande användningstillstånd (förberedelserna tar mer än 14 timmar)
 • Utmanande utredningar kring dataskydd eller andra utmanande utredningar.
 • Externt material som kräver mycket utredningar.
2 000 €

Behandlingskostnaden faktureras oberoende av om ansökningen godkänns eller inte. En ansökan som dras tillbaka eller inte kompletteras efter att den har tagits till behandling, faktureras enligt utförd arbetsmängd.

Användningstillstånd i samband med lärdomsprov

Ansökan gäller utarbetande av ett (1) lärdomsprov. Om projektet innebär att flera lärdomsprov utarbetas, eller att produkter som inte är lärdomsprov produceras, krävs ett normalt eller omfattande användningstillstånd. Beslut som gäller användningstillstånd i samband med lärdomsprov är  avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka Statistikcentralen från den som ansöker om tillstånd tar ut en sådan avgift som avses i 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten. Därmed är avgiften lägre än självkostnadsvärdet.

Priser på tjänster

Tjänst Pris (+moms 24%)
Timpris för utfört arbete 105 € / timme
Delning av faktura mellan flera organisationer 105 €
Förnyelse av ett avtal om forskningstjänster på grund av orsaker som beror på kunden (t.ex. byte av betalare) 105 €
Hyrning av en arbetsstation i forskningslaboratoriet 70 € / dag
Återupptagande av distansanvändning av ett forskningsprojekt efter nedläggning 350 €

Material som skräddarsys

Framställningen och bearbetningen av forskningsmaterial prissätts enligt arbetets omfattning och komplexitet.

Färdigt material

För färdigt material debiteras endera årsavgifter eller en engångsavgift beroende på om användningstillståndet har beviljats för material som levereras kontinuerligt eller endast en gång.

Engångsavgift för färdigt material 

Ett material med engångsavgift innebär att användaren i ett år har tillgång till en modul av färdigt material. Under denna tid kan data kopieras till forskningsprojektets egen projektarbetsyta i FIONA (W-disken) och projektet kan fortsätta använda det kopierade materialet så länge tillståndet är i kraft. Avgiften för materialet debiteras då mappen med material öppnas. För eventuellt tilläggsutrymme debiteras en separat avgift. Priset på tilläggsutrymme är 120 €/200 GB/år. 

Fortlöpande färdigt material 

Fortlöpande färdigt material innebär att forskningsprojektet med en löpande årsavgift får tillgång till materialmodulen och framtida uppdateringar av den under hela den period projektetens användningstillstånd är i kraft.

En årsavgift debiteras för fortlöpande färdigt material och materialet beställs för hela kontraktstiden, dock minst ett år. En beställning av fortlöpande färdigt material kan ändras till en beställning av färdigt material utan uppdateringar tidigast ett år efter det att kontraktet ingåtts.

Ett projekt som har tillgång till ett färdigt material för vilket en engångsavgift har debiterats kan gå över till att använda ett fortlöpande färdigt material genom en uppdatering av användningstillståndet (dvs. genom att lämna in en ansökan om utvidgning av användningstillståndet till Statistikcentralen). 

Uppdateringar av färdigt material som öppnats före den 1 januari 2022 har avslutats i januari 2022. Projektet kan fortsätta använda materialet så länge användningstillståndet är i kraft. 

Priser på färdigt material

Material Pris, moms 0% 
Engångsavgift för färdigt material 500 €
Årsavgift för fortlöpande färdigt material 500 € / år / material

Mikrosimuleringsmaterial och inkomstfördelningsstatistik

Material Pris, moms 0 %
SISU-registermaterial 500 € / år
Material Pris (+moms 24%)
SISU-registermaterial, urval på 15 procent för varje materialår Prissättning för distansanvändning
SISU-registermaterial, separat urval 1000 € / materialår
Inkomstfördelningsstatistikens servicematerial, grundläggande paket: uppgifter om personer och hushåll samt inkomstnomenklatur 500 € / materialår
Inkomstfördelningsstatistikens tilläggspaket: levnadsförhållanden, boende, förmåner, skattevariabler, ytterligare uppgifter om sysselsättning 100 € / tilläggspaket / materialår
Inkomstfördelningsstatistikens tilläggspaket: kompletterande uppgifter från FPA 50 € / materialår

Distansanvändning

För distansanvändning debiteras en årlig avgift för den virtuella maskinen forskningsprojektet har hyrt och därtill användaravgifter baserade på antalet användare. Forskningsprojektet väljer den virtuella maskin som bäst lämpar sig för projektet. 

Priser för distansanvändning

Produkt Pris (+moms 24%)
Virtuell maskin S (8 GB ramp, 4-kärnig) 2800 € / år
Virtuell maskin M (16 GB ramp, 6-kärnig) 3500 € / år
Virtuell maskin L (32 GB ramp, 8-kärnig) 4500 € / år
Virtuell maskin XL (64 GB ramp, 8-kärnig) 6200 € / år
Användaravgift 250 € / år / person

Avgifterna för distansanvändning debiteras två gånger per år, faktureringsperioden är sex månader: användningen mellan januari och juni debiteras i juni och användningen mellan juli och december i december.

Om den virtuella maskinen ändras under faktureringsperioden, debiteras en användaravgift enligt det största maskinpaketet som använts.

Minimilängden för fakturering av distansanvändning är en faktureringsperiod. Minimifaktureringen är alltså sex månaders andel av årsavgiften. Om distansanvändningen inletts eller avslutats under pågående faktureringsperiod ställs avgiften i relation till månadsnivån enligt start- och slutdatum, förutsatt att användningen varar minst en hel faktureringsperiod.

Användaravgiften bestäms enligt antalet användarnamn som har varit öppnade under faktureringsperioden.

Övriga avgifter för distansanvändning

För forskningsprojektet reserveras en begränsad mängd hårddiskutrymme, för extra diskutrymme debiteras separat. Pris på tilläggsutrymme 120 €/200 GB/år. 

Intervju- och undersökningstjänster

Priset på datainsamlingarna för intervju- och undersökningstjänster består av kostnaderna för datainsamlingen och planeringen av innehållet, kostnaderna för fältskedet i datainsamlingen samt kostnaderna för behandling och bearbetning av materialen.

De viktigaste faktorerna som påverkar kostnaderna är datainsamlingssättet (telefonintervju, besöksintervju, postenkät, webbinsamling eller en kombination av dessa), längden på enkäten och storleken på urvalet, den arbetsmängd som behövs för planering av blanketten och datainsamlingen samt leveranssättet för materialet (fil, tabeller, tabellrapport, undersökningsrapport).

På grund av ovan nämnda faktorer varierar priserna på undersökningarna från några tusen euro till rentav flera hundratusen euro. Förhandlingar förs alltid på förhand om de olika undersökningsalternativen och de viktigaste faktorer som påverkar kostnaderna, varefter Statistikcentralen kan ge en preliminär kostnadsberäkning för olika genomförandesätt. Den slutliga kostnadsberäkningen görs när man har hittat ett alternativ som lämpar sig för kundens behov och när detaljerna för undersökningen har klarlagts.

Metodtjänster

På prissättningen av metodtjänster tillämpas timdebitering. Det skattefria priset är från 80 euro till 140 euro beroende på uppdragets art. Ifråga om större projekt kan man också använda månadsdebitering.

Senast uppdaterad 6.3.2023