Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle.

Kulutustutkimus kestävän kulutuksen mittatikkuna

Tämän raportin kestävään kehitykseen, energian kulutukseen ja kierrätykseen liittyvät tiedot on kerätty vuoden 2006 kulutustutkimuksen yhteydessä ympäristöministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön yhteisestä toimeksiannosta ja rahoituksella. Tulokset palvelevat ministeriöiden lisäksi mm. Tilastokeskuksen tarpeita.

Tässä raportissa on pyritty tuomaan esiin uusia näkökulmia kotitalouksien toimintaan kestävän kehityksen kannalta. Esimerkiksi eri kokoisten kotitalouksien kulutuksessa ilmenevää ns. suurtalousvaikutusta voidaan ainakin osittain vakioida mm. käyttämällä kulutusyksikköjä luokittelumuuttujina.

Raportti on luonteeltaan kuvaileva selvitys, joka antaa melko tarkan kuvan kierrätystä ja energian kulutusta kuvaavien muuttujien jakautumista erilaisissa kotitalouksissa. Jakautumatietoja voitaneen hyödyntää sekä ennakoinnissa että toimenpiteiden suunnittelussa. Lisäksi raportissa on esitetty sekä tulkintoja tuloksien merkityksestä että toimenpide-ehdotuksia. Ne ovat kaikki vain raportin laatineen dosentti Juha Nurmelan näkemyksiä, eivät ministeriöiden tai Tilastokeskuksen.

Julkaisusarja: Tulot ja kulutus

ISSN 1797-6103
= Katsauksia

ISBN 978-952-467-885-8

Lataa julkaisu pdf -muodossa.

Tiedustelut: Juha Nurmela (09) 1734 2548


Päivitetty 1.9.2008