Kansallinen järjestelmä

Kasvihuonekaasujen vuosittainen inventaario ja tulosten kansainvälinen raportointi antavat tiedollisen perustan ilmastopolitiikan suunnitteluun ja seurantaan. Kioton pöytäkirja velvoittaa osapuolimaita ylläpitämään kansallista järjestelmää ihmistoiminnan aikaansaamien kasvihuonekaasupäästöjen ja nielujen seurantaan. Kansallisen arviointijärjestelmän tarkoituksena on taata vuosittainen, inventaariolle asetetut laatuvaatimukset täyttävä kasvihuonekaasuinventaarion valmistuminen ja raportointi YK:n ilmastosopimuksen sihteeristölle sekä EU:n komissiolle. Kansallinen järjestelmä tuottaa inventaarion päästö- ja taustatiedot. Lisäksi siihen kuuluu päästölaskennassa käytetyn tiedon arkistointi, tulosten julkaiseminen, osallistuminen inventaariotutkintoihin ja inventaarion laadunhallinta.

Suomen kansallinen järjestelmä

Suomi vakinaisti ensimmäisenä osapuolimaana kasvihuonekaasujen arviointijärjestelmän vuonna 2004. Tilastokeskuksen rooli kasvihuonekaasuinventaarion kansallisena vastuuyksikkönä vahvistettiin Ilmastolaissa vuonna 2015. Tilastokeskus on Suomen kasvihuonekaasuinventaarion kansallinen vastuuyksikkö. Kansallisen vastuuyksikön tehtäviä hoitaa Tilastokeskuksessa Kasvihuonekaasujen inventaarioyksikkö.

Kansallinen järjestelmä perustuu Suomessa Tilastokeskusta koskevien säädösten ohella Tilastokeskuksen ja asiantuntijalaitosten välisiin sopimuksiin päästölaskennan ja raportoinnin tuottamisesta sekä vastuullisten ministeriöiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Tilastokeskus hankkii lisäksi ostopalveluina joitakin laskennan osia.

Laskentaan varsinaisina asiantuntijalaitoksina osallistuvat Tilastokeskus, Suomen ympäristökeskus, ja Luonnonvarakeskus. Keskeisiä muita osapuolia ovat ilmastopolitiikan valmisteluun osallistuvat vastuuministeriöt Ympäristöministeriö, Maa- ja metsätalousministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö ja Liikenne- ja viestintäministeriö. Kansallisen arviointijärjestelmän voimavarat asiantuntijalaitoksille ohjataan asianomaisten ministeriöiden tulosohjauksen kautta.

 

Kuva. Kasvihuonekaasujen arviointijärjestelmä Suomessa

 

Kaaviokuvan sisältö kuvataan sen alapuolella olevassa tekstissä.

Työnjako

Kansallisena vastuuyksikkönä Tilastokeskus vastaa inventaarion yleishallinnoinnista, koko inventaariotason laadunhallinnasta ja yhteydenpidosta ilmastosopimukseen ja Euroopan unioniin. Tilastokeskus koordinoi inventaarion tarkastuksiin osallistumista sekä julkaisee ja arkistoi inventaariotulokset. Lisäksi Tilastokeskus toimii asiantuntijalaitoksena tuottamalla inventaarioon energiasektorin ja teollisuusprosessien päästötiedot. Osa energiasektorin päästötiedoista tulee ostopalveluna VTT:ltä (liikenne ja työkoneet).

Suomen ympäristökeskus tuottaa inventaarioon jätesektorin sekä F-kaasujen päästötiedot. Maatalouden ja Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätaloussektorin inventaariotiedot laskee Luonnonvarakeskus.

Suomen olosuhteisiin sovitettu laskennan työnjako ja menettelytavat on kirjattu laskentaprotokolliin. Asiantuntijalaitosten kanssa tehdyt sopimukset vahvistavat laskentaprotokolliin kirjatun vastuunjaon ja täsmentävät menettelyjä vuosittaisessa laskennassa.

Euroopan unionin kasvihuonekaasupäästöjen seurantajärjestelmä

Euroopan unioni yhtenä Ilmastosopimuksen osapuolimaana on velvollinen raportoimaan yhteisön kasvihuonekaasupäästöt ilmastosopimukselle. EU:n kasvihuonekaasupäästöjen seurantajärjestelmän tarkoitus on valvoa yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä päästövähennysvelvoitteiden saavuttamisessa. EU:n seurantajärjestelmää koskevat päätökset ja ohjeistot asettavat omat vaatimuksensa jäsenmaiden kansallisille inventaarioille.