Inventaarion laadunhallinta

Laadunhallinnan avulla varmistetaan, että Suomen kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmän tuottamat inventaariot sekä niiden raportoinnit ovat korkealaatuisia ja täyttävät kasvihuonekaasujen seurannalle asetetut läpinäkyvyyden, johdonmukaisuuden, vertailtavuuden, kattavuuden, tarkkuuden ja oikea-aikaisuuden vaatimukset. Laadunhallintajärjestelmän periaatteet ja elementit ovat yhtenevät sekä kasvihuonekaasujen seurantaa koskevien kansainvälisten sopimusten ja ohjeistojen että standardin ISO 9001:2000 kanssa.

YK:n ilmastosopimuksen sihteeristön koordinoimat sekä EU:n tarkastajaryhmät tarkastavat inventaariotiedot ja -raportoinnit, säännöllisesti ja arvioivat inventaarion laatukriteerien täyttymistä. Tarkastukset voivat olla joko inventaarioaineiston kirjallisia tutkintoja (centralized review, desk review) vuosittaisen aikataulun mukaan tai paikan päällä tapahtuvia asiantuntijavierailuja (in-country review).

Kuva: Vuosittainen inventaarioprosessi

Kuvassa on esitetty vuosittaisen inventaarioprosessin vaiheet laadunhallinnan näkökulmasta. Vaiheet ovat 1. Inventaarion ja laadunhallinnan suunnittelu, 2. Inventaarion laatiminen ja QC, 3. Inventaarion arviointi sekä QA ja verifiointi ja 4. Johtopäätökset ja inventaarion parantaminen. Kukin työvaihe sisältää useita toimenpiteitä, joiden avulla saavutetaan inventaarion jatkuva parantaminen sekä tekstissä kuvatut inventaarion periaatteet ja laatutavoitteet.

Inventaarion korkea laatu ja jatkuva parantaminen taataan tuottamalla vuosittainen inventaario järjestelmällisesti neljän päätyövaiheen - inventaariotoimien suunnittelun, laatimisen, arvioinnin ja parantamisvaiheen - kautta. Inventaarioprosessin eri vaiheissa tuotetaan selkeä dokumenttien kokonaisuus, johon inventaarion läpinäkyvyys perustuu. Dokumentaatio mahdollistaa inventaarion ulkopuolisen arvioinnin sekä tarvittaessa inventaarion toistamisen. Edellisvuoden kokemusten analysointi, tutkintapalautteen huomioiminen ja niiden pohjalta uuden inventaariokierroksen suunnittelu luovat perustan yhä parempien inventaarioiden tuottamiselle.