Julkaistu: 23.11.2021

Kokeellisen työvoimakustannusindeksin mukaan yksityisen sektorin tehdyn työtunnin kustannus laski 2020 loka-joulukuussa 1,0 prosenttia edellisvuodesta

Kokeellisen työvoimakustannusindeksin mukaan yksityisen sektorin työvoimakustannukset laskivat vuoden 2020 loka-joulukuussa 1,0 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan.

Yksityisellä sektorilla työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, laskivat 1,0 prosenttia vuoden 2020 loka-joulukuussa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 2,2 prosenttia.

Kuvio 1: Yksityisen sektorin työvoimakustannusten vuosimuutos 2008Q1-2020Q4

koodi Toimiala        Työvoimakustannukset, vuosimuutos
Työvoimakustannukset Työvoimakustannukset ilman kertaeriä

BS

Yksityinen sektori

-1,0

-1,0

BE Teollisuus -1,9 -2,1
F Rakentaminen -0,8 -0,6
GN Yritystalouden palvelualat -1,1 -0,9

Kokeellisen työvoimakustannusindeksin mukaan tehdyn työtunnin kustannus laski teollisuuden toimialoilla (B-E) 1,9 prosenttia, rakentamisen toimialalla (F) 0,8 prosenttia ja yritystalouden palvelualoilla (G-N) 1,1 prosenttia loka-joulukuussa 2020.

Teollisuuden toimialoista tehdyn tunnin kustannukset nousivat vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä kemian teollisuudessa 0,5 prosenttia. Elintarviketeollisuudessa kustannukset laskivat 2,6 prosenttia ja metsäteollisuudessa 4,0 prosenttia. Palvelualoilla suurin tehdyn tunnin kustannusten lasku oli rahoitus- ja vakuutustoiminnassa, 2,8 prosenttia. Kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla kustannukset laskivat 1,7 prosenttia.

Kokeellisen työvoimakustannusindeksin mukaan tehdyn työtunnin kustannukset ilman kertaeriä laski teollisuuden toimialoilla (B-E) 2,1 prosenttia loka-joulukuussa 2020 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Rakentamisen toimialalla (F) tehdyn työtunnin kustannus laski 0,6 prosenttia ja yritystalouden palvelualoilla (G-N) kustannus laski 0,9 prosenttia.

Kokeellisen työvoimakustannusindeksin mukaan teollisuuden toimialoista tehdyn työtunnin kustannukset ilman kertaeriä laski metsäteollisuudessa 3,5 prosenttia ja nousi kemianteollisuudessa 0,4 prosenttia loka-joulukuussa 2020 edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Yritystalouden palvelualoista kustannukset laskivat rahoitus- ja vakuutustoiminnassa 2,7 prosenttia ja kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla 2,1 prosenttia. Kaupan toimialalla (G) tehdyn tunnin kustannukset laskivat 1,0 prosenttia.

Työvoimakustannusindeksi mittaa työvoimakustannusten muutosta tehtyä työtuntia kohti. Tehdyllä työajalla tarkoitetaan sitä työaikaa, jolloin palkansaaja on tehnyt varsinaisia työtehtäviään. Tehty työaika sisältää sunnuntai- ja ylityötunnit, muttei palkallisen vapaan tunteja, kuten vuosilomien, arkipyhien tai palkallisen sairauspoissaoloajan tunteja.

Tilastokeskus julkaisee työvoimakustannusten neljännesvuositilaston kokeellisena tilastona. Laskennassa hyödynnetään Tilastokeskuksen neljänneksittäin keräämää yritysten työvoimakustannuksia uudella ns. parivertailuindeksi -laskentamenetelmällä, jossa tehdyn työtunnin kustannusten suhteellisen muutokset jaetaan kolmeen erilliseen selittävään tekijään eli tehtyjen ja palkattujen tuntien määrien suhteellisiin muutoksiin ja palkatun tunnin kustannusten suhteelliseen muutokseen. Uusi ns. parivertailuindeksi -laskentamenetelmällä tuotettu tehdyn tunnin kustannusten muutoksen mittaaminen ei ole Tilastokeskuksen virallinen tilasto.
 

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Tuomas Lahti 029 551 3299, tvkindeksi@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Taulukot