Julkaistu: 14.11.2019

Kokeellinen parivertailu tarjoaa uuden laskentamenetelmän työvoimakustannusten muutoksen mittaamiseen

Kokeellisena tilastona esitettävä parivertailu- eli binääri-indeksi tarjoaa nykyisen työvoimakustannusindeksin lisäksi toisen menetelmän tehdyn työtunnin työvoimakustannusten neljännesvuosittaisen muutoksen mittaamiseen Suomen palvelu- ja teollisuusalojen yrityksissä. Parivertailuindeksi antaa mahdollisuuden tarkastella tarkemmin kustannusmuutosten selittäviä tekijöitä työvoimakustannusindeksiin verrattuna.

Kokeellisen parivertailuindeksin mukaan yksityisen sektorin työvoimakustannukset laskivat vuoden 2018 loka-joulukuussa 0,4 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. 

 

Kuvio 1: Yksityisen sektorin työvoimakustannusten vuosimuutos 2008Q1-2018Q4

Ilman kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, työvoimakustannukset pysyivät ennallaan yksityisellä sektorilla vuoden 2018 loka-joulukuussa edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 2,3 prosenttia (ATI 2015=100).

Toimialoittaiset muutokset

Kokeellisen parivertailuindeksin mukaan tehdyn työtunnin kustannus nousi teollisuuden toimialoilla (B-E) 0,4 prosenttia ja rakentamisen toimialalla (F) 1,7 prosenttia loka-joulukuussa 2018. Yritystalouden palvelualoilla (G-N) tehdyn työtunnin kustannus nousi 0,4 prosenttia.

Teollisuuden toimialoista tehdyn tunnin kustannukset nousivat vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä metsäteollisuudessa 1,5 prosenttia. Elintarviketeollisuudessa kustannukset laskivat 0,4 prosenttia ja kemianteollisuudessa 1,0 prosenttia. Palvelualoilla tehdyn tunnin kustannusten nousu oli suurinta kaupan alalla, 3,3 prosenttia. Informaation ja viestinnän toimialalla kustannukset laskivat 3,1 prosenttia.

Ilman kertaeriä tehdyn työtunnin kustannukset nousivat kokeellisen parivertailuindeksin mukaan koko teollisuudessa (B-E) 0,4 prosenttia loka-joulukuussa 2018 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Rakentamisen toimialalla (F) tehdyn työtunnin kustannukset nousivat 2,2 prosenttia ja yritystalouden palvelualoilla (G-N) 1,1 prosenttia.

Teollisuuden toimialoilla tehdyn työtunnin kustannukset ilman kertaeriä nousivat metsäteollisuudessa 2,0 prosenttia ja laskivat kemianteollisuudessa 0,9 prosenttia loka-joulukuussa 2018 edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Yritystalouden palvelualoista kustannukset nousivat kaupan toimialalla 4,2 prosenttia ja kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla 1,0 prosenttia. Rahoituksen ja vakuutuksen toimialalla tehdyn tunnin kustannukset pysyivät ennallaan.

Parivertailuindeksi mittaa tehdyn työtunnin työvoimakustannusten muutosta

Työvoimakustannusindeksi ja kokeellinen parivertailuindeksi mittaavat työvoimakustannusten muutosta tehtyä työtuntia kohti. Tehdyllä työajalla tarkoitetaan sitä työaikaa, jolloin palkansaaja on tehnyt varsinaisia työtehtäviään. Tehty työaika sisältää sunnuntai- ja ylityötunnit, muttei palkallisen vapaan tunteja kuten vuosilomien, arkipyhien tai palkallisen sairauspoissaoloajan tunteja.

Tilastokeskus julkaisee työvoimakustannusten neljännesvuositilaston kokeellisena tilastona. Laskennassa hyödynnetään Tilastokeskuksen neljänneksittäin keräämiä yritysten työvoimakustannuksia uudella ns. parivertailuindeksi-laskentamenetelmällä, jossa tehdyn työtunnin kustannusten suhteellisen muutokset jaetaan kolmeen erilliseen selittävään tekijään eli tehtyjen ja palkattujen tuntien määrien suhteellisiin muutoksiin ja palkatun tunnin kustannusten suhteelliseen muutokseen. Uusi ns. parivertailuindeksi-laskentamenetelmällä tuotettu tehdyn tunnin kustannusten muutoksen mittaaminen ei ole Tilastokeskuksen virallinen tilasto.

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Tuomas Lahti 029 551 3299, tvkindeksi@stat.fi 

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Taulukot