Julkaistu: 17.3.2022

Päätoimisia työllisiä 1 922 000 vuonna 2020

Väestön pääasiallisen toiminnan tilastossa työlliset on jaoteltu päätoimisiin työllisiin, työllisiin opiskelijoihin, työllisiin eläkeläisiin ja palkkatuetussa työssä oleviin. Vuonna 2020 työllisiä oli yhteensä 2 285 000, joista päätoimisia työllisiä oli 1 922 000 (84 %), työllisiä opiskelijoita 266 200 (12 %), työllisiä eläkeläisiä 83 300 (4 %) ja palkkatuetussa työssä olevia 13 100 (1 %).   

Työttömät on jaoteltu työttömyyden yhtäjaksoisen keston mukaan viiteen eri luokkaan. Vuonna 2020 työttömiä oli yhteensä 352 000 henkilöä, joista 0–2 kuukautta oli ollut työttömänä 115 200 (33 %), 3–6 kuukautta 73 300 (21 %), 7–12 kuukautta 72 000 (20 %), 13–36 kuukautta 72 500 (21 %) ja yli 36 kuukautta 18 500 (5 %).  

Opiskelijat, koululaiset ja eläkeläiset  

Opiskelijoiden ja koululaisten ryhmä on jaoteltu 9.- tai 10.-luokkalaisiin, tutkintoa Suomessa suorittaviin, työvoimakoulutuksessa oleviin ja opintotukea saaviin, jotka eivät ole Suomessa tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Opiskelijoita ja koululaisia oli yhteensä 420 100 vuonna 2020, joista 65 900 (16 %) oli 9. tai 10. luokkaa käyviä koululaisia, 331 300 (79 %) suoritti tutkintoon johtavaa koulutusta Suomessa, 10 700 (3 %) oli työvoimakoulutuksessa ja 12 300 henkilöä (3 %) sai opintotukea, mutta ei ollut tutkintoon johtavassa koulutuksessa Suomessa.  

Eläkeläiset on jaoteltu päätoimisiin eläkeläisiin, vuoden aikana eläköityneisiin sekä vuoden aikana työskennelleisiin koko vuoden eläkkeellä olleisiin. Vuonna 2020 eläkeläisiä oli kaiken kaikkiaan 1 439 000, joista päätoimisia eläkeläisiä oli 1 301 000 (90 %), vuoden aikana eläköityneitä oli 50 200 (3 %) ja vuoden aikana työskennelleitä koko vuoden eläkkeellä olleita 87 000 (6 %).  

Muiden työvoiman ulkopuolisten joukossa erilaisia väestöryhmiä    

Muiden työvoiman ulkopuolisten ryhmä koostuu niistä henkilöistä, jotka eivät luokitu mihinkään muihin pääasiallisen toiminnan luokkiin. Muut työvoiman ulkopuolella olevat on jaoteltu työvoimapoliittisissa aktiivipalveluissa oleviin, vuoden aikana työskennelleisiin, omaisuustuloilla eläviin, alle 3-vuotiaiden lasten kotivanhempiin, kotona vanhempiensa luona asuviin aikuisiin, 16–29 vuotiaisiin, jotka ovat ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa ja eivät asu vanhempiensa luona, vailla vakinaista asuntoa oleviin sekä muihin tuntemattomiin.  

Kaiken kaikkiaan muita työvoiman ulkopuolisia oli 170 400 vuonna 2020. Heistä 25 100 (15 %) kuului työvoimapoliittisten aktiivipalveluiden piiriin, 28 500 (17 %) oli tehnyt vähän työtä vuoden aikana, 2 300 (1 %) oli omaisuustuloilla eläviä, 21 100 (12 %) oli alle kolmevuotiaiden lasten kotivanhempia, 16 200 (10 %) oli kotona vanhempiensa luona asuvia aikuisia, 13 300 (8 %) oli 16–29-vuotiaita ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa olevia nuoria, jotka eivät asu vanhempiensa luona ja 7 100 (4 %) oli vailla vakinaista asuntoa olevia. Jäljelle jäävä muut tuntemattomat -ryhmä sisältää 56 800 (33 %) henkilöä.  

Kokeellinen tilasto tuo väestön toiminnan monimuotoisuuden esiin

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto julkaisee vuosittain tietoa väestön pääasiallisesta toiminnasta. Luokittelu perustuu tietoihin henkilön taloudellisesta toiminnasta vuoden viimeisellä viikolla. Väestö jaetaan pääasiallisen toiminnan perusteella työvoimaan kuuluviin ja työvoiman ulkopuolella oleviin. Työvoimaan kuuluvat työlliset ja työttömät. Työvoiman ulkopuolella olevia ovat 0–14-vuotiaat, opiskelijat ja koululaiset, eläkeläiset, varusmiehet ja siviilipalvelusmiehet sekä muut työvoiman ulkopuolella olevat. Luokat ovat toisensa poissulkevat.  

Työssäkäyntitilaston kokeellisessa väestön pääasiallisen toiminnan tilastossa pääasiallisen toiminnan luokkia jaetaan tarkempiin alaluokkiin siten, että pääluokkiin ei tule muutoksia.

Tulorekisteri ja muut tilaston käytössä olevat rekisteriaineistot tarjoavat mahdollisuuden kuvata väestön taloudellista toimintaa entistä kattavammin tuoden esiin väestön toiminnan monimuotoisuuden. Väestön pääasiallisen toiminnan kokeellista tilastoa tuotetaan tilastovuodesta 2019 lähtien.

Lisätietoja: Meri Raijas 029 551 3061, Mikko Toiviainen 029 551 3589

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot