Muuttujien kuvaukset:

Sulje ikkuna


0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.2013Väestöllä tarkoitetaan kunnassa vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa, kuuluvat väestöön kansalaisuudestaan riippumatta. Lähde: Väestörakenne 2013, Tilastokeskus
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.2013Väestöllä tarkoitetaan kunnassa vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa, kuuluvat väestöön kansalaisuudestaan riippumatta. Lähde: Väestörakenne 2013, Tilastokeskus
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.2013Väestöllä tarkoitetaan kunnassa vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa, kuuluvat väestöön kansalaisuudestaan riippumatta. Lähde: Väestörakenne 2013, Tilastokeskus
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.2012Alkutuotanto käsittää TOL 2008 -toimialaluokituksen luokan: A Maatalous, metsätalous ja kalatalous. Lähde: Työssäkäyntitilasto 2012, Tilastokeskus.
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 2011Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta tarkoittaa omassa asuinkunnassaan työssäkäyvien osuutta kaikista kyseisessä kunnassa asuvista työllisistä 18-74-vuotiaista. Lähde: Työssäkäyntitilasto 2011, Tilastokeskus.
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.2013Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Väestön keskusrekisterin mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Lähde: Asunnot ja asuinolot 2013, Tilastokeskus.
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.2012Eläkeläisiksi katsotaan kaikki ne, jotka Kansaneläkelaitoksen tai Eläketurvakeskuksen tietojen mukaan saavat eläkettä (pl. perhe-eläke, osa-aikaeläke) eivätkä ole ansiotyössä. Kaikki yli 74-vuotiaat on päätelty eläkeläisiksi. Lähde: Työssäkäyntitilasto 2012, Tilastokeskus.
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.2012Jalostus käsittää TOL 2008 -toimialaluokituksen luokat: B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus, D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta, E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito, F Rakentaminen. Lähde: Työssäkäyntitilasto 2012, Tilastokeskus.
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013Kesämökillä tarkoitetaan kiinteästi sijaintipaikalleen rakennettua vapaa-ajan asuinrakennusta tai asuinrakennusta, jota käytetään loma- tai vapaa-ajan asuntona. Lähde: Rakennukset ja kesämökit 2013, Tilastokeskus.
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.2013Korkea-asteen tutkinnon suorittaneilla tarkoitetaan ammatillisen opistoasteen tutkinnon, ammatillisen korkea-asteen tutkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, sekä yliopistoissa alemman korkeakoulututkinnon, ylemmän korkeakoulututkinnon, lisensiaatin- ja tohtorintutkinnon suorittaneita. Lähde: oppilaitostilastot 2013, Tilastokeskus.
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.2012Alueella asuvalla työllisellä työvoimalla tarkoitetaan kaikkia tällä alueella asuvia työllisiä riippumatta siitä, missä henkilön työpaikka sijaitsee. Alueella asuva työllinen työvoima muodostaa ns. työllisen yöväestön. Lähde: Työssäkäyntitilasto 2012, Tilastokeskus.
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012Tietyllä alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärää voidaan käyttää kuvaamaan työpaikkojen lukumäärää tällä alueella. Jokaisen työllisen henkilön on tällöin ajateltu muodostavan yhden työpaikan. Osa-aikaistakin työtä tekevä henkilö muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan. Työsuhteet voivat olla luonteeltaan myös tilapäisiä ja lyhytaikaisia. Lähde: Työssäkäyntitilasto 2012, Tilastokeskus.
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013Kuntien välisellä muuttovoitolla/- tappiolla tarkoitetaan kuntien välistä nettomuuttoa. Kuntien välinen nettomuutto on kuntien välisen tulomuuton ja kuntien välisen lähtömuuton erotus kuntapohjaisten aluejakojen mukaan tietoja esitettäessä. Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot 2013 Tilastokeskus.
Maapinta-ala, km2 1.1.2013Maapinta-ala saadaan kun kunnan kokonaispinta-alasta vähennetään vesipinta-ala.
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.2012Palvelut käsittää TOL 2008 -toimialaluokituksen luokat: G Tukku- ja vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus, H Kuljetus ja varastointi, I Majoitus- ja ravitsemistoiminta, J Informaatio ja viestintä, K Rahoitus- ja vakuutustoiminta, L Kiinteistöalan toiminta, M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta, O Julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus, P Koulutus, Q Terveys- ja sosiaalipalvelut, R Taiteet, viihde ja virkistys, S Muu palvelutoiminta, T Kotitalouksien toiminta työnantajina
Perheiden lukumäärä 31.12.2013Perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat tai parisuhteensa rekisteröineet henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista lapsineen sekä avio- ja sekä parisuhteensa rekisteröineet henkilöt, joilla ei ole lapsia. Samaa sukupuolta olevat henkilöt ovat voineet 1.3.2002 lähtien rekisteröidä parisuhteensa. Lähde: Perhetilasto 2013 Tilastokeskus.
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.2013Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Väestön keskusrekisterin mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Rivitalot ovat asuinrakennuksia, joissa on vähintään kolme yhteen kytkettyä pientaloa. Pientaloilla tarkoitetaan omakotitaloja, paritaloja sekä kaksikerroksisia omakotitaloja, joissa on kaksi asuntoa. Lähde: Asunnot ja asuinolot 2013, Tilastokeskus.
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.2013Väestöllä tarkoitetaan kunnassa vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa, kuuluvat väestöön kansalaisuudestaan riippumatta. Lähde: Väestörakenne 2013, Tilastokeskus
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013Syntyneiden enemmyys eli luonnollinen väestönlisäys tarkoittaa elävänä syntyneiden ja kuolleiden erotusta. Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot 2013 Tilastokeskus.
Taajama-aste, % 1.1.2012Taajama-aste tarkoittaa taajamissa asuvien osuutta väestöstä, jonka sijainti tunnetaan. Taajamaksi määritellään kaikki vähintään 200 asukkaan rakennusryhmät, joissa rakennusten välinen etäisyys ei yleensä ole 200 metriä suurempi. Tiedot taajama-asteesta perustuvat vuoden 2005 taajamarajaukseen.
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.2012Taloudellinen huoltosuhde kuvaa työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien määrää suhteessa työllisten määrään. Lähde: Työssäkäyntitilasto 2012, Tilastokeskus.
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.2012Käsittää TOL 2008 -toimialaluokituksen luokan: X Toimiala tuntematon. Lähde: Työssäkäyntitilasto 2012, Tilastokeskus.
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.2012Työllisten osuus väestöstä eli työllisyysaste on tässä laskettu 18-74-vuotiaista. Työlliseen työvoimaan luetaan kaikki 18-74-vuotiaat henkilöt, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat ansiotyössä eivätkä olleet työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa tai suorittamassa varusmies- tai siviilipalvelua. Tieto työllisyydestä perustuu työeläke- ja veroviranomaistietoihin. Lähde: Työssäkäyntitilasto 2012, Tilastokeskus.
Työttömyysaste, % 31.12.2012Työttömyysaste lasketaan työttömien osuutena työvoimasta. Työvoimaan kuuluvat 15-74-vuotiaat henkilöt, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat työllisiä tai työttömiä. Vuodesta 2005 lähtien työllisten alaikäraja on ollut 18 vuotta. Lähde: Työssäkäyntitilasto 2012, Tilastokeskus.
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.2013Väestöllä tarkoitetaan kunnassa vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa, kuuluvat väestöön kansalaisuudestaan riippumatta. Lähde: Väestörakenne 2013, Tilastokeskus
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 2011Veronalaiset tulot jaetaan ansio- ja pääomatuloihin. Tuloverolain mukaisesti pääomatulot koostuvat esim. osingoista, luovutusvoitoista, vuokrista, henkilövakuutuskorvauksista sekä yrittäjätulojen pääomatulo-osuuksista. Ansiotuloja ovat muut kuin pääomatulot eli palkat, eläkkeet, yrittäjätulojen ansiotulo-osuus ja veronalaiset tulonsiirrot. Lähde: Tulonjakotilasto 2011 Tilastokeskus.
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.2013Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Väestön keskusrekisterin mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Vuokra- asunnolla tarkoitetaan asuntoa, jota asukas hallitsee huoneenvuokrasopimuksen perusteella, jolloin vuokralainen maksaa vuokraa huoneiston käyttöoikeudesta ja siihen liittyvistä etuuksista. Vuokra- asunnoiksi luokitellaan: arava-vuokra-, korkotukivuokra-, ja muut vuokra- asunnot. Lähde: Asunnot ja asuinolot 2013, Tilastokeskus.
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.2013Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneilla tarkoitetaan ylioppilastutkinnon, ammatillisen perustutkinnon, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaneita sekä korkea-asteen tutkinnon suorittaneita. Lähde: oppilaitostilastot 2013, Tilastokeskus.
Väkiluku 31.12.2013Väestöllä tarkoitetaan kunnassa vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa, kuuluvat väestöön kansalaisuudestaan riippumatta. Lähde: Väestörakenne 2013, Tilastokeskus
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013Väkiluvun muutos on väkiluvun muutos vuoden aikana. Esim. väkiluku vuoden 2009 lopussa vähennettynä vuoden 2008 lopun väkiluvulla. Lähde: väestötilastot 2013, Tilastoksekus.
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012Yritystoimipaikkojen lukumäärässä ei ole huomioitu osittaisia kuntaliitoksia (esim. Helsinki-Sipoo). Tilaston tiedot kattavat kaikkien toimialojen yritykset ja niiden toimipaikat. Tilastoon on valittu yritykset ja toimipaikat, joiden toiminta-aika tarkasteluvuonna ylitti puoli vuotta ja jotka ovat työllistäneet enemmän kuin puoli henkilöä tai joiden liikevaihto (maatalousyrityksillä maataloustulo) on ylittänyt vuosittain määritellyn tilastorajan (esim. 9 636 euroa vuonna 2007). Lähde: Yritysrekisteri. Suomen yritykset 2012, Tilastokeskus.