FIONA-distansanvändningssystemet

FIONA-distansanvändningssystemet är en datasäker behandlingsmiljö för forskningsmaterial när det gäller material på enhetsnivå som behövs i forskning, såsom för Statistikcentralens mikromaterial.

Ett avtal om användning av FIONA ingås oftast i samband med ansökan om användningstillstånd. Användningen av FIONA är avgiftsbelagd.

FIONA:s serviceavbrott

Den estimerade tiden för servicavbrottet, under den omnämda dagen, är kl 4-12. Vi meddelar om längre servicavbrott enligt behov.

 • 21.3.2023
 • 18.4.2023
 • 16.5.2023
 • 20.6.2023
 • 18.7.2023
 • 15.8.2023
 • 19.9.2023
 • 17.10.2023
 • 21.11.2023
 • 19.12.2023

Aktuellt

FIONAs alla nätverksdiskar är inte synliga (3.3.2023)
Den bakomliggande orsaken har identifierats och håller för närvarande på att åtgärdas. Vi beklagar den olägenhet som orsakats av felet. 

Microsoft Office nu tillgängligt i Fiona (9.2.2023)

Man kan nu be om att få MS Office installerat till Fiona. Installeringsbegäran gör man per e-post till tutkijapalvelut@stat.fi. Priset är 260 €/virtuell maskin/år. Faktureringen sker i samband med distansanvändningensfakturering i juli och december.

Användning av mikromaterial i FIONA

Forskaren öppnar en skyddad förbindelse (t.ex. VPN) från sin arbetsstation till FIONA till en server som Statistikcentralen administrerar. Distansförbindelsen ska skapas via en organisation som ingått ett avtal om distansanvändning. 

I FIONA arbetar man via det arbetsbord som öppnas i webbläsarfönstret. FIONA är ett slutet system, det vill säga att ingen annan information än skärmbilden och tangentbords- och musindatan överförs mellan användaren och miljön. 

Forskningsresultat eller annat material får flyttas bort ur systemet enbart via granskningsförfarandet. Med granskningen säkerställs det att personer eller företag inte kan identifieras utifrån de uppgifter som publiceras. 

Utöver Statistikcentralens material är det i FIONA möjligt att slå samman också andra myndigheters material i samma miljö. Beräknings- och lagringskapaciteten i FIONA kan användas efter behov. I FIONA finns det också flera analysprogram, såsom STATA, R, Pythoon, SAS och SPSS.  

Närmare användningsanvisningar finns i filen: Användning av FIONA-distansanvändningssystemet (pdf)

Inloggning i FIONA

Inloggningen till distansanvändningssystemet sker från federerade identifieringstjänster. Av dessa är följande i användning:

 • Suomi.fi
 • Statens identifieringstjänst
 • Haka
 • EduGain.

Anvisning om inloggning till FIONA-distansanvändningssystemet (pdf) 

Logga in i FIONA.

Administrering av tjänsten och fakturering

CSC – Centret för finländsk expertis inom IT, som administreras av undervisnings- och kulturministeriet, ansvarar för den tekniska administreringen av FIONA.  Statistikcentralen ansvarar för administreringen av distansanvändningssystemet under tjänstetid och kundens tekniska kontaktperson hjälper i problemsituationer:

Användning av systemet faktureras enligt forskartjänsternas pristabell.

Hur blir man distansanvändare av forskningsmaterial?

Organisationsavtal om distansanvändning av forskningsmaterial

För att forskaren ska kunna arbeta i FIONA-distansanvändningssystemet, ska forskarens organisation ingå ett avtal om distansanvändning med Statistikcentralen. I samband med behandling av en ansökan om användningstillstånd överlämnar forskartjänsterna ett organisationsavtal om distansanvändning och en begäran om utredning om organisationens dataskydds- och datasäkerhetspraxis i anknytning till distansförbindelsen för att ifyllas av kunden.

Kunden ansvarar för att de arbetsrum som står till forskarnas förfogande lämpar sig för forsknings- och distansanvändning och att det med dessa är möjligt att behandla material på så sätt att materialets dataskydd inte äventyras. Statistikcentralen ska ha möjlighet att bekanta sig med kundens arbetsrum.

I organisationsavtalet för distansanvändningen definieras de kontaktpersoner som ansvarar för administrativa och tekniska ärenden som anknyter till organisationens distansanvändning. Kontaktpersonen ska delta i utbildningar kring distansanvändning.

Användar- och arbetsrumsspecifikt avtal

Varje distansanvändare ska överlämna en användar- och arbetsrumspecifik förbindelse om distansanvändning till Statistikcentralen innan distansanvändningen inleds. Alla distansanvändningsplatser jämte adresser ska meddelas med förbindelsen om distansanvändning. 

En forskare har möjlighet att ansöka om tillstånd för användning av distansanvändningssystemet också hemifrån eller från utlandet (EU-länder och länder utanför EU, vars dataskyddsnivå är tillräcklig enligt EU-kommissionen). Ett forskningsprojekt ska ha en förbindelse till en finländsk organisation för användning från utlandet. Därtill ska användningstillståndet för forskningsprojektet omfatta ett omnämnande om distansanvändning utomlands.

Kundorganisationen ansvarar för sina arbetstagares distansarbete och distansarbetsförbindelser.

Om det finns behov av att byta distansanvändningsplatsen

Om du vill få tillgång till distansanvändning i Finland från en annan adress eller arbetspunkt än den som angetts tidigare i distansanvändningsförbindelsen, ska du lämna in en ny förbindelse om distansanvändning. Du kan lämna in en ny förbindelse i Statistikcentralens tjänst för tillståndsansökan.

Det är möjligt att börja distansanvändning från den nya adressen först då forskartjänsterna bekräftat att förbindelsen är godkänd. 

Öppnande av en distansförbindelse

Statistikcentralen öppnar förbindelsen till distansanvändningssystemet från de IP-adresser som kunderna fastställt och överlämnar instruktioner om användning av distansanvändningssystemet.