Mikroaineiston hakuprosessi

1. Tutkija ottaa yhteyttä Tilastokeskuksen tutkijapalveluihin, tutustuu aineistovalikoimaan ja laatii käyttölupahakemuksen.

Käyttölupahakemuksessa on oltava:

  • mahdollisimman tarkka kuvaus tarvittavista tiedoista sekä niiden käyttötarkoituksesta
  • tutkimussuunnitelma
  • allekirjoitetut salassapitositoumukset kaikilta aineiston käsittelyyn osallistuvilta henkilöiltä

Käyttölupahakemus liitteineen toimitetaan Tilastokeskuksen kirjaamoon.
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS

Allekirjoitetun hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös pdf-tiedostona sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@stat.fi

Mikäli tutkimuksessa käytetään myös muita kuin Tilastokeskuksen aineistoja, on näistä myös annettava mahdollisimman tarkka kuvaus. Ulkopuolisten aineistojen yhdistäminen Tilastokeskuksen aineistoihin tapahtuu aina Tilastokeskuksessa tilastolain puitteissa. Jos esimerkiksi kyselyn tulokset halutaan yhdistää Tilastokeskuksen aineistoon, on siitä ilmoitettava tietojen antajalle jo tiedonkeruuvaiheessa.

2. Käyttölupahakemus käsitellään Tilastokeskuksessa.

Tässä vaiheessa selvitetään, onko aineisto muodostettavissa ja voidaanko se luovuttaa tutkimuskäyttöön. Käyttöluvan käsittelyaikaan vaikuttaa tutkimushankkeeseen käytettävien aineistojen laajuus ja monimutkaisuus. Yksinkertaisemmissa tapauksissa käyttöluvan käsittely vie 1-2 viikkoa, monimutkaisissa tapauksissa käsittelyyn on varattava useita kuukausia. Vaativimmissa tapauksissa käyttölupahakemus viedään tilastoeettisen lautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Kun päätös on tehty, käyttölupapäätös toimitetaan hakijalle postitse. Etäkäyttöön tarvittavat lomakepohjat toimitetaan hakijan täytettäväksi hakemuksen käsittelyn yhteydessä.

3. Kun käyttölupa on myönnetty, laaditaan tutkijan kanssa sopimus tutkimuspalvelusta halutusta tutkimusaineistosta.

Sopimuksessa määritellään aineiston toimitusmuoto, -aikataulu, palvelun sisältö ja hinta. Toimitusmuotoja ovat aineistojen käyttö etäkäyttöpalvelun kautta, aineistojen käyttö tutkimuslaboratoriossa ja otosaineistojen luovutus tutkijan käyttöön. Sopimus astuu voimaan, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sen.

4. Aineisto kootaan ja työstetään haluttuun muotoon Tilastokeskuksessa ja toimitetaan sovitusti tutkijalle.

Sopimuksessa määriteltävä aikataulu riippuu palvelun luonteesta. Tutkimuslaboratoriossa tai etäkäytössä olevat valmisaineistot ovat kahden viikon kuluessa siitä, kun käyttölupapäätös on myönnetty ja molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

Laajoissa tai herkkiä henkilötietoja sisältävissä otosaineistojen luovutuksissa aineiston rakentaminen kestää huomattavasti pidempään. Näissä tapauksissa aikataulusta on hyvä keskustella hyvissä ajoin tutkijapalveluiden henkilökunnan kanssa työtilanteen selvittämiseksi.