Ansökningsprocessen för mikromaterial

1. Forskaren kontaktar Statistikcentralens forskartjänster, bekantar sig med utbudet av material och fyller i en ansökan om tillstånd att använda materialet.

I ansökan ska finnas:

  • en så noggrann beskrivning som möjligt av vilka uppgifter som behövs och vad de kommer att användas för
  • en undersökningsplan
  • undertecknade sekretessavtal från alla personer som deltar i behandlingen av materialet

Ansökan med bilagor sänds till Statistikcentralens registratorskontor.
Besöksadress: Verkstadsgatan 13 B, Helsingfors
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN

Undertecknade dokument kan också levereras i pdf-format per e-post: kirjaamo@stat.fi

Om också andra material än material från Statistikcentralen används i undersökningen, ska dessa beskrivas så noggrant som möjligt. En sammanslagning av utomstående material med Statistikcentralens material sker alltid hos Statistikcentralen inom ramen för statistiklagen. Om man t.ex. vill slå samman resultaten från en enkät med Statistikcentralens material, ska uppgiftslämnarna informeras om det redan i datainsamlingsskedet.

Det lönar sig att kontakta forskartjänster redan då undersökningen och ansökan om tillstånd planeras. Vi ger information till exempel om tillgängliga material och deras användningsmöjligheter. Det är också bra att beakta prissättningen för undersökningsmaterialen redan i planeringsskedet.

2. Ansökan handläggs hos Statistikcentralen.

I det här skedet utreds om det är möjligt att skapa ett material och om det kan lämnas ut för forskningsändamål.

Omfattningen och komplexiteten i de material som används för ett undersökningsprojekt inverkar på handläggningstiden för tillståndet. I enklare fall tar handläggningen av ansökan om tillstånd 1–2 veckor, i mer komplicerade fall bör flera månader reserveras. I mer krävande fall sänds ansökan till statistiketiska nämnden för handläggning. Nämnden sammanträder ungefär en gång i månaden.

När beslutet är klart, sänds det till den sökande per post.

3. När tillståndet har beviljats ingår forskaren ett avtal om informationstjänst gällande det aktuella undersökningsmaterialet.

I avtalet fastställs leveranssättet och -tidtabellen samt innehållet och priset för tjänsten. Leveranssätt som kan väljas är användning via distansanvändningstjänsten, användning i forskningslaboratoriet och utlämnande av urvalsmaterial till forskare. Avtalet träder i kraft när båda parterna har undertecknat det.

4. Materialet sammanställs och bearbetas till önskad form av Statistikcentralen och sänds till forskaren på det sätt som avtalats.

Tidtabellen i avtalet beror på tjänstens natur. De färdiga material som finns i forskningslaboratoriet eller vid distansanvändningen är tillgängliga genast då beslutet om tillstånd har fattats och båda parterna har undertecknat avtalet.

Utarbetandet av materialet kan ta en betydligt längre tid om det är fråga om omfattande urvalsmaterial eller urvalsmaterial som innehåller känsliga personuppgifter. I sådana fall lönar det sig att i god tid diskutera tidtabellen med forskartjänstens personal.