Tietosisältö ja esimerkit

 

Tietoryhmät ja niiden muuttujat

Ruututietokanta muodostuu ruudun perustiedoista ja kahdeksasta tietoryhmästä. Ruudun perustiedot liittävät ruututilastoaineiston kartalle.

Ruututietokanta 2023 sisältää seuraavat tietoryhmät (suluissa tilastoaineiston ajankohta):

Asukasrakenne (31.12.2022)
 • Asukkaat yhteensä
 • Naiset
 • Miehet
 • Asukkaiden keski-ikä
 • 0–2-vuotiaat
 • 3–6-vuotiaat
 • 7–12-vuotiaat
 • 13–15-vuotiaat
 • 16–17-vuotiaat
 • 18–19-vuotiaat
 • 20–24-vuotiaat
 • 25–29-vuotiaat
 • 30–34-vuotiaat
 • 35–39-vuotiaat
 • 40–44-vuotiaat
 • 45–49-vuotiaat
 • 50–54-vuotiaat
 • 55–59-vuotiaat
 • 60–64-vuotiaat
 • 65–69-vuotiaat
 • 70–74-vuotiaat
 • 75–79-vuotiaat
 • 80–84-vuotiaat
 • 85-vuotiaat –
Asukkaiden koulutusaste (31.12.2022)
 • 18 vuotta täyttäneet yhteensä  
 • Perusasteen suorittaneet
 • Koulutetut
 • Ylioppilastutkinnon suorittaneet
 • Ammatillisen tutkinnon suorittaneet
 • Alimman korkea-asteen tai alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet
 • Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet
Asukkaiden käytettävissä olevat rahatulot (31.12.2021)
 • 18 vuotta täyttäneet yhteensä  
 • Asukkaiden keskitulot
 • Asukkaiden mediaanitulot
 • Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat
 • Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat
 • Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat
 • Asukkaiden ostovoimakertymä
Talouksien koko ja elämävaihe (31.12.2022)
 • Taloudet yhteensä
 • Talouksien keskikoko
 • Asumisväljyys
 • Yksinasuvien taloudet
 • Yksinasuvien nuorten taloudet (-34 v.)
 • Lapsettomat nuorten parien taloudet (-34 v.)
 • Lapsitaloudet (0-17 v. lapsia)
 • Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia)
 • Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7 v. lapsia)
 • Kouluikäisten lasten taloudet (7-12 v. lapsia)
 • Teini-ikäisten taloudet (13-17 v.)
 • Yhden vanhemman lapsitaloudet
 • Aikuisten taloudet (18-64 v.)
 • Eläkeläisten taloudet (65 v. -)
 • Omistusasunnoissa asuvat taloudet
 • Vuokra- ja asumisoikeusasunnoissa asuvat taloudet
 • Muissa asunnoissa asuvat taloudet
Talouksien käytettävissä olevat rahatulot (31.12.2021)
 • Taloudet yhteensä
 • Talouksien keskitulot
 • Talouksien mediaanitulot
 • Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet
 • Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet
 • Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet
 • Talouksien ostovoimakertymä
Rakennukset ja asunnot (31.12.2022)
 • Kesämökit yhteensä
 • Rakennukset yhteensä
 • Muut rakennukset
 • Asuinrakennukset
 • Asunnot
 • Asuntojen keskipinta-ala
 • Pientaloasunnot
 • Kerrostaloasunnot
 • Muut asunnot
Työpaikat toimialoittain (31.12.2021)
 • Työpaikat yhteensä
 • Alkutuotanto
 • Jalostus
 • Palvelut
 • A  Maatalous, metsätalous ja kalatalous
 • B  Kaivostoiminta ja louhinta
 • C  Teollisuus
 • D  Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta
 • E   Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito
 • F   Rakentaminen
 • G  Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus
 • H  Kuljetus ja varastointi
 • I    Majoitus- ja ravitsemistoiminta
 • J   Informaatio ja viestintä
 • K  Rahoitus- ja vakuutustoiminta
 • L   Kiinteistöalan toiminta
 • M  Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
 • N  Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
 • O  Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
 • P   Koulutus
 • Q  Terveys- ja sosiaalipalvelut
 • R  Taiteet, viihde ja virkistys
 • S   Muu palvelutoiminta
 • T   Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön
 • U  Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta
 • X  Toimiala tuntematon
Asukkaiden pääasiallinen toiminta (31.12.2021)
 • Asukkaat yhteensä
 • 18 vuotta täyttäneet yhteensä
 • Työlliset
 • Työttömät
 • Lapset 0-14-vuotiaat
 • Opiskelijat
 • Eläkeläiset
 • Muut (työvoiman ulkopuolella olevat)
Ruudun tunnistetiedot (1.1.2023)
 • Kuntatunnus
 • Ruudun vasemman alakulman X-koordinaatti
 • Ruudun vasemman alakulman Y-koordinaatti
 • Inspire-mallinen ruututunnus
 • Kansallinen ruututunnus

Tietoryhmät ja niihin kuuluvat muuttujat on kuvattu tarkasti Käyttäjän oppaassa. Summataulukoissa on ruutukoon mukaan tietoja ruutujen lukumääristä ja muuttujien jakaumista eri tietoryhmissä sekä tietosuojattujen ruutujen lukumääristä.

Muutokset edelliseen versioon

Asukkaiden koulutusaste (KO) -tietoryhmässä alimman korkea-asteen tutkinnon suorittaneet luokitellaan jatkossa yhteen alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden kanssa. Aiemmin alimman korkea-asteen tutkinnot on laskettu ammatillisiin tutkintoihin. Aiempien vuosien muutokset on kuvattu Ruututietokannan Käyttäjän oppaassa (pdf).

Tietosuoja

Tietosuojasyistä ruuduittaiset tiedot on suojattu. Tietosuoja on sama sekä 250 m-, 1 km- että 5 km- ruuduissa. Vaikka tieto ruudussa suojataan, perusjoukkojen lukumäärätiedot ei ole suojattu (esimerkiksi taloudet ruudussa yhteensä, työpaikat ruudussa yhteensä).

Muuttujakohtaiset suojaukset käyvät ilmi Ruututietokannan Käyttäjän oppaassa.

Demo- ja opetusaineistot

Ruututietokannan tietoihin voit tutustua demoaineiston avulla. Demoaineisto sisältää pienen alueen tiedot (tilastoaineiston ajankohdat 2015 – 2016). Tilaa ilmainen aineisto käyttöösi sähköpostilla.

Oppilaitokset voivat tilata käyttöönsä opetusaineiston, joka on yleistetty useamman Ruututietokannan vuosiaineistoista. Opetusaineisto on tarkoitettu paikkatietomenetelmien opetukseen ja soveltuu kaikille opintoasteille. Opetusaineistossa tietoja on rajattu ja karkeistettu tietosuojan vuoksi. Opetusaineisto ei sovellu tilastollisiin selvityksiin tai tieteellisiin tutkimuksiin, eikä siitä tehtyjä selvityksiä tule julkaista. Tilaa ilmainen aineisto käyttöösi sähköpostilla.

Esimerkit

Tällä sivulla on esimerkkejä Ruututietokannan tiedoista.

Ruutuaineistot mahdollistavat ilmiöiden alueellisen tarkastelun muita aluejakoja yksityiskohtaisemmin. Oheinen kartta havainnollistaa tarkasti, minne työpaikat ovat Nurmijärvellä keskittyneet.

""

Tietosuojasyistä tietoryhmän muut tiedot on salattu, jos perusjoukossa on vain vähän tapauksia. Esimerkiksi kotitalouksien tulotiedot on suojattu, jos ruudussa on alle 10 kotitaloutta. Siksi haja-asutusalueilla 1km-ruudut sopivat tarkastelun mittakaavaksi paremmin kuin 250m-ruudut. Alla olevissa kartoissa on esitetty kotitalouksien mediaanitulot Pornaisissa kahdella ruutukoolla.

""

Ruututietokannan tietoryhmistä on saatavilla tietoja 1990-luvulta alkaen ja tilastoruudukko on hallinnollisista aluejaoista riippumaton, joten ruutuaineistot soveltuvat hyvin myös ajallisten muutosten analysoimiseen. Oheinen kartta kuvaa 1km:n ruuduilla absoluuttista väkimäärän muutosta Liperissä vuosina 1990-2019.

""

Yhdistämällä tietoja useasta muuttujasta tai tietoryhmästä aineistoista saa enemmän irti. Alla olevassa kartassa on tarkasteltu erityyppistä asutusta Kemiönsaaressa yhdistämällä tieto vakituisesta asumisesta (asukkaat yhteensä -muuttuja) ja mökkien sijainnista (kesämökit-muuttuja).

""

Ruutujen avulla voi helposti summata muuttujia omille aluejaoille tai vaikkapa tarkastella tietoja tietyllä etäisyydellä valitusta kohteesta. Esimerkiksi oheiseen karttaan on poimittu kilometrin säteellä Tampereen kehätiestä sijaitsevat ruudut Pirkkalassa.

""

Päivitetty 23.10.2023