Datainnehåll

Datagrupperna och deras innehåll

Rutdatabasen består av rutans grunduppgifter och åtta datagrupper. Rutans grunduppgifter förenar statistikmaterialet med kartan.

Rutdatabasen 2023 innehåller följande datagrupper (statistikmaterialets tidpunkt inom parentesen) samt identifikationsuppgifter för rutorna:

Invånarstruktur (31.12.2022)
 • Invånare, totalt
 • Kvinnor
 • Män
 • Invånarnas medelålder
 • 0–2 år
 • 3–6 år
 • 7–12 år
 • 13–15 år
 • 16–17 år
 • 18–19 år
 • 20–24 år
 • 25–29 år
 • 30–34 år
 • 35–39 år
 • 40–44 år
 • 45–49 år
 • 50–54 år
 • 55–59 år
 • 60–64 år
 • 65–69 år
 • 70–74 år
 • 75–79 år
 • 80–84 år
 • 85 år–
Invånarnas utbildningsnivå (31.12.2022)
 • Personer som fyllt 18 år, totalt
 • Personer som avlagt utbildning på grundnivå
 • Utbildade totalt
 • Personer som avlagt studentexamen
 • Personer som avlagt yrkesexamen
 • Personer som avlagt examen på lägsta högre nivå eller lägre högskoleexamen
 • Personer som avlagt högre högskoleexamen
Invånarnas disponibla penninginkomster (31.12.2021)
 • Personer som fyllt 18 år, totalt
 • Invånarnas medelinkomster
 • Invånarnas medianinkomster
 • Invånarna i den lägsta inkomstklassen
 • Invånarna i medelinkomstklassen
 • Invånarna i den högsta inkomstklassen
 • Invånarnas ackumulerade köpkraft
Hushållens storlek och livsfas (31.12.2022)
 • Hushåll, totalt
 • Hushållens medelstorlek
 • Boenderymlighet
 • Hushåll med ensamstående
 • Hushåll med ensamstående unga (-34 år)
 • Hushåll med unga par utan barn (-34 år)
 • Barnhushåll (0-17 år)
 • Småbarnshushåll (under 3 år)
 • Hushåll med barn under skolåldern (under 7 år)
 • Hushåll med barn i skolåldern (7-12 år)
 • Hushåll med tonåringar (13-17 år)
 • Barnhushåll med en vuxen
 • Vuxenhushåll (18-64 år)
 • Pensionärshushåll (65 år -)
 • Hushåll boende i ägarbostäder
 • Hushåll boende i hyresbostäder eller bostadsrättsbostäder
 • Hushåll boende i övriga bostäder
Hushållens disponibla penninginkomster (31.12.2021)
 • Hushåll totalt
 • Hushållens medelstorlek
 • Hushållens medelinkomster
 • Hushållens medianinkomster
 • Hushåll i den lägsta inkomstklassen
 • Hushåll i medelinkomstklassen
 • Hushåll i den högsta inkomstklassen
 • Hushållens ackumulerade köpkraft
Byggnader och bostäder (31.12.2022)
 • Fritidshus totalt
 • Byggnader totalt
 • Övriga byggnader
 • Bostadsbyggnader
 • Bostäder
 • Bostädernas medelstorlek
 • Småhusbostäder
 • Flervåningshusbostäder
 • Andra bostäder
Arbetsplatser efter näringsgren (31.12.2021)
 • Arbetsplatser, totalt
 • Primärproduktion
 • Förädling
 • Tjänster
 • A  Jordbruk, skogsbruk och fiske
 • B  Utvinning av mineral
 • C  Tillverkning
 • D  Försörjning av el, gas, värme och kyla
 • E   Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering
 • F   Byggverksamhet
 • G  Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar
 • H  Transport och magasinering
 • I    Hotell- och restaurangverksamhet
 • J   Informations- och kommunikationsverksamhet
 • K  Finans- och försäkringsverksamhet
 • L   Fastighetsverksamhet
 • M  Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
 • N  Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
 • O  Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring
 • P   Utbildning
 • Q  Vård och omsorg; sociala tjänster
 • R  Kultur, nöje och fritid
 • S   Annan serviceverksamhet
 • T   Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk
 • U  Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
 • X  Näringsgren okänd
Invånarnas huvudsakliga verksamhet (31.12.2021)
 • Invånare, totalt
 • Personer som fyllt 18 år, totalt
 • Sysselsatta
 • Arbetslösa
 • Barn 0-14 år
 • Studerande
 • Pensionärer
 • Övriga (personer utanför arbetskraften)
Identifikationsuppgifter för rutor (1.1.2023)
 • Kommunkod
 • Rutans x-koordinat i dess nedre vänstra hörn
 • Rutans y-koordinat i dess nedre vänstra hörn
 • Rutkod enligt Inspire-format
 • Rutkod enligt nationell praxis

Datagrupperna och deras variabler är mera ingående beskrivna i Handboken. Summatabellerna innehåller information om antalet rutor och fördelningen av variabler i olika datagrupper samt om antalet dataskyddade rutor.

Förändringar i innehållet

Klassificeringen i datagruppen Invånarnas utbildningsnivå (KO) har ändrats. Personer med examina på lägsta högre har flyttats från klassen ’Personer som avlagt yrkesexamen’ till klassen ’Personer som avlagt lägre högskoleexamen’. Förändringar som gjorts tidigare år finns beskrivna i Rutdatabasens Handbok (pdf).

Dataskydd

Rutdatabasens uppgifter är skyddade p.g.a. datasekretessorsaker. Dataskyddet är det samma både i rutor på 250 m, 1 km och 5 km. Även om uppgiften i rutan är skyddad, erhålls uppgifter om populationens totalantal i rutan (exempelvis totalt antal hushåll i rutan, totalt antal arbetsplatser i rutan).

Variablernas dataskydd är beskrivet i Rutdatabasens Handbok.

Demomaterial

Du kan bekanta dig med Rutdatabasen genom att beställa ett demomaterial. Beställ materialet med epost.

Senast uppdaterad 23.10.2023