Jord- och skogsbruk samt fiske

Innehåll

Jordbruks- och trädgårdsföretag

Produktionsinriktning 2010 2019 2020 2020
        Odlarnas medelålder
Växtproduktion 37 086 32 774 32 193  
Spannmålsodling 20 927 14 926 14 657 54
Annan växtodling 13 092 15 788 15 564 56
Växthusproduktion 1 371 714 701 54
Frilandsproduktion 1 696 1 346 1 271 54
Husdjursproduktion 19 829 12 038 11 387  
Mjölkproduktion 10 205 5 727 5 361 49
Nöttköttsproduktion 3 080 2 809 2 725 49
Övrig nötboskapshushållning 1 270 450 382 51
Svinhushållning 1 355 526 504 49
Fjäderfähushållning 375 419 410 48
Får-, get- och hästhushållning 
samt övrig betesboskap
3 544 2 107 2 005 52
Blandad produktion 2 568 2 015 2 050 51
Totalt  59 483 46 827 45 630 53
Utnyttjad jordbruksareal, ha/gård 39 49 50  

Källa: Naturresursinstitutet

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 4.5.2021

Husdjur

  1950 1990 2000 2010 2019 2020
  Tusen          
Nötkreatur 1 782 1 360 1 057 926 858 846
  Mjölkkor 1 111 490 364 289 262 260
Svin 446 1 381 1 296 1 367 1 072 1 087
Fjäderfä . . . . 12 570 9 587 14 360 13 577
  Värphöns 3 381 4 845 3 110 3 394 3 900 3 812
  Broiler . . 2 993 7 918 4 616 9 112 8 507
Får 1 220 103 100 126 145 140

Källa: Naturresursinstitutet

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 21.4.2021

Skörd

  1950 1990 2000 2010 2019 2020
  mn kg          
Vete 296 627 538 724 902 677
Råg 215 244 108 69 183 67
Korn 176 1 720 1 985 1 340 1 682 1 382
Havre 702 1 662 1 413 810 1 170 1 195
Potatis 1 273 881 785 659 619 624
Sockerbetor 231 1 125 1 046 542 501 422
Bondböna . . . . . . 16 30 23

Källa: Naturresursinstitutet

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 25.3.2021

Skogar

Markklass 2015–2019  
  mn ha %
Skogsbruksmark 26,3 86
Skogsmark 20,2 67
Tvinmark 2,6 8
Impediment 3,3 11
Skogsvägar, lager o.d. 0,2 1
Övrig mark 4,1 14
Totalt markareal 30,4 100
Virkesförrådets volym 2015–2019  
  mn m3 %
Tall  1 250 50
Gran 741 30
Björk  410 17
Andra lövträd 81 3
Virketsförrådet totalt 2 482 100

Källa: Naturresursinstitutet

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 25.3.2021

Virkesförrådets tillväxt och avgång

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Naturresursinstitutet

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 21.6.2021

Privatskogsbrukets resultat

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Naturresursinstitutet

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 14.10.2021

 

Ämnesområde: Jord-, och skogsbruk samt fiske

Senast uppdaterad 14.10.2021